2 - izbový byt v obci Tisovec

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (393 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu12 700,-
Najnižšie podanie9 525,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky2 500,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania13.február 2019
Čas otvorenia11:00
Miesto konaniaOkresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote, Okružná 50, 979 01 Rimavská Sobota, zasadacia miestnosť, 2. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1765, vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota, okres: Rimavská Sobota, obec: Tisovec, katastrálne územie: Tisovec, a to:

–   byt č. 31 na 3.p. vo vchode 3 bytového domu 52 b.j. Daxnerova so súpisným číslom 958, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 2446/2, právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 958 nie je evidovaný na liste vlastníctva,

  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 6691/328164,  (ďalej len "Predmet dobrovoľnej dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Byt č. 31 v 52 b.j. Daxnerova č.s. 958, R. Sobota

Byt č. 31 je situovaný na 3. poschodí (4.NP) trojposchodového (štvorpodlažného) bytového domu 52 b.j. Daxnerova súp. č. 958 na pozemku parc. KN C č. 2446/2, vchod č. 5, Tisovec.

Jedná sa o byt I. kategórie. Podľa vyhlášky č.60/1964 Zb. byt s ústredným / diaľkovým / vykurovaním a s úplným základným, alebo čiastočným základným príslušenstvom.

V byte:

Obytné miestnosti - 2 izby

Príslušenstvo - kuchyňa, predizba, šatňa, kúpeľňa, WC, loggia,

Mimo bytu:

Príslušenstvo - pivnica č.31 na prízemí.

Vypočítaná podlahová plocha je 63,06 m2.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

V byte:

0,00

Obytná plocha:

0,00

Izba 5,96*3,44

20,50

Izba 4,78*3,44

16,44

Príslušenstvo:

0,00

Kuchyňa 2,10*3,44+2,66*1,82

12,07

Predizba 1,28*3,44+1,21*1,51

6,23

Šatňa 1,80*1,17

2,11

Kúpeľňa 1,65*1,65

2,72

WC 0,85*1,32

1,12

Mimo bytu:

0,00

Príslušenstvo:

0,00

Pivnica na prízemí 1,72*1,09

1,87

Vypočítaná podlahová plocha

63,06

 

 

Bytový dom b.j. Daxnerova č.s. 958, R. Sobota

Bytový dom č.s. 958 sa nachádza na sídlisku v širšom centre mesta, na Daxnerovej ulici v meste Tisovec. Jedná sa o štvorpodlažný bytový dom. Prízemie je obytno-technické, s jedným bytom, pivnicami vlastníkov bytov, spoločnými priestormi (vstup, schodisko) a spoločnými zariadenia domu (práčovňa, sušiareň, účelová miestnosť). Prvé až tretie poschodie ( 2.NP až 4.NP ) sú obytné, s tromi bytmi na podlaží. Celkom je vo vchode 10 bytov.

Spoločné časti domu:

Základy, strecha, obvodové múry, vchody, chodby, schodiská, obvodové múry,  vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

 

Spoločné zariadenia domu:

Spoločné miestnosti na prízemí, práčovňa, sušiareň, účelová miestnosť, rozvody STA, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, teplonosné, elektrické, plynové, telefónne prípojky a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu v ktorom sa byt nachádza.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Byt č. 31 v 52 b.j. Daxnerova č.s. 958, R. Sobota

Nakoľko obhliadka bytu nebola umožnená, predpokladá sa, že byt je v pôvodnom vybavení ako bol skolaudovaný, bez rekonštrukcie bytového jadra a kuchyne. Napojený je na vodovodnú, kanalizačnú, elektrickú, plynovú prípojku a na diaľkovú teplonosnú prípojku. V byte sú nové rozvody teplej a studenej vody, kanalizácie a elektrickej inštalácie. Okrem toho je v byte rozvod STA a telefónu. Vybavením bytu je aj zvonec a poštová schránka vo vstupe domu. V byte je umakartové prefabrikované bytové jadro so štandardnými zariaďovacími predmetmi v kuchyni, kúpeľni a WC. V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa s oceľovým smaltovaným umývadlom s pákovou nerezovou batériou. Vo WC je splachovací combi záchod. V kuchyni je typizovaná kuchynská linka z materiálov na báze dreva, dl. 1,8 m, s oceľovým smaltovaným drezom a nerezovou pákovou batériou, plynovým sporákom s odsávačom pár. V byte je svetelná el. inštalácia, s ističmi v predizbe bytu. Podlaha je v obytných izbách z bukových vlysov a v príslušenstve bytu (kuchyňa, predizba, kúpelňa, WC, šatník) je z lepeného PVC. Okná sú plastové s izolačnými dvojsklami a kovovými žalúziami. Dvere v byte sú drevené hladké, plné a zasklené. Steny a stropy sú omietnuté vápennou štukovou omietkou. ÚK v byte je teplovodné s liatinovými článkovými radiátormi. Merače na prípojkách vody a plynu sú v inštalačnej šachte a elektromer je v schodiskovom rozvádzači.

 

Bytový dom b.j. Daxnerova č.s. 958, R. Sobota

Dom nie je podpivničený a je zastrešený plochou strechou s krytinou z natavovanej živičnej lepenky.

Jedná sa o tradičnú panelovú montovanú stavbu, celoštátne unifikovaného a typizovaného konštrukčného systému TO6 B. Priečny nosný stenový systém je v osovom module 3,60 m. Obvodové steny sú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom s povrchom akrylátovovu (silikátovou) omietkou. Nosné a obvodové steny sú založené na železobetónových základových pásoch. Svetlá výška podlažia je 2,63 m. Stropy sú železobetónové s rovným podhľadom. Schody sú železobetónové doskové s povrchom z lepeného PVC (opotrebované a poškodené). Výťah vo vchode nie je. Vo vstupných priestoroch domu sú podlahy z keramickej dlažby. Na podestách a medzipodestách sú podlahy z lepeného PVC (opotrebované a poškodené). V pivniciach a priestoroch spoločných zariadení sú podlahy z cementového poteru. Okná v spoločných častiach domu a vchodové dvere do bytového domu sú plastové zasklené izolačnými dvojsklami. Stavba je napojená na centrálny zdroj tepla a prípravu TÚV, el. rozvod, vodovod, plynovod, a kanalizáciu. V dome je rozvod STA a telefónu. Údržba stavby je dobrá a čom svedčí zateplenie bytového domu v roku 2009, spojené s výmenou výplne v okenných a dverných otvoroch v obvodových stenách a novej strešnej krytiny. Jednotlivé prvky DŽ nevykazujú vizuálne poruchy. Dom bol postavený v roku 1978. Predpokladaná životnosť vzhľadom na typ stavby a jej stav sa uvažuje na 90 rokov.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 04.02.2019 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 05.02.2019 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:0542016,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu