Spoločná dražba motorových vozidiel a techniky

Druh ponukyPripravovaná dražba, Iné
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu1,-
Najnižšie podanie1,-
Minimálne prihodenie1,-
Výška zábezpeky1,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaareál spoločnosti Východoslovenskej distribučnej a.s., Teslova 3, 040 12 Košice

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

Predmetom spoločnej dražby sú nasledovné hnuteľné veci (ďalej len „Predmety spoločnej dražby“).

P. č.

Označenie

ŠPZ vozidla

Rok výroby

STK/EK

Tachometer

1

Škoda Octavia II. 1,9TDI PD  N1 

KE233FO

2007

28.11.2019

340075

2

Peugeot Partner 1,9D

KE175EN

2006

14.4.2018

191455

3

Peugeot Partner 1,9D

KE174EN

2006

6.4.2018

119389

 

 

Opis stavu predmetov dražby:

P. č.

Označenie

ŠPZ vozidla

Rok výroby

Kategória

Palivo

 

Poznámka

1

Škoda Octavia II. 1,9TDI PD  N1 

KE233FO

2007

N1

NM

prasknutá 1x predná pružina,1x zadná, vytečené tlmiče

2

Peugeot Partner 1,9D

KE175EN

2006

N1

NM

občasná strata výkonu

3

Peugeot Partner 1,9D

KE174EN

2006

N1

NM

 

 

Predmety spoločnej dražby sa dražia v stave ako stoja a ležia v deň konania dražby.

 

Práva a záväzky viaznuce na Predmetoch spoločnej dražby:

Na Predmetoch spoločnej dražby neviaznu žiadne záväzky alebo iné práva.

 

Zistená cena predmetov spoločnej dražby:

Zistené ceny predmetov spoločnej dražby sú nasledovné:

Predmet dražby č. 1 – 1.700,00 €

Predmet dražby č. 2 – 2.700,00 €

Predmet dražby č. 3 – 3.100,00 €

 

Najnižšie podanie:

Predmet dražby č. 1 – 1.700,00 €

Predmet dražby č. 2 – 2.700,00 €

Predmet dražby č. 3 – 3.100,00 €

 

Minimálne prihodenie:

Pre predmety spoločnej dražby č. 1,2, a 3 je výška minimálneho prihodenia 50,00 €.

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 810.

Obhliadka 1: 10.04.2018 o 09.00 hod. – 12.00 hod.

Obhliadka 2: 14.04.2018 o 08.00 hod. – 10.00 hod.

Spôsob zloženia zábezpeky

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak cena dosiahnutá vydražením je vyššia ako 6 640 eur na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Košice, ak sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak. Ak cena dosiahnutá vydražením nie je vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

 

Účastník dražby: Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 €. Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.

Registrácia účastníkov dražby:       v mieste konania dražby, v areáli spoločnosti Východoslovenskej distribučnej a.s., Teslova 3 v Košiciach dňa 14.04.2018 od 08:00 hod. do 10.00 hod.

S profesionálmi to má cenu