Doškolovacie stredisko v obci Klenov

TOP ponukaZnížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (1,64 MB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Iné
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu767 000,-
Najnižšie podanie383 500,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Výška zábezpeky30 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 269, vedenom Okresným úradom Prešov, Katastrálny odbor, Okres: Prešov, Obec: KLENOV, Katastrálne územie: Klenov, a to:

 • stavba so súp. č. 148 na parcele registra „C“ č. 699, Popis stavby: doškoľovacie stredisko,
 • parcela registra „C“ č. 695/1 vo výmere 2495 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • parcela registra „C“ č. 695/ 2 vo výmere 385 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • parcela registra „C“ č. 695/ 5 vo výmere 64 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • parcela registra „C“ č. 695/ 6 vo výmere 26 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • parcela registra „C“ č. 697/ 1 vo výmere 1585 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • parcela registra „C“ č. 697/ 2 vo výmere 74 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • parcela registra „C“ č. 697/ 3 vo výmere 824 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • parcela registra „C“ č. 697/ 4 vo výmere 193 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • parcela registra „C“ č. 697/ 8 vo výmere 28 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • parcela registra „C“ č. 697/ 10 vo výmere 5387 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
 • parcela registra „C“ č. 698 vo výmere 89 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • parcela registra „C“ č. 699 vo výmere 566 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva a to najmä: Drobná stavba: Úpravňa vody na parcele KN č.698, Oplotenie ČOV na parcele KN č.697/10, Oplotenie studní na parcele KN č.697/10, Studňa č.1 na parcele KN č.697/10, Studňa č.2 na parcele KN č.697/10, Studňa č.3 na parcele KN č.697/10, Vonkajšia úprava: Prípojka  vody z verejného vodovodu na parcele KN č.697/10 a 696/2, Vonkajšia úprava: Prípojka vody na parcele KN č.697/10, Vonkajšia úprava: Vodomerná šachta na parcele KN č.697/10, Vonkajšia úprava: Čerpacia stanica vody na parcele KN č.698, Vonkajšia úprava: Prípojka kanalizácie na parcele KN č.697/10, Vonkajšia úprava: Kanalizačné  šachty na parcele KN č.697/10, Vonkajšia úprava: Spevnené plochy z asfaltu  na parcele KN č.697/10, Vonkajšia úprava: Usadzovací objekt ČOV na parcele KN č.698, Vonkajšia úprava: Terasa a rampa pri úpravni vody na parcele KN č.698, Vonkajšia úprava: Spevnené plochy z betónových dlaždíc na parcele KN č.697/10, Vonkajšia úprava: Lapol LTC na parcele KN č.697/10, Vonkajšia úprava: Verejné osvetlenie - elektrické rozvody na parcele KN č.697/10, Vonkajšia úprava: Verejné osvetlenie - svietidlo parkové na parcele KN č.697/10, Vonkajšia úprava: Elektrická prípojka na parcele KN č.697/10 a 696/2, Vonkajšia úprava: Trafostanica na parcele KN .č748/1, Vonkajšia úprava: Transformátor na parcele KN č.748/1, Vonkajšia úprava: Vonkajšie schody na parcele KN č.697/10, Vonkajšia úprava: Vonkajšie schody do budovy na parcele KN č.697/10, Vonkajšia úprava: Vodojem na parcele KN č.698,

(ďalej len “predmet dražby”).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)

Doškoľovacie stredisko č.s.148 na parcele KN č.699 v k.ú. Klenov

POPIS STAVBY

Stavba " Doškoľovacie stredisko č.s.148 s príslušenstvom, ktorá sa nachádza v k.ú. Klenov mimo zastavaného územia obce  po ľavej  strane účelovej  komunikácie  cca 150m od štátnej cesty Prešov - Margecany.

Objekt je dispozične riešený ako stavba atypického tvaru so sedlovými strechami a krytinou z plechu pozinkovaného. Doškoľovacie stredisko č.s.148 je tradične murovaná stavba s rovnými stropmi, dreveným sedlovým krovom i. Doškoľovacie stredisko č.s. 148 pozostáva z podzemného podlažia ( skr.PP), 1 nadzemného podlažia ( skr. 1.NP ), 2.nadzemného podlažia ( skr.2.NP) a podkrovia.

Konštrukčne riešenia a technické vybavenie: Doškoľovacie stredisko č.s. 148  založená na betónových základových pásoch. Konštrukčne stavba je tradične murované z pôrobetónových tvárnic a tehál. Vonkajšia povrchová úprava  - omietka vápenná štuková, obklad fasády z prírodného kameňa. Bleskozvod  je prevedený.

Stavba spĺňa podmienky pre budovu - pretože súčet objemov voľných nadzemných priestorov ohraničených zvislými nosnými konštrukciami a stropom majúcich pôdorysný rozmer vo všetkých smeroch minimálne 10,00 m tvorí z objemu obstavaného priestoru nadzemnej časti menej ako 50%. Ohodnotená je ako budova pre spoločnú rekreáciu a ubytovanie, podľa Opatrenia ŠÚ SR č.128 zo dňa 3.4.2000 ide o budovy  predajni - KS 1212

Doškoľovacie stredisko č.s. 148 je napojená na vodovod, kanalizácia do ČOV a verejnú el. sieť.

Podľa predložených podkladov a podľa zisťovania znalcom  stavba  bola užívania schopná od r. 1988 a v priebehu životnosti bola zhodnocovaná (prvky krátkodobej životnosti) v roku 2011 až 2014: výmena časti drevených okien za okná plastové, tepelná izolácia v podkroví, nový kotol na pelety, nový kotol na PB v kuchyni. Predpokladaná životnosť budovy so zvislou nosnou konštrukciou tradične murovanou je spravidla 100 rokov. Údržba podpriemerná.

 

POPIS PODLAŽÍ

1. Podzemné

Na podlaží sa nachádzajú konštrukcie a vybavenia v nasledovnom vyhotovení: osadenie nad 2,00m so zvislou izoláciu, základy - bez podmurovky, iba základové pásy z betónu, zvislé nosné konštrukcie z monolitického betónu, vodorovné nosné konštrukcie - stropy  železobetónové s rovným podhľadom, schody do 1.nadzemného podlažia - keramická dlažba. Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka. Výplne otvorov - dvere   hladké plné alebo zasklené; podlahy - z keramickej dlažby s vodorovnou izoláciou, vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná a motorická – poistkové automaty. Vykurovanie ústredné -kotol na pelety , expanzná nádrž a zásobníkový ohrievač na teplú vodu.

Podľa dispozičného riešenia v PP sa nachádzajú : kotolňa, schodisko, sociálne zariadenie, chodby, a sklady.

Podrobnejšie členenie je zrejme z hodnotenia posudku.

 

1. Nadzemné

Na podlaží sa nachádzajú konštrukcie a vybavenia v nasledovnom vyhotovení: zvislé nosné konštrukcie   murované z pôrobetónových tvárnic a tehál hr.  400 mm,  vodorovné nosné konštrukcie - stropy železobetónové s rovným podhľadom, schody do 2.nadzemného podlažia - železobetónové s povrchom z PVC. Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka. Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené;  podlahy   z keramickej dlažby s vodorovnou izoláciou, vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná a motorická - poistky. Vykurovanie ústredné - radiátory oceľové a kotol na PB.

Podľa dispozičného riešenia v 1.NP sa nachádzajú: jedáleň s príslušenstvom, sklady, kuchyňa s príslušenstvom, chodby, WC, byt správcu, hala a recepcia.

Podrobnejšie členenie je zrejme z hodnotenia posudku.

 

2. Nadzemné

Na podlaží sa nachádzajú konštrukcie a vybavenia v nasledovnom vyhotovení: zvislé nosné konštrukcie   murované z pôrobetónových tvárnic a tehál hr. 400 mm, vodorovné nosné konštrukcie - stropy železobetónové s rovným podhľadom, schody do podkrovia - oceľové s povrchom z dosák. Úpravy vnútorných povrchov   vápenná hladká omietka. Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; podlahy -  z keramickej dlažby s vodorovnou izoláciou, vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná a motorická – poistkové automaty. Vykurovanie ústredné - radiátory oceľové a kotol na PB:.

Podľa dispozičného riešenia v 2.NP sa nachádzajú : apartmán, izby s príslušenstvom, herňa a chodby.

Podrobnejšie členenie je zrejme z hodnotenia posudku.

 

1. Podkrovné

Na podlaží sa nachádzajú konštrukcie a vybavenia v nasledovnom vyhotovení: zvislé nosné konštrukcie   murované z pôrobetónových tvárnic a tehál hr. 400 mm, vodorovné nosné konštrukcie - stropy drevené s rovným podhľadom Úpravy vnútorných povrchov - obloženie s drevených dosák. Výplne otvorov - dvere   hladké plné alebo zasklené; podlahy - dosky, vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná a motorická – poistkové automaty. Vykurovanie lokálne - akumulačné kachle. Ku dňu miestneho šetrenia je podkrovie nefunkčné.

Podľa dispozičného riešenia v podkroví  sa nachádzajú : izby a schodisko.

Podrobnejšie členenie je zrejme z hodnotenia posudku.

 

GARÁŽE PRE OSOBNÉ MOT. VOZIDLÁ

Garáž na parcele KN č.697/10

POPIS STAVBY

Garáž,  ktorá sa nachádza za Doškoľovacím strediskom č.s.148 na parcele KN č. 697/10. Garáž pozostáva z 1.nadzemného podlažia (skr.1.NP). Podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia garáž bola užívania schopná od r. 2000 a v priebehu životnosti nebola zásadne zhodnocovaná.

Podrobnejšie členenie je zrejme z bodového hodnotenia posudku.

 

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Na podlaží sa nachádzajú konštrukcie a vybavenia v nasledovnom vyhotovení: základy - bez podmurovky, iba základové pásy, zvislé nosné konštrukcie - betónové, monolitické alebo z betónových tvárnic, bez tepelnej izolácie, vodorovné nosné konštrukcie - stropy - železobetónové, strecha - krytina na plochých strechách - asfaltová lepenka, podlahy - hrubé betónové.

Podľa dispozičného riešenia v 1.NP sa nachádza :  garáž.

 

PRÍSLUŠENSTVO

Drobná stavba: Úpravňa vody na parcele KN č.698

POPIS STAVBY

Drobná stavba - úpravňa vody , ktorá sa nachádza v areáli Doškoľovacieho strediska na parcele KN č.698. Drobná stavba pozostáva z podzemného podlažia ( nádrž na vodu ) a 1.nadzemného podlažia (skr.1.NP). Nádrž na vodu sa ohodnocuje samostatne ako vodojem. Krov drobnej stavby je sedlový s krytinou z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšia povrchová úprava - brizolit, obkladu fasády- keramický. Drobná stavba  je napojená na vodovod a verejnú el.sieť.

Podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia drobná stavba na parcele KN č.698  bola užívania schopná od r. 1988. Predpokladaná životnosť drobnej stavby so zvislou nosnou konštrukciou tradične murovanou je spravidla 80 rokov. Údržba priemerná.

 

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Na podlaží sa nachádzajú konštrukcie a vybavenia v nasledovnom vyhotovení: základy -  základové pásy s izoláciou proti vlhkosti,  zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál hr do 40cm. Strecha - krov - väznicové sedlové, krytina strechy na krove -  pozinkovaný plech. Úpravy vonkajších povrchov - brizolit, obklad fasády - keramický, úpravy vnútorných povrchov - vápenná omietka hladká. Výplne otvorov – dvere hladké, podlahy - betónové., vykurovanie - akumulačné kachle.

Podľa dispozičného riešenia v 1.NP sa nachádza: úpravňa vody.

 

Oplotenie ČOV na parcele KN č.697/10

Plot z oceľových stĺpikov a strojového pletiva sa nachádza po obvode ČOV na parcele KN č.697/10. Podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia plot bol postavený v roku 1988. Údržba podpriemerná.

 

Oplotenie studní na parcele KN č.697/10

Plot z oceľových stĺpikov a strojového pletiva sa nachádza po obvode pozemku, kde sú umiestnené studne č. až 3 na parcele KN č.697/10. Podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia plot bol postavený v roku 1988. Údržba podpriemerná.

Studňa č.1 na parcele KN č.697/10

Studňa sa nachádza na pozemku – parcele KN č. 697/10 Studňa je kopaná hĺbky 4,50 m o priemere 1,20 m s elektrickým čerpadlom. Podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia studňa bola zrealizovaná v r.1988.

 

Studňa č.2 na parcele KN č.697/10

Studňa sa nachádza na pozemku – parcele KN č,697/10 Studňa je kopaná hĺbky 4,50 m o priemere 1,20 m s elektrickým čerpadlom. Podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia studňa bola zrealizovaná v r.1988.

 

Studňa č.3 na parcele KN č.697/10

Studňa sa nachádza na pozemku – parcele KN č,697/10 Studňa je kopaná hĺbky 4,50 m o priemere 1,20 m s elektrickým čerpadlom. Podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia studňa bola zrealizovaná v r.1988.

 

Vonkajšia úprava: Prípojka  vody z verejného vodovodu na parcele KN č.697/10 a 696/2

Prípojka vody sa nachádza na pozemku - parcele KN č.697/10. Je zrealizovaná ako plastová. Podľa podkladov a podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia prípojka vody bola zrealizovaná v r. 1988. Údržba priemerná.

 

Vonkajšia úprava: Prípojka vody na parcele KN č.697/10

Prípojka vody sa nachádza na pozemku - parcele KN č.697/10. Je zrealizovaná ako oceľová. Podľa podkladov a podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia prípojka vody bola zrealizovaná v r. 1988. Údržba priemerná.

 

Vonkajšia úprava: Vodomerná šachta na parcele KN č.697/10

Vodomerná šachta sa nachádza na pozemku - parcele KN č.697/10. Je zrealizovaná ako betónová Podľa podkladov a podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia vodomerná šachta bola zrealizovaná v r. 1988. Údržba priemerná.

 

Vonkajšia úprava: Čerpacia stanica vody na parcele KN č.698

Čerpacia stanica vody sa nachádza v úpravni vody na pozemku - parcele KN č.698.  Podľa podkladov a podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia čerpacia stanica vody  bola zrealizovaná v r. 1988. Údržba priemerná.

 

Vonkajšia úprava: Prípojka kanalizácie na parcele KN č.697/10

Prípojka kanalizácie sa nachádza na pozemku - parcele KN č.697/10. Je zrealizovaná ako kameninová Podľa podkladov a podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia prípojka kanalizácie bola zrealizovaná v r. 1988. Údržba priemerná.

 

Vonkajšia úprava: Kanalizačné  šachty na parcele KN č.697/10

Kanalizačné šachty sa nachádzajú na  parcele KN č. 697/10 a sú napojené na prípojku kanalizácie. Podľa predložených podkladov a podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia kanalizačné šachty  boli zrealizovaná v r. 1988. Údržba priemerná.

 

Vonkajšia úprava: Spevnené plochy z asfaltu  na parcele KN č.697/10

Spevnené plochy s povrchom z asfaltu sa nachádzajú okolo stavby  Doškoľovacieho strediska č.s.148 na pozemku - parcele KN č.697/10. Podľa  podkladov spevnené plochy boli zrealizované v r.1988. Údržba podpriemerná.

 

Vonkajšia úprava: Usadzovací objekt ČOV na parcele KN č.698

Usadzovací objekt ČOV sa nachádza na pozemku - parcele KN č.697/8. Je zrealizovaná ako monolitický. Podľa podkladov a podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia  usadzovací objekt bol zrealizovaná v r. 1988. Údržba podpriemerná.

 

Vonkajšia úprava: Terasa a rampa pri úpravni vody na parcele KN č.698

Terasa a rampa sa nachádza na pozemku - parcele KN č.698 Podľa podkladov a podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia  terasa a rampa bola zrealizovaná v r. 1988. Údržba priemerná.

 

Vonkajšia úprava: Spevnené plochy z betónových dlaždíc na parcele KN č.697/10

Spevnené plochy s povrchom z betónových dlaždíc sa nachádzajú okolo stavby  Doškoľovacie stredisko č.s.148 na  pozemku - parcele KN č.697/10. Podľa podkladov a podľa vyjadrenia účastníkov miestneho šetrenia spevnené plochy boli zrealizované v r.2008. Údržba podpriemerná.

 

Vonkajšia úprava: Lapol LTC na parcele KN č.697/10

Lapol LTC sa nachádza na pozemku - parcele KN č.697/10. Podľa podkladov a podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia lapol LTC bol  zrealizovaný v r. 1988. Údržba priemerná.

Vonkajšia úprava: Verejné osvetlenie - elektrické rozvody na parcele KN č.697/10

Verejné osvetlenie - elektrické rozvody sa nachádza na pozemku - parcele KN č.697/10. Podľa podkladov a podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia verejné osvetlenie bolo zrealizovaná v r. 1988. Údržba priemerná.

 

Vonkajšia úprava: Verejné osvetlenie - svietidlo parkové na parcele KN č.697/10

Verejné osvetlenie - svietidlo parkové sa nachádzajú na pozemku - parcele KN č.697/10. Podľa podkladov a podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia verejné osvetlenie bolo zrealizovaná v r. 1988. Údržba priemerná.

 

Vonkajšia úprava: Elektrická prípojka na parcele KN č.697/10 a 696/2

Elektrická prípojka sa nachádza na pozemku - parcele KN č.697/10 a 696/2. Je zrealizovaná ako zemná. Podľa predložených podkladov a podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia elektrická prípojka bola zrealizovaná v r. 1988. Údržba priemerná.

 

Vonkajšia úprava: Trafostanica na parcele KN .č748/1

Trafostanica sa nachádza na pozemku - parcele KN č.748/1. Podľa podkladov a podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia trafostanica bolo zrealizovaná v r. 2014. Údržba priemerná.

 

Vonkajšia úprava: Transformátor na parcele KN č.748/1

Transformátor sa nachádza na pozemku - parcele KN č.748/1. Podľa podkladov a podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia transformátor bol zrealizovaný v r. 2014. Údržba priemerná.

 

Vonkajšia úprava: Vonkajšie schody na parcele KN č.697/10

Vonkajšie schody sa nachádzajú na pozemku - parcele KN č.697/10. Podľa podkladov a podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia vonkajšie schody boli zrealizované v r. 1988. Údržba priemerná.

 

Vonkajšia úprava: Vonkajšie schody do budovy na parcele KN č.697/10

Vonkajšie schody sa nachádzajú na pozemku - parcele KN č.697/10. Podľa podkladov a podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia vonkajšie schody boli zrealizované v r. 1988. Údržba priemerná.

 

Vonkajšia úprava: Vodojem na parcele KN č.698

Vodojem sa nachádza sa v úpravni vody nachádzajú na pozemku - parcele KN č.6987. Podľa podkladov a podľa vyjadrenia účastníka miestneho šetrenia vodojem bol zrealizovaný v r. 1988. Údržba priemerná.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

Identifikácia pozemku:  Pozemok

POPIS

Pozemok - parcely KN č. 695/1, 695/2, 695/5, 695/6, 697/1, 697/2, 697/3, 697/4, 697/8, 697/10, 698 a 699 sa nachádza v k.ú. Klenov, mimo zastavaného územia obce vo vzdialenosti cca 1,3 km od obce Klenov. Pozemky sa nachádzajú na rovinatom teréne v rekreačnom stredisku vo vzdialenosti cca 150m od štátnej cesty. V mieste je možnosť napojenia na verejný vodovod, a verejnú el.sieť. Klenov - obec s počtom obyvateľov 2 000. V mieste je zvýšený záujem o kúpu pozemkov.

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0903 420 800

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0112022,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu

Spoľahlivé a poctivé slovenské online kasína 2022

Tvrdá konkurencia, ktorá vládne v dnešnom biznise s hazardnými hrami, núti prevádzkovateľov hazardných hier brať svoju povesť čo najvážnejšie. Veľké slovenské hazardné portály, ktoré pôsobia v tomto odvetví už mnoho rokov, si len zriedkakedy dovolia dopustiť sa nečestného konania voči zákazníkom. Ale podvodníci tiež nespia a šikovne sa maskujú ako slušné inštitúcie, čím zavádzajú neskúsených používateľov. Preto by ste mali zvážiť odborné rady a uprednostniť skutočne renomované a spoľahlivé slovenské online kasína so zaručenými výbermi. SK online kasína na https://onlinecasino-sk-24.com/ s dobre regulovanými licenciami, certifikátmi od známych audítorov, originálnym softvérom od známych značiek, pozornou zákazníckou podporou, jasnými podmienkami služieb a spravodlivou reklamou by sa mali považovať za spoľahlivé. Ak si nie ste istí alebo práve robíte prvé kroky v oblasti hazardných hier, dôverujte odborníkom, ktorí sa v tejto oblasti dobre vyznajú. OnlineCasino-SK-24.com recenzenti pravidelne kontrolujú známe online kasína a aktualizujú svoje recenzie. Zoznam 10 najlepších online kasín na Slovensku obsahuje len spoľahlivé stránky.