spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 111319/2174429 v obci Iliašovce

 
Stiahnuť

Znalecký posudok (24,97 MB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Pozemok
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu56 600,-
Najnižšie podanie56 600,-
Minimálne prihodenie500,-
Výška zábezpeky15 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 111319/2174429 na súbore nehnuteľností zapísaný na LV č. 1402, vedenom Okresným úradom Spišská Nová Ves, Katastrálny odbor, obec: Iliašovce, katastrálne územie: Iliašovce, a to:

 • parcela registra C KN parc. číslo 3899, o výmere 259734 m2, lesný pozemok,
 • parcela registra C KN parc. číslo 3919, o výmere 17774 m2, lesný pozemok,
 • parcela registra C KN parc. číslo 3923, o výmere 4564 m2, lesný pozemok,
 • parcela registra C KN parc. číslo 3938, o výmere 2162 m2, lesný pozemok,
 • parcela registra C KN parc. číslo 3954, o výmere 164026 m2, lesný pozemok,
 • parcela registra C KN parc. číslo 3956, o výmere 690351 m2, lesný pozemok,
 • parcela registra C KN parc. číslo 4365, o výmere 210781 m2, lesný pozemok,
 • parcela registra C KN parc. číslo 4371, o výmere 84388 m2, lesný pozemok,
 • parcela registra C KN parc. číslo 4373, o výmere 78970 m2, lesný pozemok,
 • parcela registra C KN parc. číslo 4374, o výmere 355750 m2, lesný pozemok,
 • parcela registra C KN parc. číslo 4375, o výmere 216296 m2, lesný pozemok,
 • parcela registra C KN parc. číslo 4377, o výmere 59363 m2, lesný pozemok,
 • parcela registra C KN parc. číslo 4621, o výmere 67862 m2, lesný pozemok,

 (ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby

Lesné pozemky a lesné porasty v Urbárskopasienkovom pozemkovom spoločenstve obce Iliašovce na C-KN parcelách 3899, 3919, 3923, 3938, 3954, 3956, 4365, 4371, 4373, 4374, 4375, 4377, 4621 podľa LV 1402 v katastrálnom území Iliašovce.

 

 

 

Obhliadka predmetu dražby

 

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 00620192, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu