Naše služby

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. zabezpečuje pre svojich klientov nasledovný rozsah služieb:
 

 • komplexné služby v oblasti organizovania dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách,
 • komplexná právna a ekonomická správa pohľadávok najmä voči neplatiacim vlastníkom bytov a nebytových priestorov,
 • právne a metodické poradenstvo pri uplatňovaní zákonného záložného práva pri správe bytových domov,
 • vymáhanie pohľadávok od neplatiacich vlastníkov bytov pri správe bytových domov s využitím všetkých dostupných právnych prostriedkov a to predovšetkým v rámci zákona o dobrovoľných dražbách spôsobom speňaženia majetku dlžníka, to znamená bytu vo vlastníctve neplatiča,
 • organizovanie a realizovanie dražieb,
 • vypratanie problémových dlžníkov bytov po úspešnom vykonaní dražby,
 • vypracovanie znaleckých posudkov,
 • uverejňovanie ponuky dražby,
 • informovanie o realizovaní a konaní dražby,
 • predaj nadbytočného nepotrebného majetku, ako aj ďalších majetkových hodnôt fyzických a právnických osôb,
 • zverejňovanie ponuky na predaj vecí, práv, iných majetkových hodnôt, ktoré sú prevoditeľné, súboru vecí práv a iných majetkových hodnôt, podniku alebo časti podniku prostredníctvom vlastnej internetovej stránky www.profesionalnadrazobna.sk vrátane informácií v tlači alebo iným primeraným spôsobom propagácie,
 • sprostredkovanie predaja vecí, práv, iných majetkových hodnôt, súboru vecí práv alebo iných majetkových hodnôt, podniku alebo časti podniku na základe poverenia záujemcu.

S profesionálmi to má cenu