Rodinný dom v obci Nálepkovo

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (1,77 MB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu34 600,-
Najnižšie podanie17 300,-
Minimálne prihodenie300,-
Výška zábezpeky6 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 35, vedenom Okresným úradom Gelnica - Katastrálny odbor, Obec: NÁLEPKOVO, Katastrálne územie: Nálepkovo, a to:

  • stavba so súp. č. 373 nachádzajúca sa na parc. č. 257, rodinný dom,
  • parcela registra „C“ č. 257 vo výmere 170 m2, Zastavaná plocha a nádvorie,

(ďalej len „predmet dražby“)

Príslušenstvo: Vonkajšia úprava: Spevnená plocha zámková na parc. CKN č.257.

 

Opis predmetu dražby:

Nehnuteľnosť sa nachádza v centrálnej časti obce Nálepkovo, ul. Letná č.37, na parcele KN-C č. v k.ú. Nálepkovo. Nehnuteľnosť je prístupná z verejnej cesty (ul. Letná). Pozemky a stavba tvoria jeden celok a nie je možné ich rozdeliť. Rodinný dom s.č.373 sa nachádza na parcele č.257, k.ú. Nálepkovo, v obci Nálepkovo, okres Gelnica. Leží v zastavanom území obce, v jej centrálnej časti, orientácia obytných miestností je smerom na juhovýchod. Dispozícia rodinného domu: V suteréne je pivnica, na I.NP sú 4 izby, kúpeľňa, WC,  kuchyňa, špajza, letná kuchyňa,  kotolňa,  chodby,  vstup a podbránie. Na poschodí je provizórna izba, chodba a balkón.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Stavebno-technický popis:

Jedná sa o objekt s jedným nadzemným podlažím(1.NP) a čiastočným podpivničením (1.PP) a podkrovím (2NP). Objekt je obdĺžnikového pôdorysu, so sedlovou strechou, s murovanými nosnými a obvodovými múrmi. Základy sú betónové, murivo kamenné, strop klenbový nad 1.PP a dreveným trámovým s rovným podhľadom nad 1.NP, vnútorné omietky sú štukové, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, krytina je z pozinkovaného plechu, podlahy sú plávajúce. Vykurovanie je ústredné teplovodné. Dom bol v r.2014 modernizovaný. Stavba spĺňa podmienky rodinného domu podľa §43b, ods.3, zákona č.50/1976 a nasl., t.j. je určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty. V zmysle §139b ods.1 pís. a) toho istého zákona sa jedná o jednoduchú bytovú stavbu, ktorých zastavané plocha  nepresahuje 300 m2, má jedno nadzemné podlažie, môže mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie.

 

Vek a životnosť stavby:

Objekt bol postavený v r.1930, doklady o veku stavby sa nezachovali, vek bol určený na základe údajov v ZP 26/2015. Opotrebenie znalec stanovil na základe údajov ZP 26/2015 analytickú metódu, pričom opotrebenie konštrukcii dlhodobej životnosti je uvažované priemerne za predpokladu 100 ročnej životnosti (85/150*100=56%) a opotrebenie prvkov krátkodobej životnosti je stanovené odborným odhadom podľa ich technického stavu za predpokladu ich životnosti 30 až 40 rokov.

 

Napojenie na inžinierske siete:

Dom je napojený len na elektrickú,  vodovodnú a kanalizačnú sieť.

 

Konštrukčné vyhotovenie je nasledovné:

1. Podzemné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - kamenné murivo v hrúbke nad 60 cm

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - klenbové

- Schodisko - cementový poter

- Úpravy vonkajších povrchov - obklady fasád - umelý kameň

- Výplne otvorov - okná - jednoduché drevené alebo oceľové

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná

1. Nadzemné podlažie

- Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím bez izolácie

- Zvislé nosné konštrukcie - kamenné murivo v hrúbke nad 60 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Schodisko - kovové

- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; obklady fasád - umelý kameň

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - vane; - WC min. do výšky 1 m; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); - umývačka riadu (zabudovaná); - chladnička alebo mraznička (zabudovaná); - odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová jednoduchá; - umývadlo; - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla

- Ostatné vybavenie - vráta garážové - z tvrdého dreva; kozub - s uzatvoreným ohniskom

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbesto cementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením

1. Podkrovné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. do 30 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné a vápenno-cementové hladké; obklady fasád - umelý kameň

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené

- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy ost. miestností - xylolit, palubovky, dosky

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná.

Údaje sú prevzaté zo ZP 26/2015.

 

PRÍSLUŠENSTVO

Vonkajšia úprava: Spevnená plocha zámková na parc. CKN č.257

Spevnené plochy zo zámkovej betónovej dlažby kladenej do malty. Postavené v roku 2014 o zastavanej ploche 17,5 m2, prevzaté zo ZP 26/2015.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

POPIS

Pozemok na parc. CKN č. 257 k.ú. Nálepkovo. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Nálepkovo v obytnej zóne, v centrálnej časti obce. Pozemok je s možnosťou napojenia na vodovod, kanalizáciu, el.rozvody a zemný plyn. prístup na pozemky je z verejnej komunikácie.

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 1342018, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu