Rozostavaná budova v obci Palárikovo

TOP ponukaZnížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (439 kB)

Stiahnuť

oznámenie o dražbe (175 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Podnikateľský objekt
LokalitaNitrianský kraj
Ohodnotenie predmetu340 000,-
Najnižšie podanie170 000,-
Minimálne prihodenie500,-
Výška zábezpeky20 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania28.február 2023
Čas otvorenia8:30
Miesto konaniaNotársky úrad Mgr. Petra Dancziho, Turecká 24, 940 61 Nové Zámky

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 5091, vedenom Okresným úradom Nové Zámky, Katastrálny odbor, Okres: Nové Zámky, Obec: Palárikovo, Katastrálne územie: Palárikovo, a to:

  • rozostavaná stavba bez súp. č., na parcele registra „C“ č. 4906/26 a na parcele registra „C“ č. 4906/25, Druh stavby: Rozostavaná budova,
  • parcela registra „C“ č. . 4906/17 vo výmere 6126 m2, druh pozemku: Ostatná plocha,
  • parcela registra „C“ č. 4906/25 vo výmere 1062 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku parcelné čislo 4906/25,

  • parcela registra „C“ č. 4906/26 vo výmere 116 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
  • Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku parcelné čislo 4906/26,

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje, alebo nie je zapísané na liste vlastníctva a to najmä: Oplotenie areálu,

Základy pre vonkajšie zariadenia, (ďalej len "predmet dražby").

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)

Rozostavaná AB SO01 na p.č. 4906/25

POPIS STAVBY

Objekt „Kogenerácia Palárikovo - energetický zdroj na výrobu tepla a elektrickej energie“ je situovaný v novovybudovanej priemyselnej lokalite obce, výstavba objektu bola povolená stavebným povolením vydaným Obcou Palárikovo pod č.109/2010 dňa 12.2.2010.

Rozostavaná stavba bez súpisného čísla je postavená na pozemkoch parcelné číslo 4906/25 a 4906/26 mimo zastavaného územia obce Palárikovo, v rovnomennom katastrálnom území, v danej lokalite je možnosť napojenia na obecné rozvody vody, elektro, zemného plynu a kanalizácie.

Prevádzková stavba pozostáva z haly kotolne a murovaných prístavkov administratívnej časti, elektro rozvodní a plynomerne, vzhľadom na rozdielne materiálové vyhotovenie a využitie je hala a prístavky ohodnocované samostatne.

Rozostavaná administratívna budova na parcele číslo 4906/25 je riešená ako jednopodlažný objekt bez podzemného podlažia s plochou strechou, v objekte sú navrhnuté kuchynka, sociálne zázemie WC, umyváreň, kancelársky priestor, skladový priestor, chodba, šatňa. Základy tvoria betónové pásy, steny sú murované z tehlového materiálu, povrchová úprava vonkajších stien je plánovaná zo štruktúrovanej omietkoviny s farebnou štruktúrou, soklová časť fasády bude tvorená hrubozrnnou vodoodpudivou omietkovinou, vnútorné omietky hladké vápenno cementové, v sociálnych zázemiach bude keramický obklad stien, stropné konštrukcie sú zo strešných sendvičových panelov s vrstvou tepelnej izolácie a hydroizolácie, zastrešenie objektu je plochou strechou, nášľapné vrstvy podláh budú keramické, vonkajšie výplne otvorov sú navrhnuté hliníkové okná, vonkajšie dvere hliníkové, vnútorné dvere drevené plné osadené do lisovaných zárubní, v sociálnych zariadeniach budú osadené umývadlá, splachovacie WC s dolnou nádržkou, pisoár, batérie pákové, keramické obklady stien, klampiarske konštrukcie budú z lakoplastovaného plechu, zdrojom tepla bude odpadné teplo zo sekundárneho okruhu kogeneračných jednotiek, vykurovanie objektu teplovodné s menovitým teplotným spádom vykurovacej vody, vykurovacie telesá panelové oceľové, ohrev vody v prietokovom ohrievači, elektroinštalácia svetelná, objekt bude chránený bezpečnostným zariadením, rozvod vody a zemného plynu bude zabezpečený z verejného rozvodu, odkanalizovanie splaškovej vody do verejnej kanalizácie, v objekte je plánovaný rozvod klimatizačnej a vzduchotechnickej jednotky, objekt bude chránený bleskozvodom. V čase obhliadky boli vyhotovené základové konštrukcie, obvodové konštrukcie s vonkajšími omietkami, značne poškodenými, stropné a deliace konštrukcie sú opatrené vnútornými omietkami, v objekte sú vyhotovené rozvody vody, kanalizácie, ostatné časti neboli v čase obhliadky vybudované.

Rozostavaná hala kotolne na parcele číslo 4906/25 je riešená ako jednopodlažný objekt bez podzemného podlažia so sedlovou strechou, v objekte je navrhnutá kotolňa a strojovňa ulitizačných kotlov. Objekt je založený na železobetónových pätkách, oceľové stĺpy skeletovej haly sú kotvené kotevnými skrutkami do železobetónových pätiek, objekt je zastrešený sedlovou strechou na oceľových priehradových väzníkoch, stenové opláštenie je vybudované zo sendvičových panelov s IPN jadrom, je kotvené do sústavy oceľových stĺpikov a paždíkov, v spodnej časti haly je murovaná podmurovka ukončená oceľovým profilom pre ukotvenie dolnej hrany opláštenia, podmurovka je z vnútornej strany omietnutá, z vonkajšej strany bude obložená keramickým obkladom, podlahy sú navrhnuté z drátk obetónu a keramickej dlažby s hydroizoláciou proti zemnej vlhkosti, navrhnuté je oceľové schodisko na obslužnú plošinu, vonkajšie výplne otvorov sú navrhnuté hliníkové, vstupné dvere hliníkové, vráta oceľové osadené do uholníkových zárubní, objekt má mať klimatizačné a ventilačné jednotky, bezpečnostné zariadenie, rozvod vody je podľa projektu zabezpečený z verejného rozvodu, odkanalizovanie splaškovej vody do verejnej kanalizácie, objekt bude chránený bleskozvodom. V čase obhliadky boli vyhotovené základové konštrukcie, obvodové konštrukcie, krov, krytina, čiastočne klampiarske konštrukcie, čiastočné vnútorné úpravy povrchov podmurovky, v objekte sú vyhotovené čiastočné rozvody vody, kanalizácie, deliace konštrukcie, bleskozvod, ostatné časti neboli v čase obhliadky vybudované.

Rozostavaná NN a VN rozvodňa a plynomerňa je riešená ako jednopodlažný objekt s pultovou strechou, navrhnutou železobetónovou záchytnou jamou, NN a VN rozvodne, plynomerne. Pod trafostanicou je plošný základ, ktorý je zároveň železobetónovou záchytnou jamou, steny sú murované z tehlového materiálu, povrchová úprava vonkajších stien je navrhnutá zo štruktúrovanej omietkoviny s farebnou štruktúrou, soklová časť fasády bude tvorená hrubozrnnou vodoodpudivou omietkovinou, vnútorné omietky sú navrhnuté hladké vápenno cementové, stropné konštrukcie zo strešných sendvičových panelov s vrstvou tepelnej izolácie a hydroizolácie, zastrešenie objektu bude pultovou strechou, nášľapné vrstvy podláh sú navrhnuté z drátkobetónu, vonkajšie výplne otvorov sú navrhnuté hliníkové okná, vonkajšie dvere hliníkové, vráta oceľové do uholníkových zárubní, klampiarske konštrukcie sú navrhnuté z lakoplastovaného plechu, elektroinštalácia svetelná i motorická, objekt bude chránený bezpečnostným zariadením, v objekte má byť rozvod klimatizačnej jednotky, vzduchotechniky, vody, zemného plynu, elektro, objekt bude chránený bleskozvodom. V čase obhliadky boli vyhotovené základové konštrukcie, neukončené steny, ostatné časti neboli v čase obhliadky vybudované.

Základy pre vonkajšie zariadenie na parc.č.4906/26 sú tvorené železobetónovou základovou doskou a majú slúžiť na umiestnenie technologických zariadení - chladičov, ktoré dopĺňajú technologické zariadenie strojovne kogeneračnej jednotky a utilizačného kotla, vybudované v roku 2012.

Plot okolo areálu je zo strojového pletiva upevneného o zabetónované kovové stĺpiky, súčasťou je dvojkrídlové brána.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

Pozemok

POPIS

Pozemok parcelné číslo 4906/17 je zaradený v katastri nehnuteľností ako ostatná plocha. Pozemky parcelné číslo 4906/25 a 4906/26 sú zaradené v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie. Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Palárikovo v rovnomennom katastrálnom území. Obec Palárikovo má podľa údaju z internetovej stránky cca 4.254 obyvateľov. V mieste, kde sa nachádzajú ohodnocované pozemky je možnosť napojenia na obecný vodovod, elektrický rozvod a rozvod plynu. Pozemky sú rovinaté.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 09.02.2023 o 11.00 hod.

Obhliadka 2: 16.02.2023 o 15.00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0432022, vedený v Prima banka Slovensko a.s.,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu

Spoľahlivé a poctivé slovenské online kasína 2022

Tvrdá konkurencia, ktorá vládne v dnešnom biznise s hazardnými hrami, núti prevádzkovateľov hazardných hier brať svoju povesť čo najvážnejšie. Veľké slovenské hazardné portály, ktoré pôsobia v tomto odvetví už mnoho rokov, si len zriedkakedy dovolia dopustiť sa nečestného konania voči zákazníkom. Ale podvodníci tiež nespia a šikovne sa maskujú ako slušné inštitúcie, čím zavádzajú neskúsených používateľov. Preto by ste mali zvážiť odborné rady a uprednostniť skutočne renomované a spoľahlivé slovenské online kasína so zaručenými výbermi. SK online kasína na https://onlinecasino-sk-24.com/ s dobre regulovanými licenciami, certifikátmi od známych audítorov, originálnym softvérom od známych značiek, pozornou zákazníckou podporou, jasnými podmienkami služieb a spravodlivou reklamou by sa mali považovať za spoľahlivé. Ak si nie ste istí alebo práve robíte prvé kroky v oblasti hazardných hier, dôverujte odborníkom, ktorí sa v tejto oblasti dobre vyznajú. OnlineCasino-SK-24.com recenzenti pravidelne kontrolujú známe online kasína a aktualizujú svoje recenzie. Zoznam 10 najlepších online kasín na Slovensku obsahuje len spoľahlivé stránky.