Administratívna budova v Sečovciach

TOP ponukaZnížená cena
Druh ponukyPripravovaná dražba, Podnikateľský objekt
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu1 670 000,-
Najnižšie podanie1 336 000,-
Minimálne prihodenie5 000,-
Výška zábezpeky40 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 6171, vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, okres: Trebišov, obec: SEČOVCE, katastrálne územie: Sečovce, a to:

  • stavba so súp. číslom 154, nachádzajúca sa na parcele reg. „C“ KN č. 91, administratívna budova,
  • parcela reg. „C“ KN č. 91, s výmerou 893 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie

Obchodná budova, súp. č. 154, č.p. 91

Skladová budova, súp. č. 154, č.p. 91

(ďalej len "Predmet dražby").

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby

Nehnuteľnosť sa nachádza v západnej časti mesta Sečovce, 36 km východne od krajského mesta Košice a 12 km severne od okresného mesta Trebišov. Nehnuteľnosť sa nachádza v lokalite centra mesta, pri hlavnej komunikácii cestného ťahu Košice-Trebišov. Lokalita je zastavaná objektmi občianskej vybavenosti mesta – mestský úrad, obchody, služby, pobočky bánk, stredné a základné školy, vyššie zdravotná starostlivosť a objekty určené na bývanie.

Nehnuteľnosť je samostatne stojaca v rovinatom teréne s priamym prístupom  z verejnej komunikácie. Nehnuteľnosť je napojená na verejné siete – odber elektrickej energie, plynovod,  vodovod a kanalizáciu.

Dopravné napojenie železničné a cestné s možnosťou využitia autobusovej dopravy. Lokalita s bežným vplyvom dopravy.

 

 

 

Zlúčená stavba: Administratívna budova č.s. 154

Stavba: Administratívna budova, súp. č. 154. č.p. 91

POPIS STAVBY

Administratívna budova má 8 nadzemných a jedno podzemné podlažie. Na 1. – 8. nadzemnom podlaží sa nachádzajú kancelárske priestory, chodby, schodiskový priestor, sociálne zariadenie a sklady. V podzemnom podlaží sa nachádza kotolňa, technické miestnosti (hlavný prívod vody, elektrický rozvádzač, sauna a bazén. Stavba stojí na pásových základoch a základových pätkách š. 1,2 m s vodorovnou a zvislou izoláciou. Nosnou konštrukciou je železobetónový montovaný skelet s montovanými železobetónovými stropnými doskami. Obvodová konštrukcia a vnútorné dispozičné a stužujúce priečky sú zhotovené murovaním z tehlového materiálu (hr. 375 mm, 250 mm, 125 mm). Konštrukcia schodiska je železobetónová montovaná s povrchovou úpravou z keramickej dlažby.

Strešnú konštrukciu tvorí plochá strecha s atikami, strešná krytina natavované asfaltové pásy. Klampiarske konštrukcie strechy a ostatné klampiarske konštrukcie budovy sú zhotovené z pozinkovaného plechu.

Vonkajšia úprava fasády je zhotovená z mozaikového keramického obkladu. Vnútorná úprava zvislých stien – vápenno-cementová omietka, v sociálnych zariadeniach keramický obklad stien.

Povrchy podláh – prevažne PVC a textilné podlahoviny, v sociálnych zariadeniach keramická dlažba.

Výplne otvorov dverí drevené hladké plné alebo zasklené, okná oceľovo-hliníkové so zdvojeným zasklením, čiastočne realizovaná výmena výplní okenných otvorov za okná plastové s dvojsklom.

V sociálnych zariadeniach v čase obhliadky zariaďovacie predmety čiastočne odstránené.

Rozvod teplej a studenej vody v budove z centrálneho zdroja. Kanalizácia riešená odvodom spláškov do verejnej kanalizácie. Vykurovanie – najmä liatinové radiátory, zdroj vykurovania demontované zariadenie kotolne. Elektroinštalácia svetelná a motorická s poistkovými automatmi (možnosť merania po podlažiach).

Objekt má bleskozvod.

Životnosť objektu stanovená na 100 rokov. Údržba objektu dobrá.

 

Stavba: Obchodná budova, súp. č. 154, č.p. 91

POPIS STAVBY

Obchodná budova ma 2 nadzemné podlažia a je nepodpivničená.

Nadzemné podlažia tvoria veľkoplošné priestory pre obchod, chodby, schodiskový priestor, sociálne zariadenie a sklady.

Stavba stojí na pásových základoch a základových pätkách š. 1,2 m s vodorovnou a zvislou izoláciou. Nosnou konštrukciou je železobetónový montovaný skelet s montovanými železobetónovými stropnými doskami. Obvodová konštrukcia a vnútorné dispozičné a stužujúce priečky sú zhotovené murovaním z tehlového materiálu (hr. 375 mm, 250 mm, 125 mm).  Konštrukcia schodiska je železobetónová montovaná s povrchovou úpravou z keramickej dlažby.

Strešnú konštrukciu tvorí plochá strecha s atikami, strešná krytina natavované asfaltové pásy. Klampiarske konštrukcie strechy  ostatné klampiarske konštrukcie budovy sú zhotovené z pozinkovaného plechu.

Vonkajšia úprava fasády je zhotovená z mozaikového keramického obkladu. Vnútorná úprava zvislých stien – vápenno-cementová omietka, v sociálnych zariadeniach keramický obklad stien.

Povrchy podláh – prevažne PVC a textilné podlahoviny, v sociálnych zariadeniach keramická dlažba.

Výplne otvorov dverí drevené hladké plné alebo zasklené, okná oceľovo-hliníkové s poškodeným zasklením.

V sociálnych zariadeniach sa nachádzajú poškodené zariadenia sanity.

Rozvod studenej a teplej vody v budove z centrálneho zdroja. Kanalizácia riešená odvodom spláškov do verejnej kanalizácie. Vykurovanie – najmä liatinové radiátory, kotolňa spoločná aj pre administratívnu budovu. Elektroinštalácia svetelná a motorická s poistkovými automatmi (možnosť merania po podlažiach).

Objekt má bleskozvod.

Životnosť objektu stanovená na 100 rokov.

 

Stavba: Skladová budova, súp. č. 154, č.p. 91

POPIS STAVBY

Skladová budova tvorí prístavbu administratívnej budovy a je určená na skladovanie. Je prevádzkovo prepojená s administratívnou budovou.

Z dôvodu rozdielneho konštrukčného vyhotovenia a rozdielnej životnosti je ohodnocovaná samostatne.

Budova založená na betónových záklaových pásoch. Nosná konštrukcia murovaná z tehál hr. 300 mm. Nosná konštrukcia stropu je zhotovená ako pultová strecha zo strešných železobetónových dosák bez tepelnej izolácie s krytinou pozinkovaný plech.

Vonkajšia úprava fasády z vápenno-cementovej omietky so sklom z kabrinca.

Vnútorná úprava povrchov z vápennej omietky. Podlahy betónové s terazzovou dlažbou.

Vonkajšie vráta oceľové.

Elektroinštalácia svetelná. Objekt má bleskozvod.

Životnosť stanovená na 80 rokov.

 

POZEMKY

POPIS

Pozemok vedený v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy a nádvoria je zastavaný stavbou v centre mesta pri stavbách občianskej vybavenosti mesta. Pozemok nie je oplotený, prístup umožnený z verejnej komunikácie. Nehnuteľnosť napojená na verejné siete – rozvody nn, plynovod, vodovod a kanalizáciu.

Lokalita vo vzdialenosti 36 km od krajského mesta Košice po ceste I. triedy E50 a 12 km od okresného mesta Trebišov s dobrým cestným a železničným dopravným spojením.

 

Analýza rizík využívania nehnuteľností: Riziká využívania nehnuteľností sú v neukončenom procese uzatvárania nájomných zmlúv.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

Obhliadka predmetu dražby

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:0252020,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu

Spoľahlivé a poctivé slovenské online kasína 2022

Tvrdá konkurencia, ktorá vládne v dnešnom biznise s hazardnými hrami, núti prevádzkovateľov hazardných hier brať svoju povesť čo najvážnejšie. Veľké slovenské hazardné portály, ktoré pôsobia v tomto odvetví už mnoho rokov, si len zriedkakedy dovolia dopustiť sa nečestného konania voči zákazníkom. Ale podvodníci tiež nespia a šikovne sa maskujú ako slušné inštitúcie, čím zavádzajú neskúsených používateľov. Preto by ste mali zvážiť odborné rady a uprednostniť skutočne renomované a spoľahlivé slovenské online kasína so zaručenými výbermi. SK online kasína na https://onlinecasino-sk-24.com/ s dobre regulovanými licenciami, certifikátmi od známych audítorov, originálnym softvérom od známych značiek, pozornou zákazníckou podporou, jasnými podmienkami služieb a spravodlivou reklamou by sa mali považovať za spoľahlivé. Ak si nie ste istí alebo práve robíte prvé kroky v oblasti hazardných hier, dôverujte odborníkom, ktorí sa v tejto oblasti dobre vyznajú. OnlineCasino-SK-24.com recenzenti pravidelne kontrolujú známe online kasína a aktualizujú svoje recenzie. Zoznam 10 najlepších online kasín na Slovensku obsahuje len spoľahlivé stránky.