UPUSTENÉ OD DRAŽBY Rodinný dom Bratislava - Vajnory

TOP ponuka
Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaBratislavský kraj
Ohodnotenie predmetu404 000,-
Najnižšie podanie404 000,-
Minimálne prihodenie3 000,-
Výška zábezpeky45 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania15.máj 2019
Čas otvorenia14:00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Ivany Vagaš, Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1326, vedenom Okresným úradom Bratislava - Katastrálny odbor, Okres: Bratislava III, obec: BA-m.č.VAJNORY, Katastrálne územie: Vajnory, a to:

  • stavba so súpisným číslom 9787 nachádzajúca sa na parcele č. 1614, rodinný dom,
  • stavba so súpisným číslom 11022 nachádzajúca sa na parcele č. 1615/4, garáž
  • parcela registra „C“ číslo: 1614 vo výmere 109 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ číslo: 1615/1 vo výmere 516 m2, záhrada,
  • parcela registra „C“ číslo: 1615/4 vo výmere 35 m2, zastavaná plocha a nádvorie,

 

PRÍSLUŠENSTVO: Plot severný, Plot západný, Plot východný, Vodovodná prípojka, Kanalizačná prípojka, Elektrická prípojka, Plynová prípojka, Spevnené plochy betónové, Spevnené plochy z dlažby,

(ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Rodinný dom súpisné číslo 9787 sa nachádza na parcele číslo 1614 v mestskej časti Vajnory v Hlavnom meste SR Bratislava na adrese Šuty 24, dom je umiestnený na križovatke ulíc Šuty a Čierny chodník. Do užívania bol daný v roku 1994, i keď bola pôvodná stavba postavená v roku 1924. Lokalita, v ktorej sa nachádza rodinný dom je umiestnená v širšom centre mestskej časti Vajnory. Rodinný dom je vybudovaný v zástavbe rodinných domov, ktoré sú určené výhradne na bývanie.

Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením, zameraním a fotodokumentáciou h nehnuteľností som vykonaná dňa 20.11.2018. Užívateľ rodinného domu odmietol znalcovi sprístupniť vnútorné priestory nehnuteľností. Zadávateľ posudku poskytol znalcovi pre účely prevzatia potrebných údajov a príloh originál Znaleckého posudku číslo 43/2013, ktorý vypracoval dňa 16.08.2013 znalec Ing. Juraj Nagy, PhD., z príloh posudku boli prevzaté stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie pre nadstavbu a grafické nákresy rodinného domu pre účel stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

Opis stavu predmetu dražby:

RODINNÉ DOMY

RD s.č. 9787 na p.č. 1614

POPIS STAVBY

Objekt je podpivničený s dvoma nadzemnými podlažiami a obytným podkrovím. Steny sú prevažne murované, maľba resp. náter severnej vonkajšej omietky je značne poškodený, prestrešenie je drevené s asfaltovým šindľom, v dome sú dve samostatné bytové jednotky, kúrenie je ústredné plynovým kombinovaným kotlom aj na ohrev vody.

Podzemné podlažie dispozične pozostáva z pivnice, obvodové steny sú z monolitického betónu, strop železobetónový, podlaha betónová s cementovým poterom, okná jednoduché, dvere plechové, zavedená je svetelná elektroinštalácia.

V prvom nadzemnom podlaží je samostatná bytová jednotka so vstupnou chodbou, dvomi izbami, kuchyňou s jedálenským kútom, komorou, kúpeľňou, WC a komunikačnými priestormi, steny sú murované, stropy drevené s rovným podhľadom, okná plastové s izolačným dvojsklom, okná situované na západnú stranu sú doplnené drevenými okenicami, nášľapné vrstvy obytných miestností sú z drevených parkiet, inde je prevažne keramická dlažba, doplnkové kúrenie je kozubom, vonkajšími dverami v obývacej izbe je možnosť vstupu z dvornej časti, elektroinštalácia je svetelná a motorická.

V druhom nadzemnom podlaží a podkroví je ďalšia bytová jednotka.

Druhé nadzemné podlažia dispozične pozostáva z obývacej izby, kuchyne s jedálenskou časťou, kúpeľne s WC, schodiska a komunikačných priestorov, steny sú murované, stropy drevené s rovným podhľadom, okná plastové s izolačným dvojsklom, okná situované na západnú stranu majú drevené okenice, okenice drevené, dvere drevené rámové, nášľapné vrstvy obytných miestností sú z laminátovej plávajúcej podlahoviny, v ostatných miestnostiach je prevažne keramická dlažba, zavedená je svetelná elektroinštalácia.

Podkrovie dispozične pozostáva z troch izieb, kúpeľne s WC a komunikačných priestorov, steny tvoria výplňové murivo medzi drevenou konštrukciou krovu v kombinácii so sadrokartónovými doskami, okná sú plastové s izolačným dvojsklom, nášľapné vrstvy obytných miestností sú z laminátovej plávajúcej podlahoviny v kombinácii s textíliou, v ostatných miestnostiach je prevažne keramická dlažba, zavedená je svetelná elektroinštalácia.

Za domom je na pozemku parcelné číslo 1615/4 postavená murovaná garáž súpisné číslo 11022, strecha je plochá, podlaha betónová s poterom, brána pre vjazd motorového vozidla je plechová dvojkrídlová, zavedená je elektroinštalácia, vybudovaný je prívod vody.

Severný plot od ulice Šuty má betónovú podmurovku a murované stĺpy, výplň je zo zvislých hobľovaných dosiek, súčasťou je drevená dvojkrídlová bránka a brána, západný plot od ulice. Čierny chodník má betónovú podmurovku, výplň je zo strojového pletiva na oceľových stĺpikoch, východný plot od suseda je murovaný.

 

MERNÉ JEDNOTKY

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

kZP

1. PP

1994

13,5

13,5

120/13,5=8,889

1. NP

1994

10,05*10,3+0,7*2,45+0,55*(2,35+3,45)/2

106,83

120/106,83=1,123

2. NP

1994

10,05*10,3+0,7*2,45+0,55*(2,35+3,45)/2

106,83

120/106,83=1,123

1. Podkrovie

1994

10,05*10,3+0,7*2,45

105,23

120/105,23=1,140

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

POPIS

Pozemok parcelné číslo 1614 je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie, nachádza sa pod stavbou rodinného domu súpisné číslo 9787. Pozemok parcelné číslo 1615/1 je zaradený v katastri nehnuteľností ako záhrada, tvorí dvor pri rodinnom dome, nachádza sa na ňom neidentifikovateľná murovaná stavba pravdepodobne garáže. Pozemok parcelné číslo 1615/4 je zaradený v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie, nachádza sa pod stavbou garáže súpisné číslo 11022. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území mestskej časti Vajnory Hlavného mesta SR Bratislavy. V mieste, kde sa nachádzajú ohodnocované pozemky je možnosť napojenia na všetky základné inžinierske siete. Ohodnocované pozemky sú rovinaté.

 

 

 

 

 

Parcela

Druh pozemku

Vzorec

Spolu výmera [m2]

Podiel

Výmera [m2]

1614

zastavané plochy a nádvoria

109

109,00

1/1

109,00

1615/1

záhrada

516

516,00

1/1

516,00

1615/4

zastavané plochy a nádvoria

35

35,00

1/1

35,00

Spolu výmera 

 

 

 

 

660,00

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 24.04.2019 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 25.04.2019 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 1172018, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu