3 - izbový byt v Michalovciach

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu39 800,-
Najnižšie podanie39 800,-
Minimálne prihodenie400,-
Výška zábezpeky8 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania20.marec 2018
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Alexandry Palovčíkovej, Karola Kuzmányho 24, 071 01 Michalovce

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností:

• zapísaný na LV č. 6959, vedenom Okresným úradom Michalovce, Katastrálny odbor, Okres: Michalovce, Obec: MICHALOVCE, Katastrálne územie: Michalovce a to:

  • byt č.16 na 1. p., vo vchode č. B8 bytového domu B1, so s.č. 181, nachádzajúci sa na parcele reg. "C" KN č. 682/27,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 5825/1704880,

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 181 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 9388.

 

• zapísaný na LV č. 9388, vedenom Okresným úradom Michalovce, Katastrálny odbor, Okres: Michalovce, Obec: MICHALOVCE, Katastrálne územie: Michalovce a to:

  • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 5825/1704880, parcela reg. "C" č. 682/27 o výmere 2878 m2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 682/27 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6959.

(ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Byt č. 16 sa nachádza na 1. posch. bytového domu, na Volgogradskej ulici č. 8, so spoluvlastníckym podielom vo veľkosti 5825/1704880-in na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súpis. číslo 181 v Michalovciach, zapísaný vo výpise LV č. 6959- čiastočný, k.ú. Michalovce, obec Michalovce, okres Michalovce. Trojizbový byt je priamo sprístupnený zo schodiskového priestoru. Situačne byt tvoria tri izby, predsieň, kuchyňa, špajza, kúpeľňa s WC. Pivničný priestor patriaci k bytu je sprístupnený zo spoločných priestorov a je samostatne uzamykateľný. S vlastníctvom bytu je spojený spoluvlastnícky podiel 5825/1704880-in na spoločných zariadeniach a spoločných častiach domu. Vypočítaná podlahová plocha je 59,55 m2.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby: Popis bytového domu: Bytový dom súpis. číslo 181, postavený na parcele č. 682/27 v k.ú. Michalovce je situovaný v rovinatom teréne na sídlisku Východ, v okresnom meste Michalovce.

Jedná sa o obytný dom montovanej panelovej sústavy, s 9 nadzemnými podlažiami, celkovo sa v obytnom dome nachádza 192 bytových jednotiek. Strecha bytového domu je plochá, pokrytá živičnou krytinou. Odvodnenie strechy je zabezpečené vnútornými strešnými zvodmi. Vonkajšiu povrchovú úpravu stien tvorí striekaný brizolit. Povrchovú úpravu vnútorných stien tvorí olejový náter a vápenná maľba. Dom je napojený na kompletné inžinierske siete: mestský vodovod, kanalizáciu, plynovod, elektrickú energiu, telekomunikačné rozvody a rozvody káblovej televízie. Bytový dom súpis. číslo 181 na základe potvrdenia vydaného Okresným stavebným bytovým družstvom Michalovce, Plynárenská 1, 071 01 Michalovce, bol daný do užívania v roku 1982. Technický stav bytového domu, v ktorom sa byt nachádza, je na dobrej úrovni, nepoznačený vekom stavby, bez znakov porúch alebo trhlín v nosných a v povrchových konštrukciách, omietkach. Bytový dom je v pravidelne udržiavaný, t.j. opotrebovanie objektu je úmerné základnej amortizácii pri pravidelnej bežnej údržbe. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť je celková životnosť bytového domu odborným odhadom stanovená na 80 rokov.

 

Popis bytu:

Stavebno-technický popis

Byt bol v čase obhliadky celkovo zrekonštruovaný. Byt je vybavený laminátovými plávajúcimi podlahami (3x izba, predsieň, kuchyňa) podlahami z PVC (špajza), a podlahami z keramickej dlažby (kúpeľňa, WC). V kuchyni je inštalovaná kuchynská linka, má dĺžku 2,80 m, vybavená samostatne stojacím plynovým sporákom s elektrickou rúrou a digestorom. Drez je nerezový, batéria páková. Kuchyňa je pri kuchynskej linke obložená keramickým obkladom. Dvere sú drevené plné a čiastočné zasklené, okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Bytové jadro je murované z pórobetónových tvárnic, obložené keramickým obkladom. V kúpeľni je inštalované akrylátové umývadlo a akrylátová rohová vaňa. Odvetranie kúpeľne a WC je pomocou ventilátora. Byt má hladké tenkovrstvé omietky. V predsieni je inštalovaná vstavaná skriňa typu roldoor. Vykurovanie bytu a zásobovanie teplou vodou je ústredné diaľkové, vykurovacími telesami sú oceľové panelové radiátory. Elektroinštalácia je svetelná, poistkové automaty od bytu sú umiestnené v chodbe pri vstupných dverách do bytu. Merač teplej vody a plynomer sú osadené v inštalačnom jadre vo vnútri bytu. V byte je zavedená telefónna prípojka a káblová televízia. Byt nemá balkón ani loggiu.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba

 

3,44*4,64

15,96

Izba

 

3,43*3,45

11,83

Izba

 

2,26*3,46

7,82

Kuchyňa

 

2,21*2,89

6,39

Predsieň

 

1,11*4,07+0,84*1,79+1,28*2,67+0,34*0,56

9,63

Špajza

 

0,74*1,67

1,24

Kúpeľňa s WC

 

2,08*2,58-0,55*0,97

4,83

Výmera bytu bez pivnice

57,70

Pivnica

 

1,15*1,61

1,85

Vypočítaná podlahová plocha

59,55

 

  1.  

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

Pozemky v k.ú. Michalovce

POPIS

Pozemok na predloženom LV č. 9388, k.ú. Michalovce, obec Michalovce parc. č. 682/27 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2878 m2, t.j. 9,83 m2. Pozemok je situovaný na Ul. Volgogradskej. V blízkosti je súvislá zástavba obytných domov, základná škola, materská škola, polícia, obchody, Lidl, reštaurácia, centrum mesta, park, autobusová zastávka, parkoviská a trávnaté plochy.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 27.02.2018 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 28.02.2018 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 01422017, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom. 

S profesionálmi to má cenu