Pozemok v obci Stropkov

 
Druh ponukyPripravovaná dražba, Pozemok
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu93 600,-
Najnižšie podanie99 000,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky20 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 234 vedenom Okresným úradom Stropkov - Katastrálny odbor, Okres: Stropkov, Obec: STROPKOV, Katastrálne územie: Stropkov, a to:

  • pozemok parcela reg. "C" KN č. 2850 o výmere 17147 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie;
  • pozemok parcela reg. "C" KN č. 2851 o výmere 443 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie;

(ďalej len “predmet dražby”).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

Predmetný pozemok sa nachádza v severozápadnej časti mesta Stropkov, na Petejovskej ulici, smerom na m.č. Bokša. Pozemok je rovinatý nezastavaný, voľne prístupný, v blízkosti rieky Ondava. Prístup k pozemku je z Petejovskej ulice cez cudzie pozemky vo vlastníctve tretích osôb. Vzdialenosť do centra mesta je cca 1,50 km. Na pozemku je možnosť napojenia na rozvody elektrickej energie, vo vzdialenom dosahu je možnosť napojenia na vodovod, kanalizáciu, plynovod. Pozemok sa nachádza v záplavovej oblasti vodného toku Ondava. Z hľadiska funkčného využitia podľa platného územného plánu mesta Stropkov ide o plochy poľnohospodárskej pôdy. Povyšujúce faktory neboli zistené.

 

 

 

 

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 1042019

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu

Spoľahlivé a poctivé slovenské online kasína 2022

Tvrdá konkurencia, ktorá vládne v dnešnom biznise s hazardnými hrami, núti prevádzkovateľov hazardných hier brať svoju povesť čo najvážnejšie. Veľké slovenské hazardné portály, ktoré pôsobia v tomto odvetví už mnoho rokov, si len zriedkakedy dovolia dopustiť sa nečestného konania voči zákazníkom. Ale podvodníci tiež nespia a šikovne sa maskujú ako slušné inštitúcie, čím zavádzajú neskúsených používateľov. Preto by ste mali zvážiť odborné rady a uprednostniť skutočne renomované a spoľahlivé slovenské online kasína so zaručenými výbermi. SK online kasína na https://onlinecasino-sk-24.com/ s dobre regulovanými licenciami, certifikátmi od známych audítorov, originálnym softvérom od známych značiek, pozornou zákazníckou podporou, jasnými podmienkami služieb a spravodlivou reklamou by sa mali považovať za spoľahlivé. Ak si nie ste istí alebo práve robíte prvé kroky v oblasti hazardných hier, dôverujte odborníkom, ktorí sa v tejto oblasti dobre vyznajú. OnlineCasino-SK-24.com recenzenti pravidelne kontrolujú známe online kasína a aktualizujú svoje recenzie. Zoznam 10 najlepších online kasín na Slovensku obsahuje len spoľahlivé stránky.