Rodinný dom v obci Malčice

Stiahnuť

Znalecký posudok (1 002 kB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu29 400,-
Najnižšie podanie22 050,-
Minimálne prihodenie300,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Alexandry Palovčíkovej, Karola Kuzmányho 24, 071 01 Michalovce

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 251, vedenom Okresným úradom Michalovce Katastrálny odbor, Okres: Michalovce, Obec: MALČICE, Katastrálne územie: Malčice:

  • stavba so súp. č. 320 na parcele registra „C“ č. 347/1, Druh stavby: Rodinný dom,
  • parcela registra „C“ č. 347/1 vo výmere 1076 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ č. 347/2 vo výmere 268 m2, druh pozemku: záhrada,
  • parcela registra „C“ č. 348/1 vo výmere 3626 m2, druh pozemku: záhrada,
  • parcela registra „C“ č. 348/2 vo výmere 914 m2, zastavaná plocha a nádvorie,

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: Hospodárska budova bez č.s.na parc. CKN č. 348/1, Sklad bez č.s. na parc. CKN č. 347/1, Plot od ulice na parc. CKN č. 347/1, 347/2, Plot na parc. CKN č. 347/1, Vodovodná prípojka z verejného vodovodu na parc. CKN č. 347/1, Vodomerná šachta na parc. CKN č. 347/1, Plynová prípojka na parc. CKN č. 347/1, Vonkajší chodník pri dome na parc. CKN č. 347/1,

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

 

 

 

 

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom č.s. 320 na parc. CKN č. 347/1, k.ú. Malčice

POPIS STAVBY

Jednopodlažný, nepodpivničený samostatne stojací rodinný dom v uličnej zástavbe obce. Podľa predložených dokladov - dom bol postavený v r. 1955, je po čiastočných úpravách - výmena okien za plastové, čiastočne laminátové podlahy, údaje podľa vyjadrenia vlastníka. Niektoré steny sú zavlhnuté.

Vodovodná prípojka z verejného vodovodu, kanalizácia trativod, prípojka elektriny vzdušná AlFe, zemný plyn.

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie

- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia bez izolácie

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Strecha - krovy - hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov; krytiny strechy na krove - azbestocementové šablóny na latách, iba v malej časti plechové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit,

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené, dredné krídla čiastočné neosadené; okná - plastové s dvojvrstvovým zasklením

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - veľkoplošné parkety laminátové; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - plynový sporák Amica; - drezové umývadlo nerezové;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová rohová; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové

- Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - plynové kachle

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický v kúpeľni Elíz,

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia (bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením na fasáde domu

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu

 

Dom bol postavený v roku 1955. Počas životnosti bol udržiavaný, obývaný. Jeho životnosť vzhľadom na vek, technický stav, nevyhnutnú údržbu sa predpokladá na 100 rokov.

 

GARÁŽE PRE OSOBNÉ MOT. VOZIDLÁ

Garáž bez č.s. na parc. č. 347/1

POPIS STAVBY

Garáž bez č.s. je postavená na parcele č. 347/1 pri dome. Je murovanej konštrukcie z pórobetónových tvárnic na pásových betónových základoch s plochou strechou, krytina plechová, strop s rovným podhľadom. Má jedno nadzemné podlažie, slúži svojmu účelu.

Vonkajšia úprava povrchov striekaný brizolit, vnútorná úprava povrchov vápenná hladká. Klampiarske konštrukcie nie sú. Podlaha cementový poter. Okná nie sú, dvere nie sú, vráta plechové otváravé.

Údržba je bežná, celkový stav je úmerný veku. Jej životnosť vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek a technický stav sa  predpokladá na 80 rokov.

 

PRÍSLUŠENSTVO

Hospodárska budova bez č.s. na parc. CKN č. 348/1

POPIS STAVBY

Hospodárska budova bez č.s. postavená na parcele č. 348/1 za rodinným domom. Je murovanej konštrukcie so sedlovou strechou. Má jedno nadzemné podlažie. V čase obhliadky bola upravená na bývanie, bez vodovodu a kanalizácie.

Nosná konštrukcia murovaná zo škvarobetónových tvaroviek, na pásových základoch. Vonkajšia úprava povrchov striekaný brizolit, vnútorná úprava povrchov vápenná hladká. Krytina AZC šablóny na latách. Klampiarske konštrukcie nie sú. Podlaha v izbách laminátová, ostatných miestnostiach betónová, dvere hladké plné, okná plastové s izolačným dvojsklom, elektroinštalácia svetelná. V jednej izbe je kuchynská linka dl. 1,80 m bez prípojky vody, sporák na zemný plyn, vykurovanie plynová gamatka. V zadnej časti je murované suché WC.

Vykonávaná je nevyhnutná údržba. Stavba bola postavená okolo r. 1955. Jej životnosť vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek a technický stav sa predpokladá na 80 rokov.

POPIS PODLAŽÍ

1. Nadzemné podlažie

Dispozične je podlažie členené na dve izby (v jednej je plynový sporák a kuchynská linka bez napojenia na vodovod a kanalizáciu), sklad, chliev a suché WC.

 

Sklad bez č.s. na parc. CKN č. 347/1

POPIS STAVBY

Ide o murovaný sklad postavený za rodinným domom s pultovou strechou, s plechovou krytinou, nie je zakreslený v katastrálnej mape.

Technické riešenie:

1. Podzemné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - betónové, monolitické, bez tepelnej izolácie

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - železobetónové,

- Schodisko - drevený rebrík

- Úpravy vnútorných povrchov - nie sú

- Podlaha upravený terén

1. Nadzemné podlažie

- Základy - bez podmurovky, iba základové pásy

- Zvislé nosné konštrukcie - murované zo škvarobetónových tvárnic hrúbky nad 15 do 30 cm

- Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná

- Úpravy vonkajších povrchov - striekaný brizolit,

- Výplne otvorov - dvere - hladké plné

- Podlahy - hrubé betónové,

Údržba je nevyhnutná, celkový stav je úmerný veku. Jej životnosť vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie, vek a technický stav sa predpokladá na 80 rokov.

 

Plot od ulice na parc. CKN č. 347/1, 347/2

Plot od ulice pred domom na parc. CKN č. 347/1, 347/2, dĺžky 33,40 m, je z betónovej podmurovky, oceľových stĺpikov a oceľových profilov v rámoch. Výška plota je 1,30 m. Pohľadová výška výplne je 1,00 m. Plot bol postavený okolo roku 1985. Betónová podmurovka je čiastočne poškodená, oceľové časti čiastočne skorodované. Na vstup na parc. CKN č. 347/1 slúžia oceľové vrátka a vráta. Vek 35 rokov. Na základe technického stavu, vykonávanej údržby a vyhotovenia sa predpokladá životnosť plota na 50 rokov.

 

Plot na parc. CKN č. 347/1

Plot v dvore pri dome na parc. CKN č. 347/1, dĺžky 43,50 m, je z betónového prahu medzi stĺpikmi, oceľových stĺpikov a strojového pletiva v rámoch. Výška plota je v priemere 1,15 m. Pohľadová výška výplne je 1,00 m. Plot bol postavený okolo roku 1985. Betónová podmurovka je čiastočne poškodená, oceľové časti čiastočne skorodované. Na prechod medzi oddelenými časťami pozemku na parc. CKN č. 347/1 slúžia oceľové vrátka. Vek 35 rokov. Na základe technického stavu, vykonávanej údržby a vyhotovenia sa životnosť plota predpokladá na 40 rokov.

 

Vodovodná prípojka z verejného vodovodu na parc. CKN č. 347/1

Prípojka vody z verejného vodovodu do domu. Vodovodná prípojka je na parc. CKN č. 347/1. Prípojka je z PVC rúr DN 25, celková dĺžka 4,60 m, zriadená okolo r. 2015. Vzhľadom na konštrukciu sa životnosť predpokladá na 50 rokov.

 

Vodomerná šachta na parc. CKN č. 347/1

Vodomerná šachta prefabrikovaná plastová pri dome, na parc. CKN č. 347/1, zriadená okolo r. 2015. Vzhľadom na vek a technický stav sa životnosť predpokladá na 50 rokov.

 

Plynová prípojka na parc. CKN č. 347/1

Plynová prípojka na parc. CKN č. 347/1, od merača plynu s regulátorom v predzáhradke do domu, z oceľových rúr DN 40 mm, celková dĺžka 4,00 m, zriadená okolo r. 2000. Vzhľadom na vek a technický stav sa životnosť predpokladá na 50 rokov.

 

 

 

 

Vonkajší chodník pri dome na parc. CKN č. 347/1

Spevnená plocha - vstupný chodník a ostatné plochy na parc. CKN č. 347/1, celková plocha 16,88 m2, vyhotovená z terazzovej dlažby. Postavená okolo roku 1985. Vzhľadom na vek a technický stav sa životnosť predpokladá na 40 rokov.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

Pozemky v k.ú. Malčice

POPIS

Pozemky na predloženom LV č. 251, k.ú. Malčice, parc. CKN č. 347/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1076 m2, parc. CKN č. 347/2 - záhrady o výmere 268 m2.

Pozemky na predloženom LV č. 251, k.ú. Malčice, parc. CKN č. 348/1 - záhrady o výmere 3626 m2, parc. CKN č. 348/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 914 m2.

Pozemky sú situované v súvislej zástavbe rodinných domov, v blízkosti centrálnej časti obce, s dobrou vybavenosťou infraštruktúry. Prístup je z miestnej komunikácie cez pozemky parc. CKN č. 347/1, 347/2 s nutnosťou vyšších nákladov na IS.

Terén je rovinatý. Obec je vzdialená ccir. 25 km od okresného mesta Michalovce, s priemerným záujmom o danú lokalitu, s dobrou vybavenosťou infraštruktúry.

 

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0622020, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu