2 - izbový byt a garáž v obci Jelšava

Druh ponukyPripravovaná dražba, Domy
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu6 630,-
Najnižšie podanie6 679,56
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky2 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konaniapripravujeme

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností:

a,         zapísaný na LV č. 2288 vedenom Okresným úradom Revúca – katastrálny odbor, okres: Revúca, obec: JELŠAVA, katastrálne územie: Jelšava, a to:

  • byt č. 5 na prízemí vo vchode 1 bytového domu so súpisným číslom 655, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 5/6,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výmere: 168/1000,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 168/1000, parcela reg. "C" KN s parcelným číslom 5/6 o výmere 173 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela pozemku registra  „C“ KN s parcelným číslom: 5/2  o výmere 204 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;

 

b,         zapísaný na LV č. 34 vedenom Okresným úradom Revúca – katastrálny odbor, okres: Revúca, obec: JELŠAVA, katastrálne územie: Jelšava, a to:

  • budova so súpisným číslom 965, ktorá je postavená na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 5/9,
  • garáž so súpisným číslom 966, ktorá je postavená na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 5/10,
  • budova so súpisným číslom 967, ktorá je postavená na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 5/11,
  • parcela pozemku registra  „C“ KN s parcelným číslom: 5/9 vo výmere 27 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela pozemku registra  „C“ KN s parcelným číslom: 5/10 o výmere 24 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela pozemku registra  „C“ KN s parcelným číslom: 5/11 vo výmere 26 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva č. 34 najmä: Sklad s. č. 965 na p. č. 5/9

(ďalej len “predmet dražby”).

 

 

 

Opis predmetu dražby zapísaný na LV č. 2288:

Byt č.5 na prízemí, Námestie republiky so súp. č. 655, Jelšava

Ohodnocovaný dvojizbový byt č.5 sa nachádza na prízemí bytového domu s.č. 655 na Námestí republiky v Jelšave. Hodnotený byt bol po roku 1990 využívaný na prevádzkovo kancelárske účely závodu VSS Revúca. Zmena účelu využitia bytu na nebytové priestory nebola znalcovi preukázaná. Pri znaleckej obhliadke bolo zistené, že tieto priestory sú voľné a po prevode vlastníctva môžu byť znova využívané na bývanie. Byt pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je sklad, predsieň, kúpeľňa s WC. Jeho dispozičné riešenie je zrejmé z grafickej prílohy. Podlahová plocha bytu je 52,56 m2.

 

Bytový dom na ul. Námestie republiky so súp. č. 655, Jelšava

Objekt pozostáva z 3 nadzemných podlaží. V objekte je 5 samostatných bytov, spoločné schodisko, objekt je bez výťahu. Vstup do bytov je zo spoločných priestorov. Pivničné priestory pre všetky byty sú na prízemí objektu.

 

Opis stavu predmetu dražby zapísaný na LV č. 2288:

Byt č.5 na prízemí, Námestie republiky so súp. č. 655, Jelšava

Byt v dome je situovaný na prízemí, vpravo, vo vchode č. 1, vstup do bytu je zo zadnej, severozápadnej strany objektu.

 

Bytový dom na ul. Námestie republiky so súp. č. 655, Jelšava

Základy bytového domu sú betónové s izoláciou, konštrukcia stavby je tehlová, murovaná, objekt nie je zateplený, stropy sú rovné, strecha je nízka valbovás plechovou krytinou. Kúrenie je možné lokálne. Bytový dom je napojený na všetky inžinierske siete, ktoré sa nachádzajú pri dome. Životnosť sa stanovuje na základe obhliadky a technického stavu na 100 rokov. Podľa doložených dokladov a technických ukazovateľov objektu, bol objekt daný do užívania v roku 1966.

 

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Chodba I                              3,33*1,79

                              5.96

Chodba II                             2,43*2,62

6,37

Izba                                     3,60*4,16

14,98

Izba                                     3,16*4,16

13,15

Predsieň                               2,46*1,77

4,35

Kúpeľňa + WC                     2,27*2,26

                               5,13

Sklad                                    1,16*2,26

2,62

Výmera bytu bez pivnice                      

52,56

 

 

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU   

 

Jedná sa o pozemok parcela C – KN s parcelným číslom 5/6 v obci Jelšava, ktorá sa nachádza cca 100 km od krajského mesta Košice a cca 30 km od Rožňavy na západ a cca 12 km od okresného mesta Revúca na severozápad. Na predmetnej parcele sa nachádza bytový dom. Pozemok sa nachádza v centrálnej časti obce, je mierne svahovitý, s možnosťou napojenia na inžinierske siete – obecný vodovod, kanalizácia, elektrická energia a plynovod. Prístup na pozemok ej priamo z obecnej komunikácie – z Mníšanskej ulice. Doprava do mesta Revúca je autobusom a vlakom, resp. autom. V okolí mesta Jelšava je pekná príroda.

 

Predmetom ohodnotenia je spoluvlastnícky podiel 168/1000 na pozemku parcela registra C – KN s parcelným číslom 5/2 v zastavanom území mesta, ktorá tvorí zadný dvor bytového domu súpisné č. 655 a zároveň aj prístup k ohodnocovaným garážam na p.č. 5/10 a 5/11.

 

 

 

Opis predmetu a opis stavu dražby zapísaný na LV č. 34:

Garáže pre osobné motorové vozidlá:

Garáž súp. č. 966 na par.č.5/10

Garáž súpisné č. 966 na parcele č. 5/10 je jednoduchá prízemná murovaná stavba bez podpivničenia s pultovou strechou. Je radová – zo západnej strany bezprostredne susedí s budovou súpisné č. 965 a z východnej strany s budovou súp. č. 967. Slúži pre garážovanie jedného motorového vozidla. je napojená na elektrickú energiu. Prístupná je cez spoločný dvor na parcele č. 5/2. Bola postavená v roku 1965, je v pôvodnom technickom stave bez stavebných úprav. Základy sú betónové základové pásy, zvislé konštrukcie murované z tehál, zastrešená je pultovou strechou s krytinou z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky vápenné hladké, podlaha hrubá betónová, vráta plechové plné. Vzhľadom na konštrukčné riešenie, intenzitu a spôsob využívania, je celková životnosť stavby stanovená odborným odhadom na 60 rokov.

 

Garáž súp. č. 967 na par.č.5/11

Garáž súpisné č. 967 na parcele č. 5/11 je jednoduchá prízemná murovaná stavba bez podpivničenia s pultovou strechou. Je pristavaná k garáži súp. č. 966 z východnej strany. Na liste vlastníctva je evidovaná ako budova, keďže má vráta, môže slúžiť aj pre účely garážovania jedného motorového vozidla, príp. ako sklad alebo dielňa. Je napojená na elektrickú energiu. Prístupná je cez spoločný dvor na parcele č. 5/2. Základy sú betónové základové pásy, zvislé konštrukcie murované z tehál, zastrešená je pultovou strechou s krytinou z AZC vlnoviek, klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky vápenné hladké, podlaha hrubá betónová, okno jednoduché, vráta plechové plné. Bola postavená v roku 1965, je v pôvodnom technickom stave bez stavebných úprav. Vzhľadom na konštrukčné riešenie, intenzitu a spôsob využívania, je celková životnosť stavby stanovená odborným odhadom na 60 rokov.

 

PRÍSLUŠENSTVO:

Sklad s. č. 965 na p. č. 5/9

Budova súpisné č. 965 na parcele č. 5/9 je jednoduchá prízemná stavba bez podpivničenia s pultovou strechou, bezprostredne susedí s garážou súp. č. 966, z jej západnej strany. Slúži ako sklad, dispozične pozostáva z jedného priestoru. Je bez vnútorného vybavenia. Prístup k nej je obmedzený úzkym prechodom, zo spoločného dvora na parcele č. 5/2. Základy sú betónové základové pásy, zvislé konštrukcie murované z tehál, zastrešená je drevenou stropnou konštrukciou, s krytinou z pozinkovaného plechu, vonkajšie a vnútorné omietky vápenné hrubé, dvere drevené zvlakové, podlaha hrubá betónová. Bola postavená v roku 1965, je v pôvodnom technickom stave bez stavebných úprav. Vzhľadom na konštrukčné riešenie, intenzitu a spôsob využívania, je celková životnosť stavby stanovená odborným odhadom na 60 rokov.

 

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU   

 

Pozemky tvoria ti parcely registra C-KN v zastavanom území mesta, parcely sú úplne zastavané jednoduchými stavbami. Ohodnocovaný pozemok sa nachádza v meste Jelšava, v centre mesta, v pamiatkovej zóne mesta. Prístupný je z verejného priestranstva Námestia republiky, Zástavbu okolia tvoria štandardné stavby so štandardným príslušenstvom. Polohu je možné charakterizovať ako zmiešanú – objekty pre bývanie s obchodnými prevádzkami. Kolektívna doprava v mieste autobusová. Priama možnosť, resp. vhodná dostupnosť napojenia na všetky inžinierske siete – verejný vodovod, kanalizáciu, plyn, rozvod elektrickej energie a slaboprúdové rozvody. Povyšujúce ani redukujúce faktory neboli zistené.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

 

S profesionálmi to má cenu