3 - izbový byt v Tornali

Stiahnuť

Znalecký posudok (864 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Byty
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu37 400,-
Najnižšie podanie37 400,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky5 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaOkresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote, Okružná 50, 979 01 Rimavská Sobota, zasadacia miestnosť, 2. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 2434, vedenom Okresným úradom Revúca, Katastrálnym odborom, okres: Revúca, obec: TORNAĽA, katastrálne územie: Tornaľa, a to:

  • byt č. 101 na 7. posch. vo vchode 18 bytového domu-bl. G, so súpisným číslom 1283, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 881/6;
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: 73/7169,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 73/7169, na parcele reg. C „KN“ s parcelným číslom 881/6, s výmerou 1342 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria (ďalej len „predmet dražby“)

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Byt č.101 v bytovom dome č.s.1283 na p.č.KN 881/6

POPIS

Vzhľadom na nemožnosť vykonať podrobnú obhliadku bytu č.101 v bytovom dome č.s.1283 a neposkytnuté informácie znalec uvažoval len s bytom v pôvodnom stave a s poskytnutými výmerami od správcu bytového domu.

K výpočtu hodnoty RU na m2 zastavenej plochy podlaží a k stanoveniu východiskovej hodnoty bytu bol použitý postup v zmysle odseku 3, § 12, zákona č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách.

Objekt - bytový dom je osadený na rovinatom teréne na parc.č.881/6, k.ú. Tornaľa, obec Tornaľa. Situovaný je v komplexnej zástavbe bytových domov a budov občianskej vybavenosti, v lokalite stredného dopytu v porovnaní s ponukou, vhodnej na bývanie. V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Bytový dom je v užívaní od roku 1989.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE A TECHNICKÝ POPIS:

Panelový bytový dom je riešený ako nepodpivničený s deviatimi nadzemnými podlažiami. Polohu objektu vzhľadom ku komunikačným a dopravným väzbám znalec posudzuje ako vhodnú, s pravidelným spojením na autobus. Infraštruktúra pozemku je kompletná, pozemok je vo vlastníctve užívateľov, vlastníkov bytov. Jedná sa o radový panelový bytový dom. Objekt je prekrytý plochou strechou. Objekt je napojený na rozvod studenej vody, elektriky, zemného plynu a kanalizácie. Bytový dom je po rekonštrukcii - zateplenie bytového domu, nové vonkajšie omietky, úprava balkónov, úprava vstupu do bytového domu, nové dlažby v zádverí bytového domu, nové vchodové plastové dvere a okná na bytoch.

Uvedená bytová jednotka sa nachádza na 7.poschodí - VIII. NP. Pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne, predsiene, kúpeľne, WC a pivnice. Evidovaná podlahová plocha bytu je 71,59 m2.

Bytový dom je panelový, preto základnú životnosť znalec stanovuje na 80 rokov. Vzhľadom na vykonanú rekonštrukciu bytového domu životnosť bola upravená na 100 rokov.

 

Analýza polohy nehnuteľnosti:

Byt sa nachádza v bytovom dome na ulici Školská 1283/12 v Tornali. Bytový dom je radový bodového typu, má 9 nadzemných podlaží a plochú strechu. Dopravné spojenie je medzimestskou autobusovou dopravou SAD a ŽSR.

V okolí domu je kompletná občianska vybavenosť, v blízkosti sú školy, škôlky, nemocnica s poliklinikou, dom kultúry, obchody, obchodné domy, hotely, banky, občianska vybavenosť (úrady) okresného mesta. Lokalita sa zaraďuje do stredového sídliska mesta.

Analýza využitia nehnuteľnosti:

Byt sa využíva na projektovaný účel - na bývanie. Iné využitie sa nedá predpokladať.

Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľnosti:

Uvedené ťarchy sú zákonné. Lokalita sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme, ani chránenej krajinnej oblasti, stavebná uzávera nie je vyhlásená. Bez výskytu rušivo pôsobiaceho objektu, alebo priemyselného zariadenia v priamom kontakte. Bežný hluk a prach od lokálnej dopravy, bez ekologického zaťaženia pozemku. Nie je doklad o ohrození stavbami vo všeobecnom záujme. Bez nevýhodných nájomných zmlúv. Pri obhliadke neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by obmedzovali riadne užívanie nehnuteľnosti.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

izba 18,20

18,20

izba 18,20

18,20

izba 12,49

12,49

predsieň 10,73

10,73

kuchyňa 8,11

8,11

kúpeľňa a WC 3,86

3,86

Výmera bytu bez pivnice

71,59

pivnica 1,50

1,50

Vypočítaná podlahová plocha

73,09

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

Obhliadka predmetu dražby

 

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS: 0482020,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu