Rodinný dom v Kráľovskom Chlmci

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (202 kB)

Stiahnuť

Znalecký posudok (1 019 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu56 200,-
Najnižšie podanie56 200,-
Minimálne prihodenie600,-
Výška zábezpeky15 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania14.júl 2020
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1783, vedenom Okresným úradom Trebišov, Katastrálny odbor, Obec: KRÁĽOVSKÝ CHLMEC, Katastrálne územie: Kráľovský Chlmec, a to:

  • stavba so súp. č. 2284 nachádzajúca sa na parcele č. 2013/2, rodinný dom,
  • parcela registra „C“ č. 2013/1 vo výmere 387 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ č. 2013/2 vo výmere 113 m2, zastavaná plocha a nádvorie,

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: PLOTY. Plot: čelný, Plot: bočný, VONKAJŠIE ÚPRAVY: Vonkajšia úprava: prípojka vody, Vonkajšia úprava: vodomerná šachta, Vonkajšia úprava: prípojka kanalizácie, Vonkajšia úprava: žumpa, Vonkajšia úprava: prípojka plynu, Vonkajšia úprava: vonkajšie schody, Vonkajšia úprava: spevnené plochy, Vonkajšia úprava: spevnené plochy, Vonkajšia úprava: spevnené plochy, Vonkajšia úprava: obrubníky, Vonkajšia úprava: altánok 1, Vonkajšia úprava: altánok 2, Vonkajšia úprava: vonkajší krb,

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

 

 

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom č.s. 2284 na p.č. 2013/2

Umiestnenie stavby:

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom č.s. 2284 na parc. č. 2013/2 v uličnej zástavbe, čiastočne podpivničený, s dvoma nadzemnými podlažiami, na ul. Horešská 27, k.ú. Kráľovský Chlmec.

Dispozičné členenie:

- v 1.p.p. sa nachádza schodisko, chodba, kotolňa, práčovňa a dve pivnice,

- v 1.n.p. sa nachádza predsieň, chodba, schodisko, obývacia hala, kuchyňa, komora, kúpeľňa, WC a dve izby,

- v 2.n.p. sa nachádza schodisko, chodba, kúpeľňa, štyri izby a lóggia,

Stavebno-technický popis:

Osadenie nad 2 m, základy s vodorovnou izoláciou a podmurovkou, nosná konštrukcia domu v 1.p.p. betón prekladaný kameňom, v 1.n.p. a 2.n.p.  murovaná z tvárnic hr. do 30 cm, priečky tehlové, strop v 1.p.p. a 1.n.p. železobetónový, v 2.n.p. drevený trámový s podhľadom, strecha sedlová, krytina AZC, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu strechy a parapety, fasádne omietky brizolitové, obklad kamenný, vnútorné omietky hladké, vnútorný obklad kúpeľne, WC, vane, kuchyne, schody do 1.p.p. cementový poter, do 2.n.p. kovová konštrukcia s drevenými stupňami, dvere hladké plné alebo presklené, okná drevené zdvojené, podlahy obytných miestností prevažne PVC, podlahy ostatných miestností v 1.p.p. cementový poter, v 1.n.p. keramická dlažba, v 2.n.p. PVC, vykurovanie ústredné, radiátory liatinové, kotol plynový, zdroj teplej vody zásobníkový, elektroinštalácia svetelná a motorická, kanalizácia, rozvod studenej a teplej vody, rozvod plynu.

Vnútorné vybavenie:

- v 1.p.p. v kotolni plynový kotol, v práčovni zásobník TÚV, umývadlo s batériou,

- v 1.n.p. v kuchyni kuchynská linka na báze dreva s keramickým obkladom, kuchynský drez, obyčajná batéria, plynový sporák, v kúpeľni sprchovací kút, umývadlo, batérie obyčajné, vo WC splachovací záchod, v obývacej hale krb s otvoreným ohniskom

- v 2.n.p. v kúpeľni vaňa s pákovou batériou, umývadlo s obyčajnou batériou, splachovací záchod,

Jednotlivé položky boli zatriedené podľa prevažujúceho, prípadne porovnateľného vyhotovenia.

Životnosť a opotrebenie:

Rodinný dom bol napojený na elektrinu, obecný vodovod a plyn (plynomer je odpojený), kanalizácia napojená na žumpu (je možnosť napojenia na mestskú kanalizáciu). Stavba postavená na základe stavebného povolenia č. Výst. 646/89/Sp zo dňa 27.07.1989 a užívaná na základe kolaudačného rozhodnutia č. ŽP 314/91/Kol. zo dňa 21.10.1991. Údržba je zanedbaná, potrebná je modernizácia. Opotrebenie stanovené lineárnou metódou, základná životnosť stanovená na 90 rokov (budovy pre bývanie murované hr. 30 až 45 cm - životnosť 80 až 100 rokov).

 

MERNÉ JEDNOTKY

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. PP

1991

5,96*1,47+8,33*7,70

72,9

120/72,9=1,646

1. NP

1991

13,48*8,33+1,47*(5,96+0,83)+1,34*(1,47+0,80)

125,31

120/125,31=0,958

2. NP

1991

13,48*8,33

112,29

120/112,29=1,069

 

PRÍSLUŠENSTVO:

PLOTY

Plot: čelný

Jedná sa o oplotenie parc. č. 2013/1 od miestnej komunikácie. Základy betónové s kamennou podmurovkou, plot kovový, plotové vráta a plotové vrátka kovové. Plot postavený a užívaný od roku 1991, životnosť stanovená na 40 rokov.

Plot: bočný

Jedná sa o oplotenie parc. č. 2013/1 od suseda. Základy betónové okolo stĺpikov, plot pletivo. Plot postavený a užívaný od roku 1989, životnosť stanovená na 35 rokov.

VONKAJŠIE ÚPRAVY

Vonkajšia úprava: prípojka vody

Jedná sa o prípojku vody od vodomernej šachty do rodinného domu cez parc. č. 2013/1, užívanú od roku 1991. Životnosť stanovená na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: vodomerná šachta

Jedná sa o vodomernú šachtu na parc. č. 2013/1 pred rodinným domom užívanú od roku 1991. Životnosť stanovená na 60 rokov.

Vonkajšia úprava: prípojka kanalizácie

Jedná sa o prípojku kanalizácie od žumpy cez parc. č. 2013/1 k rodinnému domu užívanú do roku 1991. Životnosť stanovená na 60 rokov.

Vonkajšia úprava: žumpa

Jedná sa o žumpu pred rodinným domom na parc. č. 2013/1 užívanú od roku 1991. Životnosť stanovená na 60 rokov.

Vonkajšia úprava: prípojka plynu

Jedná sa o prípojku plynu k rodinného domu cez parc. č. 2013/1 užívanú od roku 1991. Životnosť stanovená na 50 rokov. Plynomer je odpojený.

Vonkajšia úprava: vonkajšie schody

Jedná sa o vonkajšie schody pri prednom vstupe do rodinného domu na parc. č. 2013/1 užívané od roku 1991. Životnosť stanovená na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: spevnené plochy

Jedná sa o spevnené plochy pri rodinnom dome na parc. č. 2013/1 užívané od roku 1991. Životnosť stanovená na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: spevnené plochy

Jedná sa o spevnené plochy pri rodinnom dome na parc. č. 2013/1 užívané od roku 1996. Životnosť stanovená na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: spevnené plochy

Jedná sa o spevnené plochy pri rodinnom dome na parc. č. 2013/1 užívané od roku 1991. Životnosť stanovená na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: obrubníky

Jedná sa o obrubníky na parc. č. 2013/1 užívané od roku 1991. Životnosť stanovená na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: altánok 1

Jedná sa o altánok 1 pred rodinným domom na parc. č. 2013/1 užívaný od roku 2002. Životnosť stanovená na 40 rokov.

Vonkajšia úprava: altánok 2

Jedná sa o altánok 2 za rodinným domom na parc. č. 2013/1 užívaný od roku 1996. Životnosť stanovená na 40 rokov.

Vonkajšia úprava: vonkajší krb

Jedná sa o vonkajší krb pri altánku 2 za rodinným domom na parc. č. 2013/1 užívaný od roku 2003. Životnosť stanovená na 30 rokov.

 

POZEMKY

Parcely sa nachádzajú v obci Kráľovský Chlmec, v zastavanom území, v evidencii nehnuteľnosti vedené ako zastavaná plocha. Zastavané sú rodinným domom so štandardným vybavením, doprava autobusová a železničná, poloha obytná, infraštruktúra - veľmi dobrá vybavenosť, možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Povyšujúce ani redukujúce faktory neuvažované.

 

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Výmera [m2]

2013/1

zastavané plochy a nádvoria

387,00

1/1

387,00

2013/2

zastavané plochy a nádvoria

113,00

1/1

113,00

Spolu výmera 

 

 

 

500,00

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 24.06.2020 o 10.00 hod.

 Obhliadka 2: 01.07.2020 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0122020, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu