Súbor nehnuteľností o veľkosti 1/80 v obci Slanec

 
Druh ponukyPripravovaná dražba, Pozemok
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu807,09
Najnižšie podanie1 000,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky300,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností o veľkosti 1/80, zapísaný na LV č. 1302, vedenom Okresným úradom Košice - okolie, Katastrálny odbor, Okres: Košice - okolie, Obec: SLANEC, Katastrálne územie: Slanec, a to:

  • parcela registra "E" s parcelným číslom 1767 o výmere 436265 m², druh pozemku: Trvalé trávne porasty

(ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Ohodnocovaný pozemok parcela sa nachádza mimo zastavaného územia obce v katastrálnom území Slanec.

Ohodnocovaná  parcela je zaradená do bonitovanej pôdnoekologickej jednotky (BPEJ):

0797462 časť o výmere 358162 m2,

0771242 časť o výmere 65566 m2

0771442 časť o výmere 6257 m2,

0771213 časť o výmere 6280 m2.

 

Charakteristika pôdnoekologických jednotiek:

BPEJ 0797462 LIm, RNm

Litozeme modálne a rankre modálne, extrémne skeletovité pôdy. Mierne teplý, mierne vlhký klimatický región, stredný svah, plytké pôdy.

 

BPEJ 0771242 KMag

Kambizeme kultizemné, pseudoglejové, zo svahových hlín. Mierne teplý, mierne vlhký klimatický región, mierny svah, stredne hlboké pôdy, stredne skeletovité pôdy.

 

BPEJ 0771442 KMag

Kambizeme kultizemné, pseudoglejové, zo svahových hlín. Mierne teplý, mierne vlhký klimatický región, stredný svah, stredne hlboké pôdy, stredne skeletovité pôdy.

 

 

 

BPEJ 0771213 KMag

Kambizeme kultizemné, pseudoglejové, zo svahových hlín. Mierne teplý, mierne vlhký klimatický región, mierny svah, stredne hlboké pôdy, slabo skeletovité pôdy.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Parcela KN E č. 1767 sa využíva ako pasienok, je zarastená samonáletom a nachádza sa severne od  obce Slanec. Nehnuteľnosť sa v skutočnosti využíva ako pasienok.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 810.

 

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS: 1112017,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu