Historický vodojem na Kalvárii v Prešove

Druh ponukyPripravovaná dražba, Iné
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu17 000,-
Najnižšie podanie21 900,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky6 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, zasadačka, suterén

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 4427 vedenom Okresným úradom Prešov- Katastrálny odbor, Okres: Prešov, Obec: PREŠOV, Katastrálne územie: Prešov, a to:

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba nie je evidovaný na liste vlastníctva.

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Historický vodojem na Kalvárii v Prešove

Základné údaje:

Ide o samostatný stavebný objekt postavený na mierne svahovitom pozemku, s prístupom z ulice Slávičej na Kalvárii v Prešove. Ide o historický vodojem objemu 500 m3 realizovaný v roku 1906, slúžil ako rezervoár vody na vyrovnávanie tlaku a nerovnomernej spotreby, voda do neho bola prečerpávaná z vodárne na Šarišských lúkach vzdialenej 4,2 km, kde sa čerpala voda zo 48 studní z územia Šebastovského potoka a Sekčova. V roku 1947 bolo vydané vodoprávne povolenie n zriadenia skupinového vodovodu, dokončením ktorého stratil vodojem na Kalvárii svoju funkciu.

Ide o dvojkomorový vodojem, podzemné nádrže sú zakryté navážkou zeminy so zatrávnením, nadzemnú časť vodojemu tvorí jednoduchá hmota manipulačnej komory s vonkajším výrazom dobovej industriálnej architektúry – profilovaný sokel, rohové bosáže (prekryté novšou fasádnou omietkou), úzke okenné otvory s oblúkovými prekladmi s bosážou, strešná rímsa s oblúkom.

 

 

Technický stav a opotrebovanie:

Stavba nie je dlhodobo užívaná a neprebieha ani základná údržba, demontované sú výplne otvorov, lokálne je poškodená fasádna omietka, zdegradovaný je betón najmä strešnej rímsy a prístupových schodíkov. Stavba je dlhodobo odpojená od inžinierskych sietí. Prvky dlhodobej životnosti (základy zvislé nosné a vodorovné nosné konštrukcie) sú vo vyhovujúcom technickom stave bez prejavov poškodenia. Vzhľadom na použité konštrukčné riešenie a stavebné materiály, intenzitu a spôsob užívania a priebežnú údržbu, životnosť stavby stanovená odborným odhadom 150 rokov. Výsledné vypočítané opotrebovanie stavby ako celku na úrovni cca 75% primerane vystihuje skutočný  aktuálny technický stav  stavby vzhľadom na svoj vek.

Rozdelenie:

Stavba vodojemu pozostáva z dvoch častí, ktoré sa líšia účelom využitia, konštrukčným riešením aj podlažnosťou.

Stavebno-konštrukčné riešenie:

Základové pásy sú z monolitického betónu, podkladný betón s vodorovnou izoláciou, zvislá izolácia s primurovkou, zvislé nosné konštrukcie murované z pálenej tehly, murivo v skladobnej hrúbke 45 cm, strop klenutý do oceľových nosníkov, krytina z asfaltových pásov, omietky vápenno-cementové, výplne otvorov demontované, vonkajšie kovové mreže, podlahy cementový poter.

Podzemné nádrže na parcele C-KN č. 7354/1

Ide o podzemný vodojem s dvoma nezávislými komorami. Základové pásy y prostého betónu, steny komôr sú pravdepodobne murované z tehál plných pálených, 2x vnútorný stĺp so zaklenutím do stropov, vnútorné steny sú omietnuté izolačnou cementovou maltou, stropy klenbové tehlové, každá komora má samostatné vnútorné revízne schodisko z úrovne prízemia manipulačnej komory na dno, svetlá výška v korune klenby 4,2 m.

Analýza polohy nehnuteľnosti:

Ohodnocovaná stavba historického vodojemu sa nachádza na Kalvárii v Prešove na západnom okraji mesta. Z hľadiska všeobecnej situácie ide o územie s riedkou zástavbou rodinných domov a drobných záhradkárskych stavieb. Lokalita je dopravne sprístupnená ulicou Slávičou, cez nespevnený úzky dĺžky cca 230 m od komplexu barokových kaplniek a kostola „Kalvária“, po cca 450 m sa už spevnená komunikácia napája na dôležitú mestskú dopravnú tepnu – ulicu Pod Kalváriou. Zastávka autobusovej mestskej hromadne dopravy v dostupnosti nad 500 m, jazdný čas autom do priamo z miesta do centra mesta do 10 minút, pešo do 30 minút. V mieste nie je priama možnosť napojenia na inžinierske siete, najbližšie body napojenia sú vo vzdialenosti približne 250 m od objektu. V meste prešov je rozvinutá obchodná a vyššia občianske vybavenosť na úrovni sídla kraja, počet obyvateľov mesta je cca 90 000, miera nezamestnanosti v okrese do 10%.

Predmetom ohodnotenia je monofunkčná inžinierska stavba, ktorá dlhodobo neslúži svojmu účelu, nemá žiadne príslušenstvo, žiadne možnosti parkovania, osadená je v mierne svahovitom teréne.

Analýza využitia nehnuteľnosti:

Stavba vodojemu nie je roky využívaná na svoj účel a vzhľadom na zmeny v spôsobe zásobovania vodou obyvateľov mesta ani neexistuje reálny predpoklad obnovy pôvodnej funkcie. Zároveň ide o stavbu s výrazom dobovej industriálnej architektúry a verejný záujem o jej zachovanie bol vyjadrený zapísaním do zoznamu nehnuteľných pamätihodností spojených s históriou mesta Prešov. Prípadná rekonštrukcia stavby vrátane jej lepšieho sprístupnenia v kombinácii s vhodným zámerom nového spôsobu spoločenského využitia má dobrý potenciál rozšíriť komplex „Kalvária“ nad Prešovom o ďalšiu atrakciu pre návštevníkov a obyvateľov mesta.

 

Obhliadka predmetu dražby

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0042022,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu

Spoľahlivé a poctivé slovenské online kasína 2022

Tvrdá konkurencia, ktorá vládne v dnešnom biznise s hazardnými hrami, núti prevádzkovateľov hazardných hier brať svoju povesť čo najvážnejšie. Veľké slovenské hazardné portály, ktoré pôsobia v tomto odvetví už mnoho rokov, si len zriedkakedy dovolia dopustiť sa nečestného konania voči zákazníkom. Ale podvodníci tiež nespia a šikovne sa maskujú ako slušné inštitúcie, čím zavádzajú neskúsených používateľov. Preto by ste mali zvážiť odborné rady a uprednostniť skutočne renomované a spoľahlivé slovenské online kasína so zaručenými výbermi. SK online kasína na https://onlinecasino-sk-24.com/ s dobre regulovanými licenciami, certifikátmi od známych audítorov, originálnym softvérom od známych značiek, pozornou zákazníckou podporou, jasnými podmienkami služieb a spravodlivou reklamou by sa mali považovať za spoľahlivé. Ak si nie ste istí alebo práve robíte prvé kroky v oblasti hazardných hier, dôverujte odborníkom, ktorí sa v tejto oblasti dobre vyznajú. OnlineCasino-SK-24.com recenzenti pravidelne kontrolujú známe online kasína a aktualizujú svoje recenzie. Zoznam 10 najlepších online kasín na Slovensku obsahuje len spoľahlivé stránky.