Súbor nehnuteľností stavieb a pozemkov v obci Čičarovce

TOP ponuka
Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (197 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Podnikateľský objekt
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu510 000,-
Najnižšie podanie510 000,-
Minimálne prihodenie500,-
Výška zábezpeky45 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania29.marec 2023
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Alexandry Palovčíkovej, Karola Kuzmányho 24, 071 01 Michalovce

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 2091, vedenom Okresným úradom Michalovce, Katastrálny odbor, Okres: Michalovce, Obec: Čičarovce, Katastrálne územie: Čičarovce a to:

 • stavba so súp. číslom 324, nachádzajúca sa na parcele č. 2876/13, Popis stavby: sklad 1,
 • stavba so súp. číslom 324, nachádzajúca sa na parcele č. 2876/14, Popis stavby: čerp.st.,
 • stavba so súp. číslom 324, nachádzajúca sa na parcele č. 2876/15, Popis stavby: centr.b.,
 • stavba so súp. číslom 324, nachádzajúca sa na parcele č. 2876/16, Popis stavby: sklad 2,
 • stavba so súp. číslom 324, nachádzajúca sa na parcele č. 2876/17, Popis stavby: kompres.,
 • stavba so súp. číslom 324, nachádzajúca sa na parcele č. 2876/18, Popis stavby: dehidrog.,
 • stavba so súp. číslom 324, nachádzajúca sa na parcele č. 2876/19, Popis stavby: sklad 3,
 • stavba so súp. číslom 324, nachádzajúca sa na parcele č. 2876/20, Popis stavby: sklad 4,
 • parcela registra „C“ KN č. 2876/3 o výmere 29567 m², Druh pozemku: Ostatná plocha,
 • parcela registra „C“ KN č. 2876/13 o výmere 7009 m², Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
 • parcela registra „C“ KN č. 2876/14 o výmere 339 m², Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
 • parcela registra „C“ KN č. 2876/15 o výmere 708 m², Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
 • parcela registra „C“ KN č. 2876/16 o výmere 855 m², Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
 • parcela registra „C“ KN č. 2876/17 o výmere 884 m², Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
 • parcela registra „C“ KN č. 2876/18 o výmere 277 m², Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
 • parcela registra „C“ KN č. 2876/19 o výmere 362 m², Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
 • parcela registra „C“ KN č. 2876/20 o výmere 552 m², Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
 • parcela registra „C“ KN č. 2876/22 o výmere 3948 m², Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)

Sklad 1 s.č. 324 na p.č. 2876/13

Stavba je umiestnená na pozemku p.č. 2876/13 v k.ú. Čičarovce, obec Čičarovce v areáli SLOVNAFT, a.s. Bratislava, závod Vojany. Samotný objekt tvoria iba základy a železobetónová vaňa na nich, ktorá slúžila na zachytávanie ropných produktov v prípade havárie. Výstavba objektu: budova je užívaná od roku 1990. Opotrebenie a technický stav: vek stavby je 31 rokov (2021-1990), predpokladaná životnosť montovanej stavby občianskej vybavenosti je 50 rokov, opotrebenie stavby je 62,00 %, budova v čase obhliadky poškodená, miera poškodenosti je 50,0 %.

 

Čerpacia stanica s.č. 324 na p.č. 2876/14

Samostatne stojaca prízemná budova bez podpivničenia je umiestnená na pozemku p.č. 2876/14. Výstavba objektu: budova je užívaná od roku 1990. Budova je mimo prevádzky. Dispozičné riešenie: čerpacia stanica Technické riešenie: Základy: betónový základový pás z prostého betónu s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie: murované z tehál a montovaných obvodových parapetných panelov Siporex hr. 300 mm. Vodorovné nosné konštrukcie: stropná konštrukcia je železobetónová montovaná zo stropných panelov.

Strecha, krytina, klampiarske konštrukcie: strecha je plochá s krytinou povlakovou z ťažkých asfaltových pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlahy: betónové s cementovým poterom. Úpravy povrchov: vonkajšia omietka vápenno cementová, vnútorná vápenná omietka. Výplne otvorov – dvere a okná - zdemontované

Opotrebenie a technický stav: vek stavby je 31 rokov  2021-1990), predpokladaná životnosť montovanej stavby občianskej vybavenosti je 60 rokov, opotrebenie stavby je 51,67 %, budova v čase obhliadky neužívaná, je poškodená, miera poškodenosti je 42,06 %.

 

Centrálna budova s.č. 324 na p.č. 2876/15

Samostatne stojaca dvojpodlažná budova bez podpivničenia je umiestnená na pozemku p.č. 2876/15. Budova je mimo prevádzky. Dispozičné riešenie: kancelárie, chodby, sociálne zariadenia, schodisko.

Technické riešenie: Základy: betónový základový pás a pätky z prostého betónu s izoláciou proti zemnej vlhkosti Zvislé nosné konštrukcie: železobetónová montovaná nosná konštrukcia s pred sadeným obvodovým plášťom z veľko rozmerových panelov. Vodorovné nosné konštrukcie: stropná konštrukcia nad I.N.P a II.N.P. je železobetónová montovaná zo stropných panelov. Strecha, krytina, klampiarske konštrukcie: strecha je plochá s krytinou povlakovou z ťažkých asfaltových pásov – značne poškodená, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlahy: betónové s cementovým poterom a PVC a keramické dlažby.

Úpravy povrchov: vonkajšia omietka striekaný brizolit, vnútorná vápenná omietka a keramický obklad Výplne otvorov – dvere drevené hladké, okná oceľové zdvojené Schody - betónové montované.

Opotrebenie a technický stav: vek stavby je 31 rokov (2021-1990), predpokladaná životnosť montovanej stavby občianskej vybavenosti je 80 rokov, opotrebenie stavby je 38,75 %, budova v čase obhliadky neužívaná, nutná oprava či rekonštrukcia, je poškodená, miera poškodenosti je 23,47 %.

 

Sklad 2 s.č. 324 na p.č. 2876/16

Samostatne stojaca prízemná budova bez podpivničenia je umiestnená na pozemku p.č. 2876/16. Výstavba objektu: budova je užívaná od roku 1990. Budova je mimo prevádzky, prevádzkové súbory sú demontované. Dispozičné riešenie: sklad, základové pásy a doska, oceľová hala odstránená Technické riešenie: Základy: betónový základový pás z prostého betónu Zvislé nosné konštrukcie: murované z tvárnic. Vodorovné nosné konštrukcie: stropná konštrukcia je železobetónová montovaná zo stropných panelov Strecha, krytina, klampiarske konštrukcie: strecha je plochá s krytinou povlakovou z ťažkých asfaltových pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlahy: betónové s cementovým poterom. Úpravy povrchov: vonkajšia omietka vápenno cementová, vnútorná vápenná omietka.

Opotrebenie a technický stav: vek stavby je 31 rokov (2021-1990), predpokladaná životnosť montovanej stavby občianskej vybavenosti je 80 rokov, opotrebenie stavby je 51,67 %, budova v čase obhliadky neužívaná. Je poškodená, miera poškodenosti je 42,05 %.

 

Kompresorová stanica s.č. 324 na p.č. 2876/17

Samostatne stojaca prízemná hala bez podpivničenia je umiestnená na pozemku p.č. 2876/17. Výstavba objektu: budova je užívaná od roku 1990. Budova je mimo prevádzky. Dispozičné riešenie: kompresorová stanica Technické riešenie: Základy: betónový základový pás a pätky z prostého betónu s izoláciou proti zemnej vlhkosti Zvislé nosné konštrukcie: oceľová montovaná nosná konštrukcia s obvodovým plášťom murovaným z plynosilikátových tvárnic. Vodorovné nosné konštrukcie: stropná konštrukcia nie je. Strecha, krytina, klampiarske konštrukcie: strecha je plochá s krytinou povlakovou z ťažkých asfaltových pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Podlahy: betónové s cementovým poterom Úpravy povrchov: vonkajšia omietka vápenno cementová, vnútorná vápenná omietka.

Opotrebenie a technický stav: vek stavby je 31 rokov (2021-1990), predpokladaná životnosť montovanej stavby občianskej vybavenosti je 60 rokov, opotrebenie stavby je 51,67 %, budova v čase obhliadky neužívaná, nutná oprava, je poškodená, miera poškodenosti je 41,57 %.

 

Dehydrogenácia s.č. 324 na p.č. 2876/18

Je umiestnená na pozemku p.č. 2876/18. Samotný objekt tvorí iba spodná stavba pôvodného objektu, ktorá je tvorená základovou plochou pod technológiu. Výstavba objektu: budova je užívaná od roku 1990.

Opotrebenie a technický stav: vek stavby je 31 rokov  2021-1990), predpokladaná životnosť montovanej stavby občianskej vybavenosti je 50 rokov, opotrebenie stavby je 62,00 %, budova v čase obhliadky zdemolovaná.

 

Sklad 3 s.č. 324 na p.č. 2876/19

Stavba je umiestnená na pozemku p.č. 2876/19. Samotný objekt tvorí iba základová plocha betónová pod technológiou. Prevádzkové súbory (nádrže, kolóny, výmenníky) sú zdemontované Všetky 3 pece sú zdemontované. Výstavba objektu: budova je užívaná od roku 1990.

Opotrebenie a technický stav: vek stavby je 31 rokov (2021- 1990), predpokladaná životnosť montovanej stavby občianskej vybavenosti je 50 rokov, opotrebenie stavby je 62,00 %, budova v čase obhliadky zdemolovaná.

 

Sklad 4 s.č. 324 na p.č. 2876/20

Samostatne stojaca prízemná budova bez podpivničenia je umiestnená na pozemku p.č. 2876/20. Výstavba objektu: budova je užívaná od roku 1990. Budova je mimo prevádzky. Dispozičné riešenie: sklad. Technické riešenie: Základy: betónové základové pätky z prostého betónu. Zvislé nosné konštrukcie: oceľová konštrukcia s obvodovým plášťom z oceľových trapézových plechov Vodorovné nosné konštrukcie: bez stropu Strecha, krytina, klampiarske konštrukcie: strešná konštrukcia je z oceľových priehradových väzníkov s krytinou z oceľových trapézových plechov, klampiarske konštrukcie nie sú. Podlahy: betónové s cementovým poterom.

Opotrebenie a technický stav: vek stavby je 31 rokov (2021-1990), predpokladaná životnosť montovanej stavby občianskej vybavenosti je 50 rokov, opotrebenie stavby je 62,00 %, budova v čase obhliadky neužívaná, nutná oprava či rekonštrukcia, je poškodená, miera poškodenosti je 19,18 %.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 09.03.2023 o 11.00 hod.

Obhliadka 2: 22.03.2023 o 15.00 hod.

 

Organizačné pokyny: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

 

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:

Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy dražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

 

Adresa a číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:

Sídlo dražobníka – Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:0052023.

 

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:

Dražobnú zábezpeku možno zložiť do otvorenia  do otvorenia dražby u dražobníka.

S profesionálmi to má cenu

Spoľahlivé a poctivé slovenské online kasína 2022

Tvrdá konkurencia, ktorá vládne v dnešnom biznise s hazardnými hrami, núti prevádzkovateľov hazardných hier brať svoju povesť čo najvážnejšie. Veľké slovenské hazardné portály, ktoré pôsobia v tomto odvetví už mnoho rokov, si len zriedkakedy dovolia dopustiť sa nečestného konania voči zákazníkom. Ale podvodníci tiež nespia a šikovne sa maskujú ako slušné inštitúcie, čím zavádzajú neskúsených používateľov. Preto by ste mali zvážiť odborné rady a uprednostniť skutočne renomované a spoľahlivé slovenské online kasína so zaručenými výbermi. SK online kasína na https://onlinecasino-sk-24.com/ s dobre regulovanými licenciami, certifikátmi od známych audítorov, originálnym softvérom od známych značiek, pozornou zákazníckou podporou, jasnými podmienkami služieb a spravodlivou reklamou by sa mali považovať za spoľahlivé. Ak si nie ste istí alebo práve robíte prvé kroky v oblasti hazardných hier, dôverujte odborníkom, ktorí sa v tejto oblasti dobre vyznajú. OnlineCasino-SK-24.com recenzenti pravidelne kontrolujú známe online kasína a aktualizujú svoje recenzie. Zoznam 10 najlepších online kasín na Slovensku obsahuje len spoľahlivé stránky.