Rodinný dom v Banskej Štiavnici

Stiahnuť

Znalecký posudok (886 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (187 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu41 200,-
Najnižšie podanie41 200,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Výška zábezpeky12 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania22.október 2019
Čas otvorenia11:00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Jozefa Brázdila, PhD., Bystrický rad 314/69, 960 01 Zvolen

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 2013, vedenom Okresným úradom Banská Štiavnica - Katastrálny odbor, Okres: Banská Štiavnica, Obec: BANSKÁ ŠTIAVNICA, Katastrálne územie: Banská Štiavnica, a to:

  • stavba so súpisným číslom 1160 nachádzajúca sa na parcele č. 2012, Rodinný dom,
  • parcela registra „C“ číslo: 2012 vo výmere 96 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ číslo: 2013 vo výmere 78 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ číslo: 2014, vo výmere 225 m2, zastavaná plocha a nádvorie,

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva, najmä: Oplotenie záhrady, p. č. 2014, Vodovodná prípojka, Septik, Vonkajšie schody, Spevnené plochy

(ďalej len "predmet dražby").

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Rodinný dom s.č. 1160 Banská Štiavnica

POPIS STAVBY

Jedná sa o rodinný dom súpisné číslo 1160 postavený v miernom svahu na Ulici Pod Trojickým vrchom v okresnom meste Banská Štiavnica. Rodinný dom sa nachádza na okraji  mesta, nad zastavaným územím, v lokalite vhodnej na bývanie. Prístup k domu je z cesty smerom z mesta Banská Štiavnica na Štiavnické Bane. Rodinný dom bol postavený v roku 1920, v 70-tich rokoch bola zrealizovaná jeho rekonštrukcia a následne bol priebežne modernizovaný. Rodinný dom je napojený na rozvod elektrickej energie. Prívod vody je zo studne a kanalizácia je odvedená do septika pod rodinným domom.

Z dispozičného hľadiska sa jedná o čiastočne podpivničený rodinný dom ktorý má jedno nadzemné podlažie. Vstup do podzemného podlažia je z dvora. V podzemnom podlaží sa nachádzajú skladové priestory. Vstup na prízemie je do zádveria z ktorého sa prechádza do kuchyne z ktorej je vstup do obývacej miestnosti a ďalších dvoch izieb. Pri kuchyni sa nachádza  sociálne zariadenie.

 

Z technického hľadiska základy rodinného domu sú kamenné. Dodatočne bola vyhotovená vodorovná izolácia proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie suterénu sú prevažne kamenné, steny prízemia sú murované v skladobnej hrúbke nad 40 do 50 cm. Strop na podzemným podlažím sú železobetónové stropy, strop prízemia je drevený trámový. Strecha je vyhotovená ako drevená sedlová. Strešná krytina je vyhotovená z pozinkovaného plechu. Vonkajšie aj vnútorné úpravy povrchov sú vyhotovené omietkami. Podlaha v podzemnom podlaží je betónová, v obytných miestnostiach prízemia sú podlahy prevažne vyhotovené laminátové, podlahy v sociálnom zariadení sú z keramickej dlažby. Okná sú plastové. Vykurovanie je na prízemí domu akumulačnými kachlami a krbom s otvoreným ohniskom. Príprava teplej vody je v elektrickom bojleri, v kuchyni je malý ohrievač teplej vody. V rodinnom dome je vyhotovený rozvod svetelnej aj motorickej elektrickej energie. V dome je vyhotovený rozvod teplej aj studenej vody. V sociálnom zariadení je osadená smaltovaná vaňa s vyhotoveným keramickým obkladom a s pákovou sprchovou vodovodnou batériou, umývadlo s pákovou vodovodnou batériou a WC misa. V sociálnom zariadení je vyhotovený keramický obklad stien. Kúrenie v sociálnom zariadení je elektrickým ohrievačom. V kuchyni je osadená kuchynská linka na báze dreva s nerezovým drezom s odkvapkávačom a elektrický sporák nad ktorým je osadený digestor. Pri kuchynskej linke je vyhotovený keramický obklad steny.

Rodinný dom je využívaný na projektovaný účel - na bývanie. Iné využitie by bolo možné na rekreačné účely.

Technický stav rodinného domu je dobrý, ohodnocovaný rodinný dom má vykonávanú primeranú údržbu.

 

PRÍSLUŠENSTVO

Oplotenie záhrady, p. č. 2014

Jedná sa o oplotenie nehnuteľnosti ktoré je vyhotovené z oceľových stĺpov osadených v betónových pätkách na ktorých je natiahnuté pletivo. Životnosť oplotenia sa stanovuje s prihliadnutím na konštrukčné vyhotovenie plota a jeho vek na 40 rokov. V plote sa nachádzajú bráničky

Vodovodná prípojka

Jedná sa o vodovodnú prípojku od studne ktorá nie je vo vlastníctve majiteľa ohodnocovaného rodinného domu. Vodovodná prípojka je vyhotovená z PVC rúr DN 25.

Septik

Jedná sa o monolitický septik pod rodinným domom. Septik nemá kanalizačnú prípojku.

Vonkajšie schody

Jedná sa o vonkajšie schody vedúce z úrovne prízemia na úroveň podzemného podlažia.

Spevnené plochy

Jedná sa o spevnené plochy z monolitického betónu ktoré slúžia ako chodníky pri rodinnom dome.

 

POZEMKY

POPIS

Jedná sa o pozemky zapísané na Liste vlastníctva č. 2013 ako zastavané plochy a nádvoria. Pozemky sa nachádzajú v časti okresného mesta Banská Štiavnica ktoré však nie je s mestom stavebne zrastené. Na parcele číslo 2012 je postavený ohodnocovaný rodinný dom, parcela číslo 2013 tvorí dvor rodinného domu a parcela číslo 2014 sa nachádza pri rodinnom dome. Pozemky sú napojené resp. je ich možné napojiť na rozvod elektrickej energie. Prívod vody je zo studne a kanalizácia je odvedená do septika. Na použitie koeficientov povyšujúcich ani redukujúcich faktorov nie je podľa môjho názoru dôvod.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 03.10.2019 o 11.00 hod.

Obhliadka 2: 04.10.2019 o 15.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN  SK94 5200 0000 0000 1773 8597, VS: 0242019, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu