Rodinný dom v obci Boťany

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (3,90 MB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu23 200,-
Najnižšie podanie17 400,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 21, vedenom Okresným úradom Trebišov, Katastrálny odbor, Obec: BOŤANY, Katastrálne územie: Boťany, a to:

  • stavba so súp. č. 193 nachádzajúca sa na parcele č. 586, rodinný dom,
  • parcela registra „C“ č. 586 vo výmere 632 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ č. 587 vo výmere 1084 m2, záhrada,

 

Príslušenstvo: Garáž na parc. 586, Chlievik 2 na parc. 586, Drobná stavba: Komora, sklad a chlievik na parc. 586, Plot: plot od ulice na parc. 586, Plot: plot vo dvore I. na parc. 586, Plot: plot vo dvore II. na parc. 586, Plot: plot v záhrade na parc. 587, Studňa: kopaná studňa na parc. 586, Vonkajšia úprava: prípojka vody na parc. 586, Vonkajšia úprava: vodomerná šachta na parc. 586, Vonkajšia úprava: prípojka kanalizácie na parc. 586, Vonkajšia úprava: žumpa na parc. 586, Vonkajšia úprava: spevnená plocha betónová na parc. 586, Vonkajšia úprava: spevnená plocha dlažba betónová na parc. 586, Vonkajšia úprava: vonkajšie schody na parc. 586, Vonkajšia úprava: prípojka plynu na parc. 586, Vonkajšia úprava: vonkajšia pivnica na parc. 586

(ďalej len „predmet dražby“)

 

Opis predmetu dražby:

Rodinný dom súp. č. 193 je osadený na rovinatom upravenom pozemku parc. č. 586 v k.ú. Boťany v okrese Trebišov. Situovaný je na Kvetnej ulici obce v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov, prístupný z verejnej miestnej komunikácie pred domom. V danej časti obce je možnosť napojenia na zemný plyn, verejný vodovod, verejný rozvod elektro, verejná kanalizácia nie je. Stavba rodinného domu na základe priloženého potvrdenia bola postavená v r. 1966, v čase obhliadky užívaná, predpokladá sa, že údržba je bežná, jej predpokladaná životnosť s ohľadom na vek, technický stav a použité stavebné konštrukcie stanovená odborným odhadom na 100 rokov.

Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná na základe Výzvy na sprístupnenie nehnuteľnosti dňa 20.03.2019 iba za účasti znalca. Vlastníčka nehnuteľnosti sa obhliadky nezúčastnila ani sa neospravedlnila. Obhliadka a zameranie nehnuteľnosti znalcovi nebolo umožnené. Fotodokumentácia prevedená iba z ulice.  Vzhľadom na skutočnosť, že znalcovi nebola umožnená obhliadka a zameranie nehnuteľnosti, znalecký posudok bol vypracovaný z dostupných údajov v zmysle § 12 ods. 3 zákona 527/2002 Z.z.. Údaje z predloženého posudku 61/2008 použité pri stanovení VŠH predmetnej nehnuteľnosti ku dňu vypracovania znaleckého posudku. Zároveň použité zistenia dostupné z vonkajšej obhliadky a z verejne dostupných zdrojov.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

RODINNÉ DOMY

Rodinný dom: č.s. 193 na parc. 586

POPIS STAVBY

Predpokladá sa, že rodinný dom bol v čase obhliadky obývaný, napojený je na všetky inžinierske siete. Predpokladá sa bežná údržba, jeho opotrebenie som stanovené lineárnou metódou.

 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:

Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie, čiastočne je podpivničený, dispozícia je zrejmá z priloženého pôdorysu podlažia.

POPIS PREVZATÝ Z PREDLOŽENÉHO ZNALECKÉHO POSUDKU 61/2008:

 

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA V ZMYSLE METODIKY Z DOSTUPNÝCH ÚDAJOV:

1. Podzemné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - kamenné murivo v hrúbke do 60 cm

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické

- Schodisko - cementový poter

- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - jednoduché drevené alebo oceľové

- Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

 

1. Nadzemné podlažie

- Základy - kamenné - s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - vane; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); - odsávač pár; - drezové umývadlo oceľové smaltované; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - vaňa liatinová; - umývadlo; vodovodné batérie - ostatné; záchod - splachovací bez umývadla

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - hliníkové, liatinové; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla; - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbesto cementové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

 

POPIS PODLAŽÍ

1. Podzemné podlažie

Dispozícia podlažia je zrejmá z priloženého pôdorysu.

1. Nadzemné podlažie

Dispozícia podlažia je zrejmá z priloženého pôdorysu.

 

MERNÉ JEDNOTKY

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. PP

1966

1,2*(6,30*3,25)

24,58

120/24,58=5,000

1. NP

1966

10,10*7,70+7,15*6,30

122,82

120/122,82=1,000

 

GARÁŽE PRE OSOBNÉ MOT. VOZIDLÁ

Garáž na parc. 586

POPIS STAVBY

Garáž za komorou, skladom a chlievikom za domom na par. č. 586, základové pásy z betónu prekladané kameňom, nosné murivo z tvárnic hr. 250 mm, drevený šikmý krov, krytina vlnitý pozinkovaný plech, strop nie je, iba podbitie krovu, vráta plechové, podlaha betónová, elektroinštalácia svetelná aj motorická, fasádne omietky zdrsnené, vnútorné hladké, okno jednoduché, dvere hladké, bez ďalšieho vybavenia.

Technické riešenie v zmysle metodiky:

- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pórobetónu (Siporex, Ytong, Ypor, Hebel..) hrúbky nad 15 do 30 cm

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - podbitie krovu

- Strecha - krov - klincované väzníky a ostatné; krytina strechy na krove – azbesto cementové vlnovky, asfaltová lepenka; klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky)

- Úpravy vonkajších povrchov - striekaný brizolit, vápenná štuková omietka

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - jednoduché drevené alebo oceľové

- Podlahy - dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná a motorická - poistkové automaty

 

PRÍSLUŠENSTVO

Drobná stavba: Chlievik 2 na parc. 586

POPIS STAVBY

Chlievik 2 na parc. 586, prízemný samostatný objekt v pokračovaní súvislej zástavby hospodárskych objektov za domom, základové pásy z lomového kameňa na sucho, nosné murivo z tvárnic hr. 200 mm, drevený šikmý krov, krytina pozinkovaný trapezový plech, bez stropu, fasádne omietky hrubé, vnútorné omietky hrubé, dvere zvlakové, podlaha hrubý betón, bez vybavenia.

Technické riešenie v zmysle metodiky:

- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy

- Zvislé nosné konštrukcie - betónové, monolitické alebo z betónových tvárnic, bez tepelnej izolácie

- Strecha - krov - klincované väzníky a ostatné; krytina strechy na krove – azbesto cementové vlnovky, asfaltová lepenka

- Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka alebo náter

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hrubá omietka

- Výplne otvorov - dvere - oceľové alebo drevené zvlakové

- Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba

 

Drobná stavba: Komora, sklad a chlievik na parc. 586

POPIS STAVBY

Komora, sklad a chlievik na parc. 586, prízemný súbor hospodárskych objektov v naväzujúcej zástavbe za rodinným domom, základové pásy z hrubého betónu, nosné murivo z tvárnic hr. 250 mm, bez stropu, drevený šikmý krov, krytina plechová na úspornom debnení, bez stropu, fasádne omietky vápenné zdrsnené, vnútorné omietky hrubé, dvere zvlakové, podlaha hrubý betón, okno jednoduché, elektroinštalácia svetelná, bez ďalšieho vybavenia.

Technické riešenie v zmysle metodiky:

- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy

- Zvislé nosné konštrukcie - betónové, monolitické alebo z betónových tvárnic, bez tepelnej izolácie

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - podbitie krovu

- Strecha - krov - klincované väzníky a ostatné; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná

- Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hladká omietka, škárované murivo

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - jednoduché drevené alebo oceľové

- Podlahy - dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - svetelná a motorická - poistkové automaty

 

Plot: plot od ulice na parc. 586

Plot od ulice pred domom na hranici parcely č. 586, s betónovým základom a podmurovkou, výplň oceľové profily v rámoch, výplň výšky 1,00 m, celková dĺžka 18,00 bm, v plote sú vráta a vrátka, predpoklad zriadenia v r. 1966, jeho predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 60 rokov.

 

Plot: plot vo dvore I. na parc. 586

Plot vo dvore na parc. č. 586, tvoria ho iba plotové vráta a vrátka, predpoklad zriadenia v r. 1966, ich predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 60 rokov.

 

Plot: plot vo dvore II. na parc. 586

Plot vo dvore na parc. č. 586, s betónovým základom okolo stĺpikov bez podmurovky, výplň strojové pletivo, výplň výšky 1,50 m, celková dĺžka 7,50 bm, v plote sú vráta a vrátka, predpoklad zriadenia v r. 1966, jeho predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 60 rokov.

 

Plot: plot v záhrade na parc. 587

Plot v záhrade od suseda na parc. č. 587, s betónovým základom okolo stĺpikov bez podmurovky, výplň strojové pletivo, výplň výšky 1,50 m, celková dĺžka 22,50 bm, predpoklad zriadenia v r. 1966, jeho predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 60 rokov.

 

Studňa: kopaná studňa na parc. 586

Kopaná studňa vo dvore na parc. 586, priemeru 1,00 m a predpokladanej hĺbky 6,00 m, zriadená v r. 1960, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 100 rokov.

 

Vonkajšia úprava: prípojka vody na parc. 586

Prípojka vody z verejného vodovodu do domu, trasa neidentifikovaná v teréne, celková predpokladaná dĺžka 15,20 bm, PE DN 25, zriadená v r. 1983, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: vodomerná šachta na parc. 586

Vodomerná šachta na prípojke vody z verejného vodovodu do domu, celkom 2,03 m3 obstavaného priestoru, zriadená v r. 1983, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: prípojka kanalizácie na parc. 586

Prípojka kanalizácie z domu do žumpy vo dvore, trasa neidentifikovaná v teréne, celková predpokladaná dĺžka 17,50 bm, PVC DN 110, zriadená v r. 1980, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: žumpa na parc. 586

Žumpa vo dvore, železobetónová monolitická, celkom 8,25 m3 obstavaného priestoru, zriadená v r. 1980, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: spevnená plocha betónová na parc. 586

Spevnené plochy z betónovej mazaniny vo dvore okolo domu, celkom predpokladaná plocha 27,27 m2, jej zameranie mi nebolo umožnené, predpoklad zriadenia v r. 1980, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: spevnená plocha dlažba betónová na parc. 586

Spevnené plochy z betónovej dlažby vo dvore okolo domu, celkom predpokladaná plocha 26,10 m2, jej zameranie mi nebolo umožnené, predpoklad zriadenia v r. 1980, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: vonkajšie schody na parc. 586

Vonkajšie schody betónové vo dvore do domu, celkom predpokladaná dĺžka 17,05 bm stupňa, ich zameranie mi nebolo umožnené, predpoklad zriadenia v r. 1970, ich predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 60 rokov.

 

Vonkajšia úprava: prípojka plynu na parc. 586

Prípojka zemného plynu z verejného rozvodu do domu, trasa neidentifikovaná v teréne, celková predpokladaná dĺžka od plynomeru po kotolňu 16,50 bm, oceľová DN 25, zriadená v r. 1998, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

Vonkajšia úprava: vonkajšia pivnica na parc. 586

Podzemná pivnica vo dvore pri dome, celkom 20,16 m3 obstavaného priestoru, jej zameranie mi nebolo umožnené, predpoklad zriadenia v r. 1975, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 80 rokov.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

Identifikácia pozemku:  Zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Boťany

POPIS

Pozemok, parcela č.:

- 586 -  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 632 m2

tvorí pozemok zastavaný rodinným domom, vedľajšími stavbami a tvorí dvor okolo domu podľa priloženej kópie z katastrálnej mapy, v zastavanej časti v intraviláne obce Boťany, ktorá je vzdialená 65 km od okresného mesta Trebišov a 10 km od mesta Čierna nad Tisou, v lokalite IBV v širšom centre obce, s prístupom z verejnej miestnej komunikácie pred domom - Kvetnej ulice, ktorá je miestnou komunikáciou, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete okrem kanalizácie, negatívne účinky neboli zistené. Pozemky v tejto časti obce patria medzi priemerne obchodovateľné na miestnom trhu.

 

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Výmera [m2]

586

zastavané plochy a nádvoria

632,00

1/1

632,00

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

 

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0292019, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu