Orná pôda v obci Mníchova Lehota

Znížená cena
Stiahnuť

znalecký posudok (9,53 MB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Pozemok
LokalitaTrenčianský kraj
Ohodnotenie predmetu129 000,-
Najnižšie podanie116 100,-
Minimálne prihodenie2 000,-
Výška zábezpeky20 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 427, vedenom Okresným úradom Trenčín, Katastrálny odbor, Okres: Trenčín, Obec: MNÍCHOVA LEHOTA, Katastrálne územie: Mníchova Lehota a to:

  • parcela registra „C“ č. 765/2 vo výmere 530 m2, druh pozemku: orná pôda,
  • parcela registra „C“ č. 766 vo výmere 959 m2, druh pozemku: orná pôda,
  • parcela registra „C“ č. 773 vo výmere 1888 m2, druh pozemku: orná pôda,

(ďalej len "predmet dražby").

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

Pozemky sú v okrajovej časti obce do 5 000 obyvateľov, v časti s rodinnými domami so štandardným vybavením. Sú umiestnené v obci s autobusovou prímestskou a vlakovou dopravou, doprava do mesta je vyhovujúca. Poloha je obytného charakteru. Pozemky sú druhom orná pôda, s dobrou vybavenosťou (miestne rozvody vody, elektriny, plynu).  Prístup je z miestnej obecnej komunikácie. Hodnotenie pozemkov je dané vplyvom krajského mesta a záujmom z toho vyplývajúcim. Hodnotu pozemkov uvažujem 50 % z hodnoty krajského mesta. Povyšujúcim faktorom je možné využitie v zmysle územného plánu, redukujúcim faktorom je hlučnosť z blízkej štátnej cesty.

Pozemky sa nachádzajú v obci Mníchova Lehota, miestna časť Jarky. Sú v blízkosti železničnej trate Trenčín - Chynorany a štátnej cesty I/9. Od krajského mesta  je miestna časť obce vzdialená približne 14 km (Jarky - centrum mesta) a dopravné spojenie je prímestskou autobusovou a vlakovou dopravou. Obec je vyhľadávaným obytným satelitom mesta. V okolí pozemkov je zástavba rodinných domov, v centre obce je vybavenosť charakteristická pre obce (dom kultúry, obchody). Orientácia pozemkov je v smere na juhozápad.

Pozemky sú v súčasnosti charakteru trávny porast. Územnoplánovacia informácia uvádza možnosť využitia ako obytné územie s prevahou obytnej zástavby. Iné využitie sa nedá predpokladať.

 

 

 

 

 

 

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Výmera [m2]

765/2

orná pôda

530,00

1/1

530,00

766

orná pôda

959,00

1/1

959,00

773

orná pôda

1888,00

1/1

1888,00

Spolu výmera 

 

 

 

3 377,00

 

 

Obhliadka predmetu dražby

 

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka IBAN SK4831000000004350268216, VS: 02320222, vedený v Prima banka Slovensko a.s.,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu

Spoľahlivé a poctivé slovenské online kasína 2022

Tvrdá konkurencia, ktorá vládne v dnešnom biznise s hazardnými hrami, núti prevádzkovateľov hazardných hier brať svoju povesť čo najvážnejšie. Veľké slovenské hazardné portály, ktoré pôsobia v tomto odvetví už mnoho rokov, si len zriedkakedy dovolia dopustiť sa nečestného konania voči zákazníkom. Ale podvodníci tiež nespia a šikovne sa maskujú ako slušné inštitúcie, čím zavádzajú neskúsených používateľov. Preto by ste mali zvážiť odborné rady a uprednostniť skutočne renomované a spoľahlivé slovenské online kasína so zaručenými výbermi. SK online kasína na https://onlinecasino-sk-24.com/ s dobre regulovanými licenciami, certifikátmi od známych audítorov, originálnym softvérom od známych značiek, pozornou zákazníckou podporou, jasnými podmienkami služieb a spravodlivou reklamou by sa mali považovať za spoľahlivé. Ak si nie ste istí alebo práve robíte prvé kroky v oblasti hazardných hier, dôverujte odborníkom, ktorí sa v tejto oblasti dobre vyznajú. OnlineCasino-SK-24.com recenzenti pravidelne kontrolujú známe online kasína a aktualizujú svoje recenzie. Zoznam 10 najlepších online kasín na Slovensku obsahuje len spoľahlivé stránky.