Chaty v rekreačnej oblasti Čaňa

Stiahnuť

Znalecký posudok (523 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Iné
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu180 000,-
Najnižšie podanie198 000,-
Minimálne prihodenie500,-
Výška zábezpeky45 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, suterén

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1321 vedenom Okresným úradom Košice – okolie, Katastrálny odbor, Okres: Košice – okolie, Obec: Čaňa, Katastrálne územie: Čaňa, a to:

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 182 evidovanej na pozemku parcelné čislo 1633/2,

  • parcela reg. "C" KN č. 1633/3 o výmere 47 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 182 evidovanej na pozemku parcelné čislo 1633/3,

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva a to najmä: Prístrešok na parc.č. 1633/1, Plot s podmurovkou na parc.č. 1559/429, Plot severný na parc.č. 1559/429, Oplotenie medzipriestoru na parc.č. 1633/1, Prípojka NN na parc.č. 1559/429, Vodovodná prípojka na parc.č. 1633/1, Vodomerná šachta č. 1 na parc.č. 1633/1, Vodomerná šachta č. 2 na parc.č. 1633/1, Žumpa č. 1 na parc.č. 1559/429, Kanalizačná prípojka č. 1 na parc.č. 1559/429, Žumpa č. 2 na parc.č. 1559/429, Kanalizačná prípojka č. 2 na parc.č. 1559/429, Vonkajšia dlažba na parc.č. 1633/1, Vonkajšie schody južnej chaty na parc.č. 1633/2, Vonkajšie schody severnej chaty na parc.č. 1633/3 (ďalej len “predmet dražby”).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

REKREAČNÉ A ZÁHRADKÁRSKE CHATY

Chata súpisné č. 182 na parc.č. 1633/2 (južná)

Základná charakteristika:

Rekreačná chata nachádzajúca sa na brehu Čanianskeho jazera, sprístupnená je po miestnej obslužnej komunikácii, ktorá je odbočením z ulice Osloboditeľov v obci Čaňa, okres Košice - okolie. Ide o jednoduchú prízemnú stavbu bez podpivničenia, bez vyžitia podkrovia. Stavba je napojená na rozvod pitnej vody, distribučnú elektrickú sieť, okanalizovaná je do vlastnej žumpy, nie je ústredne vykurovaná (vykurovanie pomocou prenosných elektrických konvektorov).

Dispozičné riešenie:

Chata je súčasťou komplexu dvoch totožných chát na jednom pozemku s prístreškom v medzipriestore a pozemkom. Vstup do chaty je cez predložené kryté schody do predsiene, odkiaľ je prístupná kúpeľňa (sprchovací kút, umývadlo, WC misa) a denná miestnosť z kuchynským kútom a dvoma menšími spálňami.

Stavebno-konštrukčné riešenie:

Chata bola realizovaná na základe typového podkladu "MONIKA" Drevony, o.p. Žilina, závod Bratislava. Základy pásové z prostého betónu, 1x pätka pod stĺpom, podkladný betón s vodorovnou izoláciou, podmurovka výšky do 50 cm betónová, zvislé konštrukcie drevené zrubové v hrúbke 80 mm, strop s dreveným obkladom, konštrukciu zastrešenia tvorí jednoduchá drevená hambálková sústava s krokvami, krytina strechy na krove z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu, úprava povrchov stien ochranné nátery, dverné krídla hladké plné osadené v drevených zárubniach, okná drevené zdvojené, vonkajšie okenice drevené, podlahy plávajúce laminátové parkety, v predsieni a v kúpeľni keramická dlažba, elektroinštalácia svetelná a motorická, bleskozvodová sústava s uzemnením, rozvod vody z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody, kanalizácia do žumpy z kuchyne a z kúpeľne, zdroj teplej vody zásobníkový ohrievač (bojler) elektrický 50 l, kuchynská linka z materiálu na báze dreva, sporák elektrický s rúrou, drez nerezový s kohútikovou zmiešavacou batériou, v kúpeľni je typizované keramické umývadlo s pákovou zmiešavacou batériou, sprchovací kút s pákovou zmiešavacou batériou so sprchou, keramická WC misa kombi, keramické obklady stien kúpeľne.

TECHNICKÝ STAV

Stavba bola povolená v r. 1985, kolaudačné rozhodnutie povoľujúce jej užívanie nadobudlo právoplatnosť v r. 1989. Ku dňu obhliadky je stavba v dobrom technickom, neboli realizované žiadne zásadné stavebné úpravy, resp. rekonštrukcie, pravidelná údržba je na dobrej úrovni.

Základná teoretická životnosť stavby je uvažovaná na obvyklej odporúčanej hranici pre tento typ stavieb (ľahká zrubová konštrukcia na betónových základoch), tj. 60 rokov. Výsledné vypočítané opotrebovanie na úrovni 55% primerane a objektívne vystihuje technický stav stavby ku dňu obhliadky vzhľadom na jej vek.

 

Chata súpisné č. 182 na parc.č. 1633/3 (severná)

POPIS STAVBY

Konštrukčné riešenie, dispozičné riešenie, vnútorné vybavenie, údržba aj opotrebovanie je totožné ako južná chata.

 

PRÍSLUŠENSTVO

Prístrešok na parc.č. 1633/1

V medzipriestore južnej a severnej chaty šírky 6,35 m je osadený kovový prístrešok s presahom strešného oblúka na zastrešenie chát, ktoré odvádzajú dažďovú vodu. Nosnú konštrukciu tvorí subtílny oceľový profil, 6 stĺpikov založených do betónových pätiek, nosnú konštrukciu zastrešenia tvorí zvarovaná priehradová konštrukcia oblúkového tvaru osadená na krajných oceľových väzniciach, krytina tvoria komôrkové polykarbonátové panely (lexan). Stavba je v dobrom technickom stave, základná životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Plot s podmurovkou na parc.č. 1559/429

Ide o oplotenie zo strany prístupovej komunikácie. Plot zo strojového pletiva kotveného na oceľové stĺpiky, podmurovka murovaná z betónových prefabrikovaných dutinových tvárnic so zálievkou, základy pásové z prostého betónu. Osadené sú vjazdné vráta dvojkrídlové s výplňou zo strojového pletiva v kovovom ráme. Ide o novostavbu vo výbornom technickom stave, základná životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Plot severný na parc.č. 1559/429

Ide o oplotenie pozemku zo severnej strany. Výplň plota priemernej výšky 1,8 m zo strojového pletiva kotveného na oceľové stĺpiky, ktoré sú založené do betónového lôžka. Ide o novostavbu vo výbornom technickom stave, základná životnosť je stanovená odborným odhadom na 40 rokov.

 

Oplotenie medzipriestoru na parc.č. 1633/1

Ide o oplotenie medzipriestoru oboch chát vytvárajúce súkromie zo strany ulice. Základy a podmurovka z prostého betónu, výplň plota výšky 1,25 m vodorovná drevená, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Stavba je v dobrom technickom stave, základná životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Prípojka NN na parc.č. 1559/429

V predzáhradke je na betónovom podstavci osadená skriňa elektromerového rozvádzača s osobitným meraním spotreby elektrickej energie pre každú z dvoch chát. Od skrine sú chaty napojené podzemným káblom CYKY 4x6 mm2 do rozvádzačov umiestnených v chatách. Základná životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vodovodná prípojka na parc.č. 1633/1

Chaty sú napojené na rozvod pitnej vody v prevádzke súkromnej spoločnosti U.S. Steel Košice, s.r.o. Každá chata má samostatné meranie spotreby vody v osobitných vodomerných šachtách, zo šachty pre severnú chatu (na parcele č. 1633/3) je voda privedená prípojkou do vodomernej šachty pre južnú chatu (na parcele č. 1633/2). Základná životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vodomerná šachta č. 1 na parc.č. 1633/1

Ide o vodomernú šachtu pre osadenie vodomera pre meranie spotreby vody chaty na parcele č. 1633/2 (južná), umiestená je cca 1 m západne od chaty. Konštrukčne ide o jednoduchý podzemný stavebný objekt z prostého betónu, liatinový revízny poklop. Stavba slúži svojmu účelu, jej základná životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vodomerná šachta č. 2 na parc.č. 1633/1

Ide o vodomernú šachtu pre osadenie vodomera pre meranie spotreby vody chaty na parcele č. 1633/3 (severná), umiestená je cca 1 m západne od chaty. Konštrukčne ide o jednoduchý podzemný stavebný objekt z prostého betónu, liatinový revízny poklop. Stavba slúži svojmu účelu, jej základná životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Žumpa č. 1 na parc.č. 1559/429

Ide o žumpu na akumuláciu splaškov z chaty na parcele č. 1633/2 (južná), umiestená je cca 5 m západne od chaty. Konštrukčne ide o oceľovú podzemnú nádrž s ochranným náterom, liatinový pochôdzny poklop. Stavba slúži svojmu účelu, jej základná životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Kanalizačná prípojka č. 1 na parc.č. 1559/429

Prípojka splaškovej kanalizácie z chaty na parcele č. 1633/2 (južná) do vlastnej žumpy. Stavba slúži svojmu účelu, jej základná životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Žumpa č. 2 na parc.č. 1559/429

Ide o žumpu na akumuláciu splaškov z chaty na parcele č. 1633/3 (severná), umiestená je cca 5 m západne od chaty. Konštrukčne ide o oceľovú podzemnú nádrž s ochranným náterom, liatinový pochôdzny poklop. Stavba slúži svojmu účelu, jej základná životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Kanalizačná prípojka č. 2 na parc.č. 1559/429

Prípojka splaškovej kanalizácie z chaty na parcele č. 1633/3 (severná) do vlastnej žumpy. Stavba slúži svojmu účelu, jej základná životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia dlažba na parc.č. 1633/1

Ide o spevnené plochy okolo oboch chát, vrátane okapových chodníkov a prestrešeného medzipriestoru. Plocha s povrchom dláždeným z betónových dlaždíc s tzv. vymývanou povrchovou úpravou kladených na podkladný betón. Lokálne na hranách je betónový podklad zvetraný, inak je stavba vo vyhovujúcom technickom stave a jej základná životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšie schody južnej chaty na parc.č. 1633/2

Ide o vonkajšie schody, tri stupne hlavného vchodu a tri stupne výstupu z dennej miestnosti na terasu z chatu. Schody z monolitického betónu, nástupnice aj podstupnice s povrchom dláždeným z betónových dlaždíc s tzv. vymývanou povrchovou úpravou. Stavba vo vyhovujúcom technickom stave a jej základná životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšie schody severnej chaty na parc.č. 1633/3

Vonkajšie schody severnej chaty sú totožné ako pri južnej chate.

 

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0352022,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu

Spoľahlivé a poctivé slovenské online kasína 2022

Tvrdá konkurencia, ktorá vládne v dnešnom biznise s hazardnými hrami, núti prevádzkovateľov hazardných hier brať svoju povesť čo najvážnejšie. Veľké slovenské hazardné portály, ktoré pôsobia v tomto odvetví už mnoho rokov, si len zriedkakedy dovolia dopustiť sa nečestného konania voči zákazníkom. Ale podvodníci tiež nespia a šikovne sa maskujú ako slušné inštitúcie, čím zavádzajú neskúsených používateľov. Preto by ste mali zvážiť odborné rady a uprednostniť skutočne renomované a spoľahlivé slovenské online kasína so zaručenými výbermi. SK online kasína na https://onlinecasino-sk-24.com/ s dobre regulovanými licenciami, certifikátmi od známych audítorov, originálnym softvérom od známych značiek, pozornou zákazníckou podporou, jasnými podmienkami služieb a spravodlivou reklamou by sa mali považovať za spoľahlivé. Ak si nie ste istí alebo práve robíte prvé kroky v oblasti hazardných hier, dôverujte odborníkom, ktorí sa v tejto oblasti dobre vyznajú. OnlineCasino-SK-24.com recenzenti pravidelne kontrolujú známe online kasína a aktualizujú svoje recenzie. Zoznam 10 najlepších online kasín na Slovensku obsahuje len spoľahlivé stránky.