Rodinný dom v obci Slovenská Volová

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (729 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu24 800,-
Najnižšie podanie18 600,-
Minimálne prihodenie300,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 626, vedenom Okresným úradom Humenné, Katastrálny odbor, Obec: SLOVENSKÁ VOLOVÁ, Katastrálne územie: Slovenská Volová, a to:

  • stavba so súp. č. 57 nachádzajúca sa na parcele č. 85/1, Rodinný dom,
  • parcela registra „C“ č. 85/1 vo výmere 542 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ č. 85/4 vo výmere 205 m2, záhrada,

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: hospodárska budova bez č.s. na parc. CKN č. 85/1, plot od ulice na parc. CKN č. 85/1, vodovodná prípojka na parc. CKN č. 85/1, vodomerná šachta na parc. CKN č. 85/1, kanalizačná prípojka na parc. CKN č. 85/1, žumpa na parc. CKN č. 85/1, NN prípojka na parc. CKN č. 85/1, plynová prípojka na parc. CKN č. 85/1, spevnená plocha na parc. CKN č. 85/1 (ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

RODINNÉ DOMY

Dom č.s. 57 na parc. CKN č. 85/1, k.ú. Slovenská Volová

POPIS STAVBY

Dvojpodlažný rodinný dom, s valbovou strechou v uličnej zástavbe obce. Dom bol postavený v roku 1959. Po nadobudnutí vlastníctva súčasným majiteľom v roku 2011 boli započaté rekonštrukčné práce - zateplenie troch strán obvodového nosného muriva s novou fasádnou omietkou, nová strešná krytina, keramický obklad sokľa na 1. NP, plastové okná, rozvody vody, kanalizácie, vykurovania, elektroinštalácie, interiérové omietky a podlahy. 1. NP je iba čiastočne zrekonštruované. Dom je napojený na verejný vodovod, žumpu, NN zemnou prípojkou, zemný plyn. Prístup k domu z miestnej komunikácie. Dom je obývaný, je po rekonštrukcií.

 

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie

- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia bez izolácie

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické,

- Schodisko - terazzová dlažba

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - omietky na báze umelých látok; obklady fasád - kabrinec

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - vane

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvojvrstvovým zasklením

- Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, čiastočne keramická dlažba,

- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové, vodovodné batérie demontované,

- Vykurovanie - zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá Attack

- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná, motorická

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu

 

2. Nadzemné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Strecha - krovy - väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove - plechové poplastované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - omietky na báze umelých látok

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - vane; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - plastové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - veľkoplošné laminátové; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - sporák plynový s elektrickou rúrou; - odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová rohová; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - lokálne - na tuhé palivá obyčajné

- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu

Dom je po čiastočnej rekonštrukcií, je obývaný. Prvky dlhodobej životnosti pôvodné. Pôvodná stavba bola postavená v r. 1959. Jeho opotrebenie vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek, vykonanú rekonštrukciu a technický stav bolo vypočítané analytickou metódou na 42,13 %.

 

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Dispozične je podlažie členené na kotolňu, sklady, chodbu, kúpeľňu.

2. Nadzemné podlažie

Dispozične je podlažie členené na tri izby, kuchyňu, komoru, chodbu, schodisko a kúpeľňu s WC.

 

 

GARÁŽE PRE OSOBNÉ MOT. VOZIDLÁ

Garáž bez č.s. na parc. CKN č. 85/1

POPIS STAVBY

Garáž bez č.s. je postavená na parcele CKN č. 85/1 za domom. Je murovanej konštrukcie z pórobetónových tvárnic na pásových betónových základoch s plochou strechou, krytina natavovaná lepenka, strop s rovným podhľadom. Má jedno nadzemné podlažie, slúži svojmu účelu. Vonkajšia úprava povrchov striekaný brizolit a vápenná hladká, vnútorná úprava povrchov vápenná hladká. Klampiarske konštrukcie nie sú. Podlaha cementový poter. Okná drevené zdvojené, vráta plechové otváravé. Elektroinštalácia nie je. Údržba je bežná, celkový stav je úmerný veku. Jej životnosť vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek a technický stav sa predpokladá na 80 rokov.

 

PRÍSLUŠENSTVO

Hospodárska budova bez č.s. na parc. CKN č. 85/1

POPIS STAVBY

Hospodárska budova bez č.s. postavená na parcele CKN č. 85/1 pri dome. Je drevenej konštrukcie so sedlovou strechou. Má jedno nadzemné podlažie. Nosná konštrukcia drevená (iba v časti chlievika murovaná). Vonkajšia úprava povrchov iba v časti chlievika vápenná hladká, vnútorná úprava povrchov iba v časti chlievika vápenná hladká. Krytina plechová. Klampiarske konštrukcie nie sú. Podlaha cementový poter, dvere zvlakové. Okná nie sú. Vykonávaná je nevyhnutná údržba. Stavba bola postavená okolo r. 1959. Jej životnosť vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek a technický stav sa predpokladá na 80 rokov.

 

Plot od ulice na parc. CKN č. 85/1

Plot od ulice pri dome na parc. CKN č. 85/1, dĺžky 11,30 m, je z betónovej podmurovky, oceľovej výplne a murovaných stĺpikov. Výška plota je v priemere 1,70 m. Pohľadová výška výplne je 1,00 m. Plot bol postavený okolo roku 2013. Betónová podmurovka je udržiavaná, oceľové časti opatrené náterom. Vek 6 rokov. Na základe dobrého technického stavu, vykonávanej údržby a vyhotovenia sa životnosť plota predpokladá na 40 rokov.

 

Vodovodná prípojka na parc. CKN č. 85/1

Prípojka vody z verejného vodovodu do domu. Vodovodná prípojka je na parc. CKN č. 85/1. Prípojka je z PVC rúr DN 40, celková dĺžka 4,50 m, zriadená okolo r. 2005. Vzhľadom na konštrukciu sa životnosť predpokladá na 50 rokov.

 

Vodomerná šachta na parc. CKN č. 85/1

Vodomerná šachta betónová pri dome, na parc. CKN č. 85/1, zriadená v r. 2005. Vzhľadom na vek a technický stav sa životnosť predpokladá na 50 rokov.

 

Kanalizačná prípojka na parc. CKN č. 85/1

Kanalizačná prípojka do žumpy pred domom. Kanalizačná prípojka je na parc. CKN č. 85/1. Prípojka je z PVC rúr DN 110, celková dĺžka 4,50 m, zriadená okolo r. 2012. Vzhľadom na konštrukciu sa životnosť predpokladá na 50 rokov.

 

Žumpa na parc. CKN č. 85/1

Žumpa pred domom, betónová o rozmeroch 3,10*2,30*1,50 m, zriadená v r. 2012. Vzhľadom na vek a technický stav sa životnosť predpokladá na 50 rokov.

 

NN prípojka na parc. CKN č. 85/1

Elektrická prípojka na parc. CKN č. 85/1 od merania v plote do domu zemná Cu 4*10 mm2, celková dĺžka 5,30 m, zriadená okolo r. 2011. Vzhľadom na vek a technický stav sa životnosť predpokladá na 50 rokov.

 

Plynová prípojka na parc. CKN č. 85/1

Plynová prípojka na parc. CKN č. 85/1, od plynomeru pri plote do objektu z oceľových rúr DN 40 mm, celková dĺžka 5,30 m, zriadená okolo r. 2002. Vzhľadom na vek a technický stav sa životnosť predpokladá na 50 rokov.

 

Spevnená plocha na parc. CKN č. 85/1

Spevnená plocha zo zámkovej dlažby pred domom na parc. CKN č. 85/1, celková plocha 5,38 m2, vyhotovená z betónovej zámkovej dlažby kladená do piesku. Postavená v roku 2019. Vzhľadom na vek a technický stav sa životnosť predpokladá na 40 rokov.

 

 

 

POZEMKY

POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

POPIS

Pozemky na predloženom LV č. 626, k.ú. Slovenská Volová, parcely CKN č. 85/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 542 m2, parcely CKN č. 85/4 - záhrada o výmere 205 m2. Pozemky sú situované v k.ú. Slovenská Volová v súvislej zástavbe rodinných domov, v okrajovej časti obce so strednou vybavenosťou infraštruktúry. Prístup je z verejnej komunikácie. Terén je rovinatý, v zadnej časti svahovitý so sklonom na JZ. Poloha je hodnotená ako obec vzdialená 7 km od okresného mesta s možnosťou autobusovej dopravy.

Obhliadka predmetu dražby

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0412019, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu