spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 10346/539205 v obci Iliašovce

 
Stiahnuť

Znalecký posudok (327 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Pozemok
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu8 426,-
Najnižšie podanie8 500,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky2 500,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 10346/539205 na súbore nehnuteľností, ktorý je zapísaný na LV č. 2152, vedenom Okresným úradom Spišská Nová Ves, Katastrálny odbor, obec: Iliašovce, katastrálne územie: Iliašovce, a to:

 • parcela registra C KN parc. číslo 3884, o výmere 4659 m2, ostatná plocha,
 • parcela registra C KN parc. číslo 3896, o výmere 6794 m2, trvalý trávny porast,
 • parcela registra C KN parc. číslo 3898, o výmere 1256 m2, ostatná plocha,
 • parcela registra C KN parc. číslo 3920, o výmere 894 m2, ostatná plocha,
 • parcela registra C KN parc. číslo 3921, o výmere 8098 m2, ostatná plocha,
 • parcela registra C KN parc. číslo 3922, o výmere 3565 m2, ostatná plocha,
 • parcela registra C KN parc. číslo 3936/1, o výmere 57243 m2, trvalý trávny porast,
 • parcela registra C KN parc. číslo 3940/1, o výmere 115126 m2, trvalý trávny porast,
 • parcela registra C KN parc. číslo 3942, o výmere 87158 m2, trvalý trávny porast,
 • parcela registra C KN parc. číslo 3950, o výmere 469375 m2, trvalý trávny porast,
 • parcela registra C KN parc. číslo 3951, o výmere 45208 m2, ostatná plocha,
 • parcela registra C KN parc. číslo 3952, o výmere 1631 m2, ostatná plocha,
 • parcela registra C KN parc. číslo 3953, o výmere 550 m2, ostatná plocha,
 • parcela registra C KN parc. číslo 4308, o výmere 8202 m2, ostatná plocha,
 • parcela registra C KN parc. číslo 4361, o výmere 1241 m2, ostatná plocha,
 • parcela registra C KN parc. číslo 4363, o výmere 1297 m2, ostatná plocha,
 • parcela registra C KN parc. číslo 4366, o výmere 934 m2, ostatná plocha,
 • parcela registra C KN parc. číslo 4367, o výmere 207379 m2, trvalý trávny porast,
 • parcela registra C KN parc. číslo 4368, o výmere 711 m2, ostatná plocha,
 • parcela registra C KN parc. číslo 4376, o výmere 18847 m2, ostatná plocha,
 • parcela registra C KN parc. číslo 4514, o výmere 4584 m2, ostatná plocha,

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Ohodnocované pozemky parc. č. 3884, 3898, 3920, 3921, 3922, 3951, 3952, 3953, 4308, 4361, 4363, 4366, 4368, 4376 a 4514 sa nachádzajú v obci Iliašovce, v katastrálnom území Iliašovce, okres Spišská Nová Ves. Pozemky sú mierne svahovité až svahovité a nakoľko sú situované mimo zastavaného územia obce nie sú určené na zástavbu.  Vzdialenosť obce od okresného mesta Spišská Nová Ves je cca 7 km a od mesta Levoča taktiež cca 7 km.

Jedná sa o pozemky vedené na LV č. 2152, ako ostatné plochy. ktoré sú v čase obhliadky zatrávnené a z časti porastené náletovými drevinami, takto budú využívané aj naďalej.

V danej lokalite neboli zistené žiadne riziká, ktoré by vplývali na využívanie nehnuteľnosti.

 

Ostatná plocha

Ohodnocované pozemky registra "C", parc. č. 3884, 3898, 3920, 3921, 3922, 3951, 3952, 3953, 4308, 4361, 4363, 4366, 4368, 4376 a 4514, vedené na LV č. 2152 ako ostatné plochy  sa nachádzajú v obci Iliašovce, v katastrálnom území Iliašovce, okres Spišská Nová Ves. Všetky pozemky sa nachádzajú v nezastavanom území obce.

Pozemok parc. č. 3884 - vedený ako ostatná plocha o výmere 4659 m2, pozemok je situovaný severne od obce za diaľnicou D1, je svahovitý a prístupný je po nespevnenej poľnej komunikácií a následne cez cudzie pozemky. Pozemok je v čase obhliadky zatrávnený a z  časti je zarastený náletovými drevinami, pozemok je situovaný na okraji lesa. Pozemok nie je napojený na žiadne inžinierske siete. Pozemok je možné napojiť na rozvod elektriny ,ktorý sa nachádza pri diaľnici. Na rozvod vody je možné napojenie len na vlastnú studňu. Kanalizáciu je potrebné riešiť len  s napojením na žumpu a lebo malú čističku odpadových vôd. Výhľadovo nie je plánované využiť pozemok na výstavbu.

Pozemok parc. č. 3898  - vedený ako ostatná plocha o výmere 1256 m2, pozemok je situovaný severne od obce za diaľnicou D1 je svahovitý a prístupný je po nespevnenej poľnej komunikácií. Pozemok je v čase obhliadky zatrávnený a v okrajovej časti je zarastený náletovými drevinami. Pozemok nie je napojený na žiadne inžinierske siete. Pozemok je možné napojiť na rozvod elektriny , ktorý sa nachádza pri diaľnici. Na rozvod vody je možné napojenie len na vlastnú studňu. Kanalizáciu je potrebné riešiť len  s napojením na žumpu, alebo malú čističku odpadových vôd. Výhľadovo nie je plánované využiť pozemok na výstavbu.

Pozemok parc. č. 3920 - vedený ako ostatná plocha o výmere 894 m2, pozemok je situovaný severne od obce za diaľnicou D1, je mierne svahovitý a prístupný je po nespevnenej poľnej komunikácií a následne cez cudzie pozemky. Pozemok je v čase obhliadky zatrávnený. Pozemok nie je napojený na žiadne inžinierske siete. Pozemok je možné napojiť na rozvod elektriny ale cez cudzie pozemky, ktorý  sa nachádza pri diaľnici. Na rozvod vody je možné napojenie len na vlastnú studňu. Kanalizáciu je potrebné riešiť len  s napojením na žumpu a lebo malú čističku odpadových vôd. Výhľadovo nie plánované využiť pozemok výstavbu.

Pozemok parc. č. 3921 - vedený ako ostatná plocha o výmere 8098 m2, pozemok je situovaný severne od obce za diaľnicou D1, je mierne svahovitý a prístupný je po nespevnenej poľnej komunikácií a následne cez cudzie pozemky. Pozemok je v čase obhliadky  zatrávnený a z časti sú na ňom náletové dreviny.. Pozemok nie je napojený na žiadne inžinierske siete. Pozemok je možné napojiť na rozvod elektriny, ale cez cudzie pozemky, ktorý sa nachádza pri diaľnici D1. Na rozvod vody je možné napojenie len na vlastnú studňu. Kanalizáciu je potrebné riešiť len  s napojením na žumpu a lebo malú čističku odpadových vôd. Výhľadovo nie je plánované využiť pozemok na výstavbu.

Pozemok parc. č. 3922 - vedený ako ostatná plocha o výmere 3565 m2, pozemok je situovaný severne od obce za diaľnicou D1, je mierne svahovitý a prístupný je po nespevnenej poľnej komunikácií a následne cez cudzie pozemky. Pozemok je v čase obhliadky  zatrávnený. Pozemok nie je napojený na žiadne inžinierske siete. Pozemok je možné napojiť na rozvod elektriny , ale cez cudzie pozemky, ktorý sa nachádza pri diaľnici D1.  Na rozvod vody je možné napojenie len na vlastnú studňu. Kanalizáciu je potrebné riešiť len  s napojením na žumpu a lebo malú čističku odpadových vôd. Výhľadovo nie je plánované využiť pozemok na výstavbu.

Pozemok parc. č. 3951 - vedený ako ostatná plocha o výmere 45208 m2, pozemok je situovaný severne od obce za diaľnicou D1, v blízkosti Iliašovského potoka, je svahovitý a prístupný je po nespevnenej poľnej komunikácií. Pozemok je v čase obhliadky zatrávnený a z časti je zarastený náletovými drevinami. Pozemok nie je napojený na žiadne inžinierske siete. Pozemok je možné napojiť na rozvod elektriny ,ale cez cudzie pozemky, ktorý sa nachádza pri diaľnici D1. Na rozvod vody je možné napojenie len na vlastnú studňu. Kanalizáciu je potrebné riešiť len  s napojením na žumpu a lebo malú čističku odpadových vôd. Výhľadovo nie je plánované využiť pozemok na výstavbu. 

Pozemok parc. č. 3952 - vedený ako ostatná plocha o výmere 1631 m2, pozemok je situovaný severne od obce za diaľnicou D1, v blízkosti Iliašovského potoka, pozemok je svahovitý je a prístupný je po nespevnenej poľnej komunikácií a následne cez cudzie pozemky. Pozemok je situovaný severne od obce za diaľnicou

D1, v blízkosti Iliašovského potoka. Pozemok je v čase obhliadky zatrávnený. Pozemok nie je napojený na žiadne inžinierske siete. Pozemok je možné napojiť na rozvod elektriny ,ale len cez cudzie pozemky, ktorý sa nachádza pri diaľnici D1. Na rozvod vody je možné napojenie len na vlastnú studňu. Kanalizáciu je potrebné riešiť len  s napojením na žumpu a lebo malú čističku odpadových vôd. Výhľadovo nie je plánované využiť pozemky na výstavbu.

Pozemok parc. č. 3953 - vedený ako ostatná plocha o výmere 550 m2, pozemok je situovaný severne od obce za diaľnicou D1, nad pozemkom parc. č. 3952. Pozemok je  svahovitý a prístupný je po nespevnenej poľnej komunikácií a následne cez cudzie pozemky. Pozemok je situovaný pri okraji lesa. Pozemok je v čase obhliadky zatrávnený a z časti je zarastený náletovými drevinami. Pozemok nie je napojený na žiadne inžinierske siete. Pozemok je možné napojiť len na vlastné zdroje. Na rozvod vody je možné napojenie len na vlastnú studňu. Kanalizáciu je potrebné riešiť len  s napojením na žumpu, alebo malú čističku odpadových vôd. Výhľadovo nie je plánované využiť pozemky na výstavbu.

Pozemok parc. č. 4308 - vedený ako ostatná plocha o výmere 8202 m2, pozemok je situované východne od obce cca 1,2 km od ihriska. Pozemok je mierne svahovitý a prístupný je po nespevnenej poľnej komunikácií. Pozemok nie je napojený na žiadne inžinierske siete. Pozemok je možné napojiť len na vlastné zdroje. Na rozvod vody je možné napojenie len na vlastnú studňu. Kanalizáciu je potrebné riešiť len  s napojením na žumpu a lebo malú čističku odpadových vôd. Výhľadovo nie je plánované využiť pozemok na výstavbu.

Pozemok parc. č. 4361 - vedený ako ostatná plocha o výmere 1241 m2,  pozemok je situované východne od obce cca 1,6 km od ihriska. Pozemok je rovinatý a prístupný je po nespevnenej poľnej komunikácií. Pozemok nie je napojený je na žiadne inžinierske siete. Pozemok je situovaný pri okraji lesa. a v blízkosti Iliašovského potoka. Pozemok nie je napojený na žiadne inžinierske siete. Pozemok je možné napojiť len na vlastné zdroje. Na rozvod vody je možné napojenie len na vlastnú studňu. Kanalizáciu je potrebné riešiť len  s napojením na žumpu a lebo malú čističku odpadových vôd. Výhľadovo nie je plánované využiť pozemok na výstavbu.

Pozemok parc. č. 4363 - vedený ako ostatná plocha o výmere 1297 m2, pozemok je situované východne od obce cca 1,6 km od ihriska. Pozemok je rovinatý a prístupný je po nespevnenej poľnej komunikácií. Pozemok nie je napojený je na žiadne inžinierske siete. Pozemok je situovaný pri okraji lesa. a v blízkosti Iliašovského potoka. Pozemok nie je napojený na žiadne inžinierske siete. Pozemok je možné napojiť len na vlastné zdroje. Na rozvod vody je možné napojenie len na vlastnú studňu. Kanalizáciu je potrebné riešiť len  s napojením na žumpu a lebo malú čističku odpadových vôd. Výhľadovo nie je plánované využiť pozemok na výstavbu.

Pozemok parc. č. 4366 - vedený ako ostatná plocha o výmere 934 m2 a pozemok parc. č. 4368 - vedený ako ostatná plocha o výmere 711 m2, oba pozemok sú situované juhovýchodne od obce cca 1,2 km od ihriska. Oba pozemky sú v čase obhliadky zatrávnené a z časti sú zarastené náletovými drevinami. Pozemky sú svahovitý a prístupné sú po nespevnenej poľnej komunikácií a následne cez cudzie pozemky. Pozemky nie sú napojené  na žiadne inžinierske siete. Pozemky sú situované pri okraji lesa a v blízkosti letohrádku. Pozemky nie sú napojené na žiadne inžinierske siete. Pozemky je možné napojiť len na vlastné zdroje. Na rozvod vody je možné napojenie len na vlastnú studňu. Kanalizáciu je potrebné riešiť len  s napojením na žumpu a lebo malú čističku odpadových vôd. Výhľadovo nie je plánované využiť pozemky na výstavbu.

Pozemok parc. č. 4376 - vedený ako ostatná plocha o výmere 18847 m2, pozemok je situovaný južne od obce cca 800 m, smerom na obec  Smižany, pozemok je mierne svahovitý a prístupný je po nespevnenej poľnej komunikácií a následne cez cudzie pozemky Pozemok je situovaný na okraji lesa a v čase obhliadky je zatrávnený a z časti sú na ňom náletové dreviny. Pozemok nie je napojený na žiadne inžinierske siete. Pozemok je možné napojiť len na vlastné zdroje. Na rozvod vody je možné napojenie len na vlastnú studňu. Kanalizáciu je potrebné riešiť len  s napojením na žumpu a lebo malú čističku odpadových vôd. Výhľadovo nie je plánované využiť pozemky na výstavbu. 

Pozemok parc. č. 4514 - vedený ako ostatná plocha o výmere 4584 m2, pozemok je situovaný južne od obce cca 900 m , smerom na obec  Smižany, pozemok je mierne svahovitý a prístupný je po nespevnenej poľnej komunikácií. V čase obhliadky je pozemok zatrávnený. Pozemok nie je napojený na žiadne inžinierske siete. Pozemok je možné napojiť len na vlastné zdroje. Na rozvod vody je možné napojenie len na vlastnú studňu. Kanalizáciu je potrebné riešiť len  s napojením na žumpu a lebo malú čističku odpadových vôd. Výhľadovo nie je plánované využiť pozemky na výstavbu.

Predmetom ohodnotenia je u všetkých pozemkoch spoluvlastnícky podiel na pozemkoch o veľkosti 10346/539205.

 

Trvalé trávne porasty

Uvedené pozemky nie sú určené na výstavbu a ohodnocované nehnuteľnosti sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce, v súčasnosti využívané na poľnohospodárske účely.

Na základe UPD obce Iliašovce uvedené parcely sú v súčasnosti využívané na poľnohospodárske účely.

Parcela č. C KN 3896 sa nachádza v klimatickom regióne chladnom, vlhkom o priemernej teplote za vegetačne obdobie 12-13°C. Na predmetný pozemok je stanovený kód bonitnej pôdnoekologickej jednotky (BPEJ) 0978462,— KM — kambizeme typ zo zvetralín flyša, stredne ťažké až ťažké. Sú to stredne ťažké až ťažké pôdy — hlinité, plytké pôdy, stredne až silne skeletovité pôdy, stredný svah 7°- 12°.

Trieda kvality 9.

Parcela č. C KN 3950 sa nachádza v klimatickom regióne veľmi chladnom, vlhkom o priemernej teplote za vegetačne obdobie 10-1 1°C. Na predmetný pozemok je stanovený kód bonitnej pôdnoekologickej jednotky (BPEJ) 1078262, 1078265, 1078462, 1078465 — KM — kambizeme typ. zo zvetralín flyša, stredne ťažké až ťažké. Sú to stredne ťažké až ťažké pôdy  hlinité a piesočnatohlinité, plytké pôdy, stredne až silne skeletovité pôdy, mierny až stredný svah 3°-7°-12°.

Trieda kvality 9.

Parcela Č. C KN 4367 sa nachádza v klimatickom regióne mierne chladnom, vlhkom o priemernej teplote za vegetačne obdobie 12-14°C. Na predmetný pozemok je stanovený kód bonitnej pôdnoekologickej jednotky (BPEJ) 0875242, 0875442 — KM, RA — kambizeme typ. v komplexe s rendzinami (kambizeme prevládajú), stredne ťažké až ťažké. Sú to stredne ťažké až ťažké pôdy - hlinite, stredne hlboké a hlboké pôdy, stredne skeletovité pôdy, mierny svah 3° - 7°.

Trieda kvality 7.

Parcela Č. C KN 3936/1 sa nachádza v klimatickom regióne chladnom, vlhkom o priemernej teplote za vegetačne obdobie 12-13°C. Na predmetný pozemok je stanovený kód bonitnej pôdnoekologickej jednotky (BPBJ) 0978462 — KM — kambizeme typ zo zvetralín flyša, stredne ťažké až ťažké. Sú to stredne ťažké až ťažké pôdy —hlinité, plytké pôdy, stredne až silne skeletovité pôdy, stredný svah 7°- 12°.

Trieda kvality 9.

Parcela č. C KN 3940/1 sa nachadza v klimatickom regióne chladnom, vlhkom o priemernej teplote za vegetačne obdobie 12-13°C. Na predmetný pozemok je stanovený kód bonitnej pôdnoekologickej jednotky (BPEJ) 0978265, 0978462 — KM — kambizeme typ zo zvetralín flyša, stredne ťažké až ťažké. Sú to stredne ťažké až ťažké pôdy — piesočnatohlinité a hlinité, plytké pôdy, stredne až silne skeletovité pôdy, mierny svah 3°- 7°.

Trieda kvality 9.

Parcela č. C KN 3942 sa nachadza v klimatickom regióne chladnom, vlhkom o priemernej teplote za vegetačne obdobie 12-13°C. Na predmetný pozemok je stanovený kód bonitnej pôdnoekologickej jednotky (BPEJ) 0978265 — KM — kambizeme typ zo zvetralín flyša, stredne ťažké až ťažké. Sú to stredne ťažké až ťažké pôdy — piesočnatohlinité, plytké pôdy, stredne až silne skeletovité pôdy, mierny svah 3°- 7°.

Trieda kvality 9.

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 00620191, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu