Pozemok na výstavbu rodinných domov v Michalovciach

Stiahnuť

Znalecký posudok (103 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Pozemok
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu255 000,-
Najnižšie podanie279 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je:

  • pozemok parcela registra „C“ KN s parcelným číslom: 1248/95 o výmere 3327 m2, druh pozemku: Ostatná plocha, ako nová parcela, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 69/2018 z pôvodnej parcely registra „C“ KN s parcelným číslom: č. 1248/1 o výmere 11 474 m2, druh pozemku: Ostatná plocha a z parcely registra „C“ KN s parcelným číslom: 1248/6 o výmere 1 172 m2, druh pozemku: Ostatná plocha

zapísaných na LV č. 685 vedenom Okresným úradom Michalovce – katastrálny odbor, okres: Michalovce, obec: Michalovce, katastrálne územie: Michalovce (ďalej len “predmet dražby”).

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Predmetný pozemok sa nachádza v severnej časti mesta Michalovce, v blízkosti ulice Gorazda Zvonického, za lokalitou novostavieb rodinných domov. Pozemok je rovinatý, územným plánom určený na výstavbu rodinných domov. V súčasnosti pozemok nemá zabezpečený prístup z verejnej komunikácie a ani priame napojenie na inžinierske siete, ktoré je možné cez okolité pozemky vo vlastníctve súkromných osôb. Vzdialenosť od centra mesta je cca 1,5 km.

Ohodnocovaná parcela tvorí voľný neoplotený pozemok, za lokalitou novostavieb rodinných domov na ulici Gorazda Zvonického. Územným plánom je pozemok určený na výstavbu rodinných domov. Napojenie pozemku na inžinierske siete ako aj prístup je možný iba cez okolité pozemky.  

 

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

 

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

 

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 672019

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu

Spoľahlivé a poctivé slovenské online kasína 2022

Tvrdá konkurencia, ktorá vládne v dnešnom biznise s hazardnými hrami, núti prevádzkovateľov hazardných hier brať svoju povesť čo najvážnejšie. Veľké slovenské hazardné portály, ktoré pôsobia v tomto odvetví už mnoho rokov, si len zriedkakedy dovolia dopustiť sa nečestného konania voči zákazníkom. Ale podvodníci tiež nespia a šikovne sa maskujú ako slušné inštitúcie, čím zavádzajú neskúsených používateľov. Preto by ste mali zvážiť odborné rady a uprednostniť skutočne renomované a spoľahlivé slovenské online kasína so zaručenými výbermi. SK online kasína na https://onlinecasino-sk-24.com/ s dobre regulovanými licenciami, certifikátmi od známych audítorov, originálnym softvérom od známych značiek, pozornou zákazníckou podporou, jasnými podmienkami služieb a spravodlivou reklamou by sa mali považovať za spoľahlivé. Ak si nie ste istí alebo práve robíte prvé kroky v oblasti hazardných hier, dôverujte odborníkom, ktorí sa v tejto oblasti dobre vyznajú. OnlineCasino-SK-24.com recenzenti pravidelne kontrolujú známe online kasína a aktualizujú svoje recenzie. Zoznam 10 najlepších online kasín na Slovensku obsahuje len spoľahlivé stránky.