Rodinný dom v obci Palota

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (484 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (208 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu27 700,-
Najnižšie podanie20 775,-
Minimálne prihodenie300,-
Výška zábezpeky5 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania8.júl 2020
Čas otvorenia9:30
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Kataríny Korenkovej, 26. novembra 1510/3, 066 01 Humenné

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 42, vedenom Okresným úradom Medzilaborce, Katastrálny odbor, Obec: PALOTA, Katastrálne územie: Palota, a to:

  • stavba so súp. č. 11 nachádzajúca sa na parcele č. 304, Rodinný dom,
  • parcela registra „C“ č. 304 vo výmere 693 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ č. 305/1 vo výmere 508 m2, záhrada,
  • parcela registra „C“ č. 306/1 vo výmere 183 m2, záhrada,

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: Predné oplotenie, Vodovodná prípojka na parc. č. 304, Domáca vodáreň, Žumpa na parc. č. 304,

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

ZLÚČENÉ STAVBY

Rodinný dom s.č. 11

POPIS STAVBY

Samostatne stojací rodinný dom č. s. 11 sa nachádza v uličnej zástavbe na pozemku parcela č. 304 v katastrálnom území Palota . Ide o dvojpodlažný dom s jedným podzemným podlažím a jedným nadzemným podlažím. V roku 2014 bola zrealizovaná rekonštrukcia a modernizácia rodinného domu. Prístup k rodinnému domu je priamo z verejnej komunikácie. Vek rodinného domu bol stanovený na základe potvrdenia obce Palota a je 70 rokov. Z dôvodu zrealizovanej rekonštrukcie a modernizácie rodinného domu sa opotrebenie vypočíta analytickou metódou.

Dispozičné riešenie rodinného domu:

1.   Podzemné podlažie:  pivnica

1.   Nadzemné podlažie: chodba, hala s kuchyňou , dve izby, kúpeľňa a kotolňa prístupná priamo z dvora

 

Technický popis podľa predpokladaného stavu dokončenia:

1. Podzemné podlažie

Osadenie do terénu do 2,0 m bez zvislej izolácie. Základy sú betónové pásy s vodorovnou izoláciou. Obvodové murivo z monolitického betónu. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Strop nad podlažím je betónový s rovným podhľadom. Dvere sú drevené zvlakové. Podlaha z cementového poteru. Elektroinštalácia je svetelná. V pivnici je domáca vodáreň.

 

1. Nadzemné podlažie

Základy sú betónové pásy s vodorovnou izoláciou, objekt s podzemným podlažím. Podmurovka do 1,0 m z betónu. Obvodové murivo z tehál hr. 45 cm, priečky tehlové. Vnútorné omietky sú vápenné štukové. Strop nad  podlažím je drevený trámový zateplený s rovným podhľadom. Krov stojatá stolica, tvar strechy valbová s krytinou z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky nad 2/3 omietanej steny brizolit. Dvere sú dyhované plné a presklené, okná a vonkajšie dvere plastové. Podlahy sú prevažne plávajúce laminátové podlahy, ostatné miestnosti majú prevažne podlahu z keramickej dlažby. Vykurovanie je ústredné s oceľovými panelovými radiátormi. V kotolni je centrálny zdroj vykurovania - kotol na tuhé palivo a centrálny zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický ( bojler). Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Rozvod studenej a teplej vody z plastového potrubia s príslušnou vnútornou kanalizáciou. Vybavenie kuchyne: 1* plynový sporák s elektrickou rúrou, odsávač pár, drezové umývadlo nerezové a kuchynská linka. Vnútorné vybavenie je: 1 * záchod splachovací, 1 * umývadlo, 1 * samostatná sprcha a 1* samostatná sprcha. Vodovodné batérie: 2 * pákové, 2* páková so sprchou. V kúpeľni je keramický obklad po strop, v kuchyni je keramický obklad pri kuchynskej linke. Elektrický rozvádzač s automatickým istením.

 

MERNÉ JEDNOTKY

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. PP

1949

1,2*(3,45*2,30 + 0,77 * 1,30)

10,73

120/10,73=11,184

1. NP

1949

8,60 * 4,90 + 5,60 * 13,0

114,94

120/114,94=1,044

 

Prístrešok na parc. č. 304

POPIS STAVBY

Prístrešok je postavený ako prístavba rodinného domu s.č. 11 na parcele č. 304. Ohodnotenie sa vykoná samostatne z dôvodu odlišného vyhotovenia a vybavenia ako má rodinný dom. Základy sú betónové bez podmurovky. Zvislá konštrukcia je z drevených stĺpikov. Strecha pultová s krytina z trapezového plechu. Klampiarske konštrukcie - žľaby a zvody. Podlaha betónová.

 

MERNÉ JEDNOTKY

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. NP

2017

5,70 * 2,20 + 1,56 * 7,30

23,93

18/23,93=0,752

 

PRÍSLUŠENSTVO

Predné oplotenie

Predné oplotenie od ulice pri rodinnom dome č. s. 11 má betónové základy , výplň plota je zo zvislej drevenej výplne na oceľových stĺpikoch. Výška výplne je 1,05 m. Plot má  vráta a vrátka.

 

Vodovodná prípojka na parc. č. 304

Prípojka vody  k rodinnému domu  s.č. 11 je napojená na studňu na parcele č. 304 .  Vodovodná prípojka z PVC potrubia dĺžky 12,0 m.

 

 

Domáca vodáreň

Domáca vodáreň - darling sa nachádza v pivnici na 1. PP rodinného domu s.č. 11. Do užívania bola daná v roku 2014.

 

Žumpa na parc. č. 304

Žumpa na parcele č. 304 je umiestnená za kotolňou rodinného domu č. s. 11 . Do užívania bola daná v roku 1970.

 

POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

POPIS

Pozemky sú vedené ako zastavaná plocha a nádvorie a záhrada a nachádzajú sa v intraviláne obce Palota. Východisková hodnota pozemku je stanovená na 3,32 EUR /m2 na základe počtu obyvateľov cca 180. Na parcele č. 304 je postavený rodinný dom s.č. 11 so štandardným vybavením. Pozemok je v časti na bývanie vhodná lokalita v zástavbe samostatne stojacích rodinných domov. Obec má autobusovú dopravu. Inžinierske siete sú vodovod zo studne, rozvod NN a kanalizácia do žumpy.

 

Parcela

Druh pozemku

Vzorec

Spolu výmera [m2]

Podiel

Výmera [m2]

304

zastavané plochy a nádvoria

693

693,00

1/1

693,00

305/1

záhrada

508

508,00

1/1

508,00

306/1

záhrada

183

183,00

1/1

183,00

Spolu výmera 

 

 

 

 

1 384,00

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 18.06.2020 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 25.06.2020 o 11.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 1062019, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu