3 - izbový byt v Strážskom

Druh ponukyPripravovaná dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu26 100,-
Najnižšie podanie26 100,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky7 500,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Alexandry Palovčíkovej, Karola Kuzmányho 24, 071 01 Michalovce

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1543, vedenom Okresným úradom Michalovce, Katastrálnym odborom, okres: Michalovce, obec: STRÁŽSKE, katastrálne územie: Strážske, a to:

  • byt č.4 na 4.p. vo vchode č. 1 bytového domu so súpisným číslom 628, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 1155/2,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 5825/224442,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemkom: 5825/224442, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 1155/2 o výmere 543 m², druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Byt č. 4 na parc. CKN č. 1155/2, Ul. Mierová 628, Strážske

Ohodnocovaný byt č. 4 sa nachádza v bytovom dome na ulici Mierovej č.s. 628 v intraviláne mesta Strážske, na sídlisku, vo vzdialenosti ccir. 200 m od centra (pešej zóny) mesta, v katastrálnom území Strážske. Ohodnocovaná bytová jednotka č. 4 sa nachádza na 4. poschodí (6. nadzemnom podlaží) obytného domu. Vypočítaná podlahová plocha bytu je 59,27 m2.

 

Bytový dom na ul. Mierová so súpisným číslom 628 v Strážskom

Bytový dom č.s. 628 sa nachádza na parcele č. 1155/2. Bytový dom má 7 nadzemných podlaží. Prvé nadzemné podlažie tvoria pivnice, spoločné priestory pre bicykle, kočiareň, sušiareň, vlastná plynová kotolňa. Na 2. až 7. NP vchodu č. 1 sú situované po dva trojizbové byty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

 

Opis stavu predmetu dražby:

Byt č. 4 na parc. CKN č. 1155/2, Ul. Mierová 628, Strážske

V byte boli vykonané čiastočné stavebné úpravy, výmena okien za plastové, nové bytové jadro so zmenou dispozície, kuchynská linka, podlahy čiastočne laminátové, čiastočne PVC a keramická dlažba. Byt je udržiavaný v dobrom stave.

Bytová jednotka pozostáva z troch obytných miestností, kuchyne a príslušenstva. Obytné miestnosti ako aj príslušenstvo majú hladkú vápennú omietku – stierku, kuchynská linka dĺžky 2,80 m. Podlaha obytných miestností je laminátová a PVC, predsieň a kuchyňa laminátová, WC a kúpeľňa keramická dlažba. Obytné miestnosti sú dostatočne presvetlené, výplňové okenné konštrukcie sú nové plastové s izolačným dvojsklom, hliníkoví žalúzie. Dvere dyhované plné alebo zasklené. V byte je čiastočne nový rozvod elektriny, vody, vykurovacie telesá sú plechové, panelové a rebrové radiátory s pomerovými meračmi tepla a termostatickými ventilmi. Rozvod zemného plynu v kuchyni, kuchynská linka dl. 2,80 m, sporák na zemný plyn s elektrickou rúrou mora 2120, nerezový drez, digestor, keramický obklad steny. Bytové jadro je nové murované so zmenou dispozície. Elektroinštalácia je čiastočne nová svetelná poistkové automaty. Prípojky vody od stúpacích rozvodov z PVC rúr. Kanalizačné prípojky zo zariaďovacích predmetov v byte z plastických rúr. Teplá voda ohrievaná z centrálneho zdroja. V kúpeľni je rohová akrylátová vaňa s keramickým obkladom, keramické umývadlo, keramický obklad stien po strop, podlaha keramická dlažba. WC kombi, podlaha keramický obklad stien po strop, keramická dlažba. Vodovodné batérie páková. Byt nemá balkón.

Byt je užívaný, udržiavaný po čiastočnej rekonštrukcii, prvky dlhodobej životnosti sú pôvodné opotrebované úmerne veku. Vzhľadom na technický stav, konštrukčné vyhotovenie bytového domu a bytu jeho predpokladaná životnosť je 90 rokov.

 

Bytový dom na ul. Mierová so súpisným číslom 628 v Strážskom

Bytový dom je panelovej prefabrikovanej konštrukcie, má plochú strechu. Byt sa nachádza v obytnom dome panelovej – prefabrikovanej konštrukcie s dodatočným zateplením v r. 2014, s plochou strechou s novou krytinou z asfaltových pásov. Klampiarske konštrukcie sú kompletné, okná spoločných priestorov vymenené za plastové. Úprava spoločných priestorov bežná (podlahy vstupných chodieb keramická dlažba, schodisko dvojramenné prefabrikované s brúseným betónovým povrchom, omietky stierka, pivnice majú podlahy z cementového poteru). Obytný dom má v každom vchode po jeden výťah so strojovňou na streche. Podľa predsedu samosprávy v r. 2014 bolo realizované zateplenie obvodového plášťa, výmena zvislých a ležatých rozvodov IS, rozvody vody medené, v poslednom období bola realizovaná vlastná kotolňa na zemný plyn.

Ukončenie výstavby obytného domu bolo v roku 1984.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

 

 

 

 

 

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU
Parc. č. 523/3 - zastavané plochy a nádvoria

POPIS

Pozemok na predloženom LV č. 1543 - čiastočný, k.ú. Strážske, vydaného Katastrálnym úradom v Košiciach Správa katastra Michalovce je v podielovom vlastníctve, je predmetom hodnotenia v podiele 5825/224442 z parcely KN č. 1155/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 543 m2, t.j. 14,09 m2. Situovaný na ul. Mierovej v centrálnej časti mesta. V blízkosti je súvislá zástavba obytných domov, základná škola, materská škola, obchody, reštaurácia, pešia zóna, park, parkoviská a trávnaté plochy.

                    

Obhliadka predmetu dražby

 

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:1162017,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu