Pozemok v obci Solivar

 
Stiahnuť

Znalecký posudok (868 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Pozemok
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu23 600,-
Najnižšie podanie25 500,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky5 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, suterén

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 158, vedenom Okresným úradom Prešov, Katastrálny odbor, Okres: Prešov, Obec: Prešov, Katastrálne územie: Solivar, a to:

  • parcela reg. "C" KN č. 3155/9 o výmere 393 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;

(ďalej len “predmet dražby”).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

Pozemok – Zastavaná plocha a nádvorie

POPIS

Pozemok parcely registra "C" parc. č. 3155/9 o výmere 393 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, spôsob využívania pozemku: 18 - Pozemok, na ktorom je dvor, ktorý je evidovaný na LV č. 158 a katastrálnej mape, k. ú. Solivar, obec Prešov, okres Prešov.

Predmetný pozemok parc. č. 3155/9 sa nachádza na ulici Jesenná, v lokalite medzi medzinárodnou cestou E50 na ulici Petrovianská a miestnou komunikáciou na ulici Jesenná, v juhovýchodnej okrajovej časti krajského mesta Prešov, v pôvodnej priemyselnej časti mesta "Priemyselný obvod Delňa", v oplotenom areáli, kde sa nachádzajú jednotlivé prevádzky.

Pozemok parc. C-KN č. 3155/9 je v skutočnosti v súčasnosti v celej svojej výmere voľný bez využitia zástavbou hlavnej stavby. Povrch pozemku tvorí prevažne nespevnený prašný rastlý terén, v západnej časti je spevnená betónová plocha, slúžiaca na skladové účely dvora, v časti je náletová zeleň. Väčšia časť nespevnenej plochy je využívaná ako rezerva vonkajších skladovacích plôch a na odstavenie motorových vozidiel. Na pozemku sa nachádza príslušenstvo (plot z trapézového plechu situovaný na ploche pozemku v západnej časti vedúci zo severnej na južnú stranu, plot zo strojového pletiva na hranici pozemku zo severozápadnej strany pozemku od areálu VVS, a.s. a stĺpy predpokladá sa z pôvodného oplotenia na hranici pozemku z východnej strany pozemku). Konfiguráciou terénu je pozemok v celej svojej ploche rovinatý. Pozemok je v celej svojej výmere voľný a nezastavaný žiadnou hlavnou stavbou s výhľadom a s možnosťou jeho využitia schváleným územným plánom mesta Prešov, ktorým je určené funkčné využitie plôch v tejto lokalite aj predmetného pozemku ako plochy priemyselné, výrobné a skladovacie. Znalcovi neboli v čase obhliadky známe žiadne podzemné ani nadzemné inžinierske siete prechádzajúce cez predmetný pozemok. Zadávateľ znaleckého posudku nepredložil znalcovi podklady preukazujúce existenciu rozvodov podzemných resp. nadzemných inžinierskych sietí vedených cez predmetný pozemok, resp. podzemných stavieb, ktoré by sa nachádzali na pozemku.

Všeobecná situácia - Situovanie predmetnej nehnuteľnosti pozemku - nachádza sa na ulici Jesenná v krajskom meste Prešov, treťom najväčšom meste na Slovensku, v zastavanom území obce Prešov, k. ú. Solivar, v priemyslovej oblasti mesta nad 50 000 obyvateľov.

Intenzita využitia - predmetný pozemok je v súčasnosti v celej svojej výmere bez využitia hlavnou stavbou, voľný, nezastavaný, na ktorom je v súčasnosti dvor, využívaný v časti ako súčasť dvora so spevnenou betónovou plochou na vonkajšie skladovanie, v prevažnej časti ako odstavná plocha pre dopravné prostriedky a rezerva skladovacích plôch, pozemok je t. č. nezastavaný, z toho dôvodu znalec uvažuje s intenzitou využitia predmetných pozemkov k rozhodnému dátumu v čase obhliadky a to ako pozemky bez využitia, nakoľko súbor pozemkov t. č. nie je zastavaný žiadnou hlavnou stavbou. Intenzita využitia pozemkov sa posudzuje podľa skutočného využitia pozemkov k rozhodnému dátumu.

Dopravné vzťahy - dopravné spojenie mestskej časti Solivar s centrom mesta Prešov je mestskou hromadnou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy MHD je približne 10 min. do centra mesta. Zastávky  autobusu MHD sú v primeranej pešej dostupnosti od predmetného pozemku, nie však v jeho tesnej blízkosti, vo vzdialenosti cca 180 m východným smerom na ulici Jesenná, s dobrou úpravou ciest, cesta autom do centra mesta 5-10 minút (3,5-4 km) severným smerom. Pozemok je v krajskom meste s možnosťou využitia mestskej hromadnej dopravy.

 

Funkčné využitie územia - predmetný pozemok sa nachádza na území krajského mesta Prešov v lokalite Solivar, ktorá je mestskou časťou krajského mesta Prešov, nachádzajúca sa v okrajovej juhovýchodnej časti mesta. Pozemok je situovaný v pôvodnej priemyselnej lokalite "Priemyselný obvod Delňa" v strednej časti tohto oploteného priemyselného areálu, v JV rohu pri areáli VVS, a.s.

Predmetný pozemok je určený schváleným územným plánom na funkčné využitie plochy ako plochy priemyselné, výrobné a skladovacie. V súčasnosti sa jedná o nezastavaný pozemok nádvoria v priemyselnej lokalite, kde sú objekty v súčasnosti využívané a v prevádzke. Funkčné využitie územia - výrobné územie s prevahou plôch pre priemyselnú výrobu a sklady (priemyselná poloha)

Technická infraštruktúra - predmetný pozemok je s veľmi dobrou vybavenosťou technickej infraštruktúry (možnosť napojenia na viac ako tri druhy verejných sietí), na ulici pred priemyselným areálom je zavedený verejný rozvod vodovodu, kanalizácie, zemného plynu a elektrickej energie, ktorých rozvody sú realizované aj v areáli. Predmetný pozemok v súčasnosti nie je napojený na žiadnu dostupnú verejnú inžiniersku sieť. V súčasnosti je možnosť jeho napojenia na všetky inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, zemný plyn a elektrická energia) cez vlastný pozemok VVS, a.s. so zvýšenými nákladmi a Náročnosťou.

Predmetný pozemok je dobrých proporčných rozmerov dĺžky strán trojuholníka cca 25 m, 30 m a 30 m, primeranej výmery 393 m2, rovinatý s výbornou orientáciou na svetové strany bez zatienenia, v bezprostrednej blízkosti bez zastavania stavbami, pozemok je voľný v celej svojej výmere, nezastavaný žiadnou hlavnou stavbou, je určený schváleným územným plánom na funkčné využitie plôch, na plochy priemyselné, výrobné a na skladovanie, situovaný je ako stredný pozemok v priemyselnom areáli v rovinatom teréne, autobusová zastávka SAD je zriadená v dobrej pešej dostupnosti od predmetného pozemku cca 180 m na hlavnej ceste Jesenná, pozemok je v meste a oblasti so zvýšeným záujmom o kúpu nehnuteľností na priemyselné, výrobné a skladové využitie.

Predmetný pozemok má nepravidelný trojuholníkový tvar; pozemok je bez pravidelnej údržby v časti s náletovou zeleňou, pozemok sa nachádza v ochrannom pásme vysielača 2000 m pri okraj pásma zo severnej strany; pri hranici pozemku zo severnej strany vedie nadzemné elektrické vedenie, na ktoré sa vzťahuje ochranné pásmo zo zákona; na predmetný pozemok je nezabezpečený prístup z verejnej komunikácie. Iné negatívne účinky okolia na pozemky neboli znalcom zistené. Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené, okolie je zaťažené bežnou hlučnosťou od automobilovej dopravy len z južnej strany z obslužnej komunikácie a tiež z objektov ľahkého priemyslu, výroby a skladovania - z priemyselnej zóny.

 

Obhliadka predmetu dražby

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0272022,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu

Spoľahlivé a poctivé slovenské online kasína 2022

Tvrdá konkurencia, ktorá vládne v dnešnom biznise s hazardnými hrami, núti prevádzkovateľov hazardných hier brať svoju povesť čo najvážnejšie. Veľké slovenské hazardné portály, ktoré pôsobia v tomto odvetví už mnoho rokov, si len zriedkakedy dovolia dopustiť sa nečestného konania voči zákazníkom. Ale podvodníci tiež nespia a šikovne sa maskujú ako slušné inštitúcie, čím zavádzajú neskúsených používateľov. Preto by ste mali zvážiť odborné rady a uprednostniť skutočne renomované a spoľahlivé slovenské online kasína so zaručenými výbermi. SK online kasína na https://onlinecasino-sk-24.com/ s dobre regulovanými licenciami, certifikátmi od známych audítorov, originálnym softvérom od známych značiek, pozornou zákazníckou podporou, jasnými podmienkami služieb a spravodlivou reklamou by sa mali považovať za spoľahlivé. Ak si nie ste istí alebo práve robíte prvé kroky v oblasti hazardných hier, dôverujte odborníkom, ktorí sa v tejto oblasti dobre vyznajú. OnlineCasino-SK-24.com recenzenti pravidelne kontrolujú známe online kasína a aktualizujú svoje recenzie. Zoznam 10 najlepších online kasín na Slovensku obsahuje len spoľahlivé stránky.