Rodinný dom v Trebišove

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (1,02 MB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu255 000,-
Najnižšie podanie127 500,-
Minimálne prihodenie500,-
Výška zábezpeky20 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 6857, vedenom Okresným úradom Trebišov, Katastrálny odbor, Okres: Trebišov, Obec: TREBIŠOV, Katastrálne územie: Trebišov, a to:

  • stavba so súp. č. 2659 na parcele registra „C“ č. 184/4, Popis stavby: rodinný dom,
  • parcela registra „C“ č. 184/1 vo výmere 251 m2, druh pozemku: záhrada,
  • parcela registra „C“ č. 184/3 vo výmere 210 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ č. 184/4 vo výmere 194 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä:

PLOTY: Plot: murovaný, Plot: na terase, STUDŇA - kopaná

VONKAJŠIE ÚPRAVY: Vonkajšia úprava: prípojka vody, Vonkajšia úprava: vodomerná šachta, Vonkajšia úprava: prípojka kanalizácie, Vonkajšia úprava: prípojka plynu, Vonkajšia úprava: prípojka elektriny, Vonkajšia úprava: spevnené plochy, Vonkajšia úprava: vonkajšie schody, Vonkajšia úprava: vonkajšie schody, Vonkajšia úprava: bazén, Vonkajšia úprava: zastrešenie bazéna, Vonkajšia úprava: sklad,

(ďalej len "predmet dražby").

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom č.s. 2659 na parc. č. 184/4

Umiestnenie stavby:

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom č.s. 2659 na parc. č. 184/4 v uličnej zástavbe, podpivničený, s jedným nadzemným podlažím a podkrovím, na ulici M.R.Štefánika 151A v Trebišove.

Dispozičné členenie: 

- v 1.p.p. sa nachádza schodisko, chodba, kotolňa, práčovňa, sušiareň, pracovňa, fitnes, vináreň

- v 1.n.p. sa nachádza predsieň, chodba, schodisko, kuchyňa, jedáleň, zadný vstup so šatníkom, kúpeľňa a tri izby

- v podkroví sa nachádza chodba, kúpeľňa, zimná záhrada a tri izby

Stavebno-technický popis: 

Osadenie do 2 m, základy betónové s vodorovnou izoláciou a podmurovkou, schody do 1.p.p. a do podkrovia s povrchom z dreva, zvislá nosná konštrukcia domu v 1.p.p. betón, v 1.n.p. murovaná hr. do 40 cm + zateplenie - uvažujem položku "sendvičová konštrukcia", strop v 1.p.p. a 1.n.p. železobetónový, v podkroví drevený trámový s podhľadom, strecha sedlová, krytina pálená, klampiarske konštrukcie strechy s výhrevnými elektrickými káblami, parapety, fasádne omietky na báze umelých látok, sokel marmolitový, vnútorné omietky hladké, vnútorný obklad kúpeľne, v kuchyni zástena, okná plastové so žalúziami, interiérové dvere časť hladké plné alebo presklené dýhované, časť plastové, časť drevený masív, podlahy obytných miestností drevené mozaikové, podlahy ostatných miestností prevažne keramická dlažba, vykurovanie ústredné, v 1.p.p. panelové radiátory, v 1.n.p. a podkroví podlahové teplovodné, elektroinštalácia svetelná a motorická s automatmi, rozvod studenej a teplej vody PVC, kanalizácia PVC, rozvod plynu, internetový, zabezpečovacie zariadenie, kamerový systém, klimatizačné jednotky, bleskozvod,

Vnútorné vybavenie:

V 1.p.p.:

- v práčovni vaňa, umývadlo, pákové batérie, splachovací záchod,

- v kotolni kotol a zásobník TÚV,

- v sušiarni centrálny vysávač,

- vo fitnes vstavaná skriňa, v ktorej sa nachádza technológia k bazénu,

V 1.n.p.:

- v kuchyni kuchynská linka na báze dreva so zástenou (uvažuje sa s položkou "keramický obkladom), kuchynský drez, stojanková batéria, elektrická varná doska, odsávač, elektrická rúra, umývačka, malá zabudovaná chladnička,

- v zadnom vstupe vstavaná šatníková skriňa,

- v izbe č. 3 krb,

- v izbe č. 1 a v jedálni klimatizačná jednotka,

- v kúpeľni sprchovací kút, umývadlo, pákové batérie, splachovací záchod so zabudovanou nádržkou,

V podkroví:

- v kúpeľni rohová vaňa, sprchovací kút, 2 x umývadlo, pákové batérie, splachovací záchod so zabudovanou nádržkou,

- v izbe č. 4 a 5 klimatizačná jednotka v stropnom podhľade,

- v izbe č. 4 a 6 vstavané šatníkové skrine,

Jednotlivé položky boli zatriedené podľa prevažujúceho, prípadne porovnateľného vyhotovenia.

Životnosť a opotrebenie:

Rodinný dom je napojený na elektrinu, mestský vodovod, kanalizáciu a plyn. Podľa zaslaného rozhodnutia č. 1331/2006 Mesta Trebišov zo dňa 07.03.2006 daný do užívania v roku 2006. Údržba je priemerná. Opotrebenie stanovené lineárnou metódou, životnosť stanovená na 80 rokov (budovy pre bývanie murované hr. 30 až 45 cm - odporúčaná životnosť 80 až 100 rokov).

 

PLOTY

Plot: murovaný

Jedná sa o oplotenie parc. č. 184/1 a 184/3 od suseda. Základy betónové, plot murovaný z plotových tvárnic. Plot postavený a užívaný od roku 2006, životnosť stanovená na 50 rokov.

Plot: na terase

Jedná sa o oplotenie terasy parc. č. 184/1 z prefabrikovaných dielcov užívané od roku 2006, životnosť stanovená na 40 rokov.

STUDŇA - kopaná

Jedná sa o kopanú studňu na parc. č. 184/1 pred rodinným domom užívanú od roku 1999. Životnosť stanovená na 100 rokov.

 

VONKAJŠIE ÚPRAVY

Vonkajšia úprava: prípojka vody

Jedná sa o prípojku vody k rodinnému domu cez parc. č. 183/1, 184/1 a 184/3 užívanú od roku 2006. Životnosť stanovená na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: vodomerná šachta

Jedná sa o vodomernú šachtu na parc. č. 183/1 užívanú od roku 2006. Životnosť stanovená na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: prípojka kanalizácie

Jedná sa o prípojku kanalizácie cez parc. č. 183/1, 184/1 a 184/3 k rodinnému domu užívanú do roku 2006. Životnosť stanovená na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: prípojka plynu

Jedná sa o prípojku plynu k rodinného domu cez parc. č. 183/1, 184/1 a 184/3 užívanú od roku 2006. Životnosť stanovená na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: prípojka elektriny

Jedná sa o prípojku elektriny cez parc. č. 183/1, 184/1 a 184/3 užívanú od roku 2006. Životnosť stanovená na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: spevnené plochy

Jedná sa o spevnené plochy na parc. č. 184/1 a 184/3 užívané od roku 2010. Životnosť stanovená na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: vonkajšie schody

Jedná sa o vonkajšie schody na parc. č. 184/1 pri vstupe na terasu užívané od roku 2006. Životnosť stanovená na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: vonkajšie schody

Jedná sa o vonkajšie kovové schody na parc. č. 184/3 pri vstupe na terasu a pri zadnom vstupe užívané od roku 2006. Životnosť stanovená na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: bazén

Jedná sa o bazén na parc. č. 184/3 užívaný od roku 2006. Životnosť stanovená na 40 rokov.

 

Vonkajšia úprava: zastrešenie bazéna

Jedná sa o zastrešenie bazéna na parc. č. 184/3 užívané od roku 2006. Životnosť stanovená na 40 rokov.

 

Vonkajšia úprava: sklad

Jedná sa o sklad na parc. č. 184/1 užívaný od roku 2006. Životnosť stanovená na 40 rokov.

 

POZEMKY

Parcely sa nachádzajú v Trebišove, na okraji mesta, v zastavanom území, v popisných údajoch katastra evidované ako zastavaná plocha - zastavaná hlavnou stavbou a záhrada o výmere 655,00 m2. Je na nich vyznačené "chránené ložiskové územie". Zastavané sú rodinným domom s vyšším štandardom vybaveniam, doprava autobusová, železničná, MHD, taxi do 10 min., poloha obytná okrajová, infraštruktúra - veľmi dobrá vybavenosť - možnosť napojenia na všetky inžinierske siete.

Vzhľadom na lokalita so zvýšeným záujmom o kúpu nehnuteľností na bývanie, zvýšená hodnota pozemkov.

Vzhľadom na nezabezpečený prístup z verejnej komunikácie redukovaná hodnota pozemkov.

 

VECNÉ BREMENÁ (PRÁVA A ZÁVADY)

Vecné bremeno: jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena práva prechodu aj uloženia IS.

 

Obhliadka predmetu dražby

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0122022, vedený v Prima banka Slovensko a.s.,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu

Spoľahlivé a poctivé slovenské online kasína 2022

Tvrdá konkurencia, ktorá vládne v dnešnom biznise s hazardnými hrami, núti prevádzkovateľov hazardných hier brať svoju povesť čo najvážnejšie. Veľké slovenské hazardné portály, ktoré pôsobia v tomto odvetví už mnoho rokov, si len zriedkakedy dovolia dopustiť sa nečestného konania voči zákazníkom. Ale podvodníci tiež nespia a šikovne sa maskujú ako slušné inštitúcie, čím zavádzajú neskúsených používateľov. Preto by ste mali zvážiť odborné rady a uprednostniť skutočne renomované a spoľahlivé slovenské online kasína so zaručenými výbermi. SK online kasína na https://onlinecasino-sk-24.com/ s dobre regulovanými licenciami, certifikátmi od známych audítorov, originálnym softvérom od známych značiek, pozornou zákazníckou podporou, jasnými podmienkami služieb a spravodlivou reklamou by sa mali považovať za spoľahlivé. Ak si nie ste istí alebo práve robíte prvé kroky v oblasti hazardných hier, dôverujte odborníkom, ktorí sa v tejto oblasti dobre vyznajú. OnlineCasino-SK-24.com recenzenti pravidelne kontrolujú známe online kasína a aktualizujú svoje recenzie. Zoznam 10 najlepších online kasín na Slovensku obsahuje len spoľahlivé stránky.