Meštianský dom v Prešove

TOP ponukaZnížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (910 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (209 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Podnikateľský objekt
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu603 000,-
Najnižšie podanie603 000,-
Minimálne prihodenie500,-
Výška zábezpeky45 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania27.marec 2024
Čas otvorenia11:00
Miesto konaniaHotel DUKLA, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov, salónik č. 202, 2. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností nachádzajúcich sa v Katastrálnom území Prešov, Obec Prešov, Okres Prešov, zapísané na LV č. 7046, a to:

-           pozemok – parc. č. 525 o výmere 384 m2, Zastavaná plocha a nádvorie, parcela registra „C“,

-           stavba so súp. č. 3228 na pozemku – parc. č. 525, Popis stavby: Iná budova,

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 3228 evidovanej na pozemku parcelné čislo 525.

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva, najmä: Vonkajšia úprava: Prípojka vody na parcele KN č.525, Vonkajšia úprava: Vodomerná šachta na parcele KN č.525, Vonkajšia úprava: Prípojka kanalizácie na parcele KN č.525, Vonkajšia úprava: Plynová prípojka na parcele KN č.525, Vonkajšia úprava: Elektrická prípojka na parcele KN č.525, Vonkajšia úprava: Spevnené plochy zo zámkovej dlažby na parcele KN č.525, Vonkajšia úprava: Spevnené plochy z betónovej mazaniny na parcele KN č.525, Vonkajšia úprava: Odvodňovací rigol na parcele KN č.525 (ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1. Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)

Stavba: Iná budova č.s.3228 na pozemku - parcele KN č.525 v k.ú. Prešov

 

POPIS STAVBY

Stavba: Iná budova č.s. 3228 s príslušenstvom, ktorá sa nachádza v k.ú. Prešov v rádovej zástavbe po pravej strane miestnej komunikácie ul. Svätoplukovej v centrálnej časti krajského mesta Prešov. Ul. Svätoplukova bezprostredne nadväzuje na Františkánske námestia a ul. Hlavnú v Prešove.

Objekt je dispozične riešený ako stavba obdĺžnikového tvaru s prevažujúcou pultovou strechou v rádovej zástavbe charakteristickej pre mestskú zástavbu. Stavba: Iná budova č.s.3228 je tradične murovaná stavba s klenbovými stropmi, dreveným sedlovým krovom so stojacou stolicou v prednej časti a pultovým stropom v dvornej časti. Iná budova č.s. 3228 pozostáva z podzemného podlažia (skr .PP), 1 nadzemného podlažia (skr. 1.NP) a 2.nadzemného podlažia (skr.2.NP).

Konštrukčne riešenia a technické vybavenie: Iná budova č.s.3228 je založená na kamenných a betónových základových pásoch. Konštrukčne stavba je tradične murovaná z kameňa a tehál. Vzadu v dvornej časti je časť budovy zrealizovaná z 1.nadzemnéího podlažia s pultovou strechou z pozinkovaného plechu. Strecha stavby je sedlová a v dvornej časti pultová s krytinou z azbesto cementových šablón, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšia povrchová úprava - omietka vápenná štuková, obklad fasády z ulice Svätoplukovej z prírodného kameňa. Bleskozvod je prevedený. Iná budova  č.s. 3228 je napojená na vodovod,  kanalizácia do verejnej siete,  plyn a verejnú el. sieť. Podľa predložených podkladov, podľa zisťovania znalcom a vyjadrenia účastníkov miestneho šetrenia stavba bola užívania schopná od r. 1923 a v priebehu životnosti bola zásadne zhodnocovaná (roky 2000 až rok 2008). V roku 2019 boli zrealizované stavebné úpravy - zmena účelu využitia časti stavby na kaviareň s príslušenstvom. Predpokladaná životnosť haly so zvislou nosnou konštrukciou tradične murovanou je spravidla 100 rokov. Údržba priemerná.

 

POPIS PODLAŽÍ

1. Podzemné podlažie

Na podlaží sa nachádzajú konštrukcie a vybavenia v nasledovnom vyhotovení: osadenie nad 2,00 m bez zvislej izolácie, základy - bez podmurovky, iba základové pásy z kameňa a betónu, zvislé nosné konštrukcie - murované z kameňa a tehál hr. od 475 mm do 1050 mm, vodorovné nosné konštrukcie - stropy klenbové, schody do podzemného podlažia - oceľové. Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka. Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; podlahy - z keramickej dlažby s vodorovnou izoláciou, vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná a motorická - poistky. Vykurovanie ústredné - plynový kotol 2x, expanzná nádrž a zásobníkový ohrievač na teplú vodu. Podľa dispozičného riešenia v PP sa nachádzajú : sklad a kotolňa.

 

1. Nadzemné podlažie

Na podlaží sa nachádzajú konštrukcie a vybavenia v nasledovnom vyhotovení: zvislé nosné konštrukcie murované z tehál hr. od 475 mm do 700 mm, vodorovné nosné konštrukcie - stropy klenbové, schody do 2.nadzemného podlažia s povrchovou úpravou z mramoru. Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka. Výplne otvorov - okná zdvojené a dvojité,  dvere - hladké plné alebo zasklené; podlahy - veľkoplošné lamelové parkety a z keramickej dlažby s vodorovnou izoláciou, vnútorné rozvody elektroinštalácie elektroinštalácia - svetelná a motorická - poistkové automaty. Vykurovanie ústredné - radiátory oceľové a liatinové. Podľa dispozičného riešenia v 1NP sa nachádzajú: kaviareň s príslušenstvom, sklad, schodište do 2.NP a nebytové priestory v dvornej časti s príslušenstvom.

 

2. Nadzemné podlažie

Na podlaží sa nachádzajú konštrukcie a vybavenia v nasledovnom vyhotovení: zvislé nosné konštrukcie murované z tehál hr. od 300 mm do 475 mm, vodorovné nosné konštrukcie - stropy drevené trámové s rovným podhľadom, schody do pôjdu s povrchovou úpravou z dlažby. Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka. Výplne otvorov - okná zdvojené a dvojité, dvere - hladké plné alebo zasklené; podlahy - veľkoplošné lamelové parkety a z keramickej dlažby s vodorovnou izoláciou, vnútorné rozvody elektroinštalácie elektroinštalácia - svetelná, poistkové automaty. Vykurovanie ústredné -  radiátory oceľové a liatinové.

Podľa dispozičného riešenia v 2 NP sa nachádzajú: nebytové priestory s príslušenstvom, sociálne zariadenie pre mužova ženy, plynový kotol a zásobníkový ohrievač, sklad, schodište do pôjdu a pavlač s príslušenstvom.

 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet

Obstavaný priestor [m3]

Základy

 

(9,07*9,89+6,29*21,55+6,85*4,74+9,68*6,38)*0,30

95,84

Spodná stavba

 

6,29*8,83*2,30

127,74

Vrchná stavba

 

(9,07*9,89+6,29*21,55)*7,00+(6,85*4,74+9,68*6,38)*3,00

1 859,44

Zastrešenie

 

(9,07*9,89+6,29*21,55)*1,27+(6,85*4,74)*0,30+(6,38*0,60)/2*9,68+(9,89*4,71)/2*9,37+(7,27*4,71*(21,55/2-4,00/6))

878,70

Ostatné

 

1,01*22,48*1,00+2,92*1,71*1,00

27,70

Obstavaný priestor stavby celkom

2 989,42

 

PRÍSLUŠENSTVO

Vonkajšia úprava: Prípojka vody na parcele KN č.525

Prípojka vody sa nachádza na pozemku - parcele KN č.525. Je zrealizovaná ako plastová. Podľa podkladov a podľa vyjadrenia spoluvlastníka prípojka vody bola zrealizovaná v r.2008. Údržba priemerná.

Vonkajšia úprava: Vodomerná šachta na parcele KN č.525

Vodomerná šachta sa nachádza na parcele KN č. 525 a je napojená na obecný vodovod. Podľa predložených podkladov a podľa vyjadrenia spoluvlastníka vodomerná šachta bola zrealizovaná v r. 1980. Údržba priemerná.

Vonkajšia úprava: Prípojka kanalizácie na parcele KN č.525

Prípojka kanalizácie sa nachádza na pozemku - parcele KN č.525 Je zrealizovaná ako plastová. Podľa predložených podkladov a podľa vyjadrenia spoluvlastníka prípojka kanalizácie bola zrealizovaná v r. 2008. Údržba priemerná.

Vonkajšia úprava: Plynová prípojka na parcele KN č.525

Prípojka plynu sa nachádza na pozemku - parcele KN č.525 Je zrealizovaná ako oceľová. Podľa predložených podkladov a podľa vyjadrenia spoluvlastníka prípojka plynu bola zrealizovaná v r. 1980. Údržba priemerná.

Vonkajšia úprava: Elektrická prípojka na parcele KN č.525

Elektrická prípojka sa nachádza na pozemku - parcele KN č.525.  Je zrealizovaná ako zemná. Podľa predložených podkladov a podľa vyjadrenia spoluvlastníka elektrická prípojka bola zrealizovaná v r. 2008. Údržba priemerná.

Vonkajšia úprava: Spevnené plochy zo zámkovej dlažby na parcele KN č.525

Spevnené plochy s povrchom zo zámkovej dlažby sa nachádzajú okolo stavby " Iná budova " č.s.3228 na pozemku - parcele KN č.525. Podľa podkladov a podľa vyjadrenia spoluvlastníka spevnené plochy boli zrealizované v r.2008. Údržba priemerná.

Vonkajšia úprava: Spevnené plochy z betónovej mazaniny na parcele KN č.525

Spevnené plochy s povrchom z betónovej mazaniny sa nachádzajú okolo stavby " Iná budova " č.s.3228 na pozemku - parcele KN č.525. Podľa podkladov a podľa vyjadrenia spoluvlastníka spevnené plochy boli zrealizované v r.2008. Údržba priemerná.

Vonkajšia úprava: Odvodňovací rigol na parcele KN č.525

Odvodňovací rigol sa nachádza v dvornej časti stavby " Iná budova " č.s.3228 na pozemku - parcele KN č.525. Podľa podkladov a podľa vyjadrenia spoluvlastníka odvodňovací rigol bol zrealizovaný v r.2008. Údržba priemerná.

 

POZEMKY, POPIS

Pozemok - parcela KN č. 525 sa nachádza v k.ú. Prešov na ul. Svätoplukovej pod a vedľa stavby: Iná budova" č.s.3228 v užšom centre Mesta Prešov. Pozemky sa nachádzajú na rovinatom teréne v radovej zástavbe nebytových budov. Ul. Svätoplukova bezprostredne nadväzuje na ul. Hlavnú. V mieste je možnosť napojenia na verejný vodovod, kanalizáciu, plyn a verejnú el.sieť.

 

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Výmera [m2]

525

zastavaná plocha a nádvorie

384,00

1/1

384,00

 

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 21.03.2024 o 14.00 hod.

 Obhliadka 2: 22.03.2024 o 10.00 hod.

Organizačné pokyny: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy dražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou. V zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov „Peňažnú čiastku možno zložiť v hotovosti najviac vo výške podľa osobitného predpisu. (Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.)“.

 

Adresa a číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:

Sídlo dražobníka – Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka, alebo na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:0053020.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia dražby u dražobníka.

 

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.

S profesionálmi to má cenu

Spoľahlivé a poctivé slovenské online kasína 2022

Tvrdá konkurencia, ktorá vládne v dnešnom biznise s hazardnými hrami, núti prevádzkovateľov hazardných hier brať svoju povesť čo najvážnejšie. Veľké slovenské hazardné portály, ktoré pôsobia v tomto odvetví už mnoho rokov, si len zriedkakedy dovolia dopustiť sa nečestného konania voči zákazníkom. Ale podvodníci tiež nespia a šikovne sa maskujú ako slušné inštitúcie, čím zavádzajú neskúsených používateľov. Preto by ste mali zvážiť odborné rady a uprednostniť skutočne renomované a spoľahlivé slovenské online kasína so zaručenými výbermi. SK online kasína na https://onlinecasino-sk-24.com/ s dobre regulovanými licenciami, certifikátmi od známych audítorov, originálnym softvérom od známych značiek, pozornou zákazníckou podporou, jasnými podmienkami služieb a spravodlivou reklamou by sa mali považovať za spoľahlivé. Ak si nie ste istí alebo práve robíte prvé kroky v oblasti hazardných hier, dôverujte odborníkom, ktorí sa v tejto oblasti dobre vyznajú. OnlineCasino-SK-24.com recenzenti pravidelne kontrolujú známe online kasína a aktualizujú svoje recenzie. Zoznam 10 najlepších online kasín na Slovensku obsahuje len spoľahlivé stránky.