Rodinný dom v obci Źiar nad Hronom

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (742 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu29 400,-
Najnižšie podanie22 050,-
Minimálne prihodenie300,-
Výška zábezpeky6 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania28.marec 2019
Čas otvorenia15:30
Miesto konaniaNotársky úrad, JUDr. Štefan Kutenič, SNP 147, 965 01 Žiar nad Hronom

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 79, vedenom Okresným úradom Žiar nad Hronom - Katastrálny odbor, Okres: Žiar nad Hronom, obec: ŽIAR NAD HRONOM, Katastrálne územie: Žiar nad Hronom, a to:

  • stavba so súpisným číslom 307 nachádzajúca sa na parcele č. 287/1, rodinný dom,
  • parcela registra „C“ číslo: 287/1 vo výmere 68 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ číslo: 287/2 vo výmere 450 m2, záhrada,
  • parcela registra „C“ číslo: 1659/26 vo výmere 215 m2, ostatná plocha,

 

Príslušenstvo: DREVÁREŇ P.Č. 287/2, CHATKA NA P.Č. 1659/26, KRYTÁ TERASA P.Č. 1659/26, OPLOTENIE OD ULICE, OPLOTENIE V ZÁHRADE, VODOVODNÁ PRÍPOJKA, VODOMERNÁ ŠACHTA, KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA, KANALIZAČNÁ ŠACHTA, ELEKTRICKÁ NN PRÍPOJKA, VONKAJŠIE SCHODY, VONKAJŠIE SCHODY, SPEVNENÁ PLOCHA,

(ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Jedná sa o rodinný dom čiastočne podpivničený bez zariadeného podkrovia. Bol vybudovaný v r. 1950. Polohu nehnuteľnosti vo vzťahu k centru obce môžeme považovať za okrajovú časť. Súčasný technický stav nehnuteľností si vyžaduje opravu. Zástavba v tesnej blízkosti je objektmi pre bývanie. Príslušenstvo nehnuteľností má vplyv na hodnotu. Typ nehnuteľnosti je priemerný dom. Orientácia k svetovým stranám je čiastočne vhodná. Terén je svahovitý. Inžinierske siete v lokalite sú v skladbe elektrika, voda, kanalizácia. bezprostrednom okolí je zaťažená bežným hlukom a prašnosťou z dopravy. Miestna obhliadka spojená s miestnym zisťovaním bez umožnenia vstupu do rodinného domu, na pozemok a ani na obhliadku z exteriérovej časti nebola umožnená dňa 19.11.2018. Preto znalec postupoval pri vypracovaní znaleckého posudku podľa podkladov poskytnutých objednávateľom a v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

 

Opis stavu predmetu dražby:

RODINNÉ DOMY

Rodinný dom s.č. 307 na p.č. 287/1

POPIS STAVBY (prevzaté zo znaleckého posudku 16/2011)

Jedná sa o rodinný dom čiastočne podpivničený bez zariadeného podkrovia. Bol vybudovaný v r. 1950. Suterén tvorí jedna miestnosť, kde je umiestnený kotol ústredného kúrenia na tuhé palivá. Murivo suterénu je z liateho betónu o hrúbke 50 cm. Podlaha je betónová. Izolácie proti zemnej vlhkosti nie sú resp. sú neúčinné. Strop nad suterénom je železobetónový s viditeľnými trámami – prefabrikovanými. Dvere sú výplňové, okná sú oceľové, jednoduché. Objekt je založený v hĺbke viac ako jeden meter.

Prízemie je vybudované z drevenej výplne kombinovanej s tepelnou izoláciou o hrúbke 16 cm. Z vonkajšej strany je objekt obložený drevenými poľguľáčmi. Vnútorná úprava povrchov je z tenkovrstvých omietok a čiastočne zo sadrokartónu. Podlahy sú plávajúce s povrchom laminátových parkiet. Dlažby sú keramické, veľkorozmerové. Stropy sú drevené s rovným podhľadom. Okná sú drevené, zdvojené (obýv. Izba), čiastočne sú okná plastov´(spálňa, kuchyňa, kúpeľňa). Dvere sú hladké a plastové zhrnovacie. Strecha domu je sedlová pokrytá azbestocementovými vlnovkami. Krov je drevený s hambálkom. Vykurovanie je ústredné s oceľovými rozvodmi a radiátormi korad. Zdroj TUV je 80 l elektrický bojler. Vodovodné potrubie je plastové pre teplú a studenú vodu. WC je splachovacie bez umývadla. V kúpeľni je kompletná sprchovacia kabína s bezpečnostným sklom, sprchovacím panelom a tryskami, so stropnou a ručnou sprchou. Odkanalizovanie je z plastových rúr. Vodovodné batérie sú pákové. V kuchyni je šporák na propán butan. Kuchynský drez je nerezový. Dom bol pred 4 rokmi čiastočne rekonštruovaný  obnovený. Nová je elektroinštalácia, vnútorné omietky a sadrokartóny, vnútorné dlažby, plávajúce podlahy, sprcha, WC, bojler, radiátory, vodovodná inštalácia, vnútorná kanalizácia, kuchynská linka, plastové okná, vonkajšia časť komína je vápennocementových tehál, skladacie schody na povaľ, vonkajšia prípojka kanalizácie a vody. Obklad fasády poľguľáčmi je z r. 1991.

 

POZEMKY

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

Zo všeobecnej situácie sa jedná o okrajovú časť mesta do 50 000 obyvateľov. Z hľadiska intenzity využitia ide o objekty so štandardným vyhotovením. Z hľadiska dopravných vzťahov ide o dostupnú lokalitu na okraji mesta. Využiteľnosť oblasti je na bývanie. Podľa technickej infraštruktúry ide o pozemky s dobre vybavenou lokalitou s miestnymi rozvodmi elektriky, vody, kanalizácie.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 11.03.2019 o 15.00 hod.

Obhliadka 2: 12.03.2019 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK94 5200 0000 0000 1773 8597, VS: 1142018, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu