Rodinné domy v obci Červenica

Stiahnuť

Znalecký posudok (1,09 MB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (202 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Domy
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu41 300,-
Najnižšie podanie41 300,-
Minimálne prihodenie500,-
Výška zábezpeky10 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania9.marec 2021
Čas otvorenia10:30
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 67, vedenom Okresným úradom Prešov, Katastrálny odbor, Okres: Prešov, Obec: ČERVENICA, Katastrálne územie: Červenica,

  • stavba so súp. č. 67 na parcele registra „C“ č. 38/1, Druh stavby: Rodinný dom,
  • parcela registra „C“ č. 38/1 vo výmere 1075 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ č. 38/2 vo výmere 135 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
  • parcela registra „C“ č. 39/1 vo výmere 2328 m2, druh pozemku: záhrada,
  • parcela registra „C“ č. 39/2 vo výmere 3268 m2, ovocný sad,

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: Prístrešok na drevo, Plot, Studňa kopaná, Vodovodná prípojka, Domáca vodáreň, Prípojka kanalizácie, Oporný múr, Spevnené plochy – na parcele C KN č. 38/2, Spevnené plochy - na parcele C KN č. 38/1

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

RODINNÉ DOMY

Rodinný dom s.č. 67

Predmetom je samostatne stojací, čiastočne podpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím.

Objekt spĺňa všetky predpoklady pre zatriedenie do kategórie rodinných domov (§ 43 b, ods. 3.  zákona č. 50/1976 Zb.). Určený je výlučne na bývanie a nie sú v ňom žiadne prevádzkové priestory.

 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:

Vstup do domu je cez krytý gánok a zádverie. Ďalej je chodba, kúpeľňa, komora, kuchyňa a dve izby prepojené otvorom. V podzemnom podlaží, ktoré je prístupné z dvora je pivnica.

TECHNICKÝ POPIS:

Rodinný dom je založený na základových pásoch z lomového kameňa, bez vodorovnej aj zvislej izolácie proti vode.

1. podzemné podlažie:

Podlaha podzemného podlažia je osadená v hĺbke nad 1 do 2 m pod okolitým terénom. Murivo je murované z lomového kameňa v hrúbke 64 cm. Strop je drevený trámový s viditeľnými trámami. Vnútorné omietky stien sú hrubé. Podlaha je hlinená. Okná jednoduché, oceľové.

1. nadzemné podlažie:

Murivo nadzemného podlažia je murované z lomového kameňa v hrúbke 55 cm, v zadnej časti domu je hrúbka múra 30 cm, vo verande 25 cm. Na gánku je jeden murovaný pilier a štyri oceľové stĺpy. Strop je drevený trámový s rovným, omietnutým podhľadom. V izbách je nedokončený sadrokartónový podhľad. Priečky sú murované tehelné, vnútorné nosné mury sú z lomového kameňa. Vnútorné omietky hladké, fasádne brizolitové. Omietnutý je aj sokel. Časť soklového muriva na gánku je obložená lomovým kameňom. Strecha valbová s dreveným krovom a krytinou z AZC šablón na latách. Klampiarske konštrukcie z oceľového pozinkovaného plechu. Dvere drevené hladké, okná drevené dvojité. Podlahy v izbách sú z keramickej dlažby. Na gánku a v  zádverí je terazzová dlažba, v chodbe je čias-točne cementový poter a čiastočne keramická dlažba, v komore cementový poter, v kúpeľni a kuchyni keramická dlažba. Dom nemá žiadne vykurovanie. Je tu svetelná elektroinštalácia, tá však nie je funkčná v dôsledku prebiehajúcej obnovy domu (chýbajú niektoré zásuvky, svietidlá, vypínače). Je tu rozvod studenej aj teplej vody (predpokladám v pozinkovanom potrubí) v kuchyni a kúpeľni. Odkanalizovanie do trativodu. Zdroj teplej vody (elektrický bojler) bol demontovaný. V kúpeľni je smaltovaná vaňa s obkladom. V kuchyni a kúpeľni je po jednej batérii. V kúpeľni chýba batéria pri vani a taktiež umývadlo. V kuchyni chýba kuchynská linka a sporák. V kúpeľni je keramický obklad stien po strop.

VEK A STAV:

Podľa potvrdenia Obecného úradu bol dom daný do užívania v roku 1958 (viď príloha). Tento údaj považujem za hodnoverný, pretože to potvrdzuje stav domu a použité stavebné materiály. Stavebno-technický stav domu zodpovedá veku, použitým stavebným materiálom a vykonanej obnove. V znaleckom posudku č. 31/2012 vypracovanom Ing. Jozefom Miklošom (poskytol mi ho zadávateľ) znalec uvádza, že k dátumu obhliadky t.j. 4.7.2012 nie je dom obývaný a vykonávajú sa na ňom stavebné úpravy a čiastočná rekonštrukcia.

V čase obhliadky dom nie je obývaný a je štádiu obnovy. Bol zamurovaný otvor medzi dvomi izbami a osadená zárube na dvere. Bola vybúraná zárubňa s dverami medzi izbou a chodbou. V prednej izbe bol vyhotovený sadrokartónový podhľad, ktorý nie je dokončený. V zadnej izbe bol vytvorený sadrokartónový podhľad a obklad severnej a čiastočne aj južnej steny, ktoré nie sú dokončené. Boli vybúrane štyri pôvodné drevené dvojité okná a boli nahradené novými oknami z PVC profilov. Nové okná sú menšie a otvor bol domurovaný tehlami, zatiaľ bez omietok. Bola odstránená kuchynská linka, umývadlo a elektrický bojler v kúpeľni.

V podzemnom podlaží je nad podlahou vnútorná opadaná omietka v dôsledku vlhnutia muriva, Na časti omietky je pleseň. Drevený trámový strop vykazuje poškodenie. V 1. nadzemnom podlaží sa vyskytujú trhliny v zádverí nad vchodovými dverami aj v styku stropu a obvodového muriva. Za pôvodnou kuchynskou linkou, ktorá bola odstránená sú plesnivé steny. Olejový náter na stenách v kuchyni aj na chodbe sa odlupuje. Odlupuje sa aj náter stropu v chodbe. Obvodové murivo v zadnej časti domu, kde podlaha je pod úrovňou terénu je navlhnuté, opadáva tu omietka. Pravdepodobne je to spôsobené nefunkčnou resp. chýbajúcou hydroizoláciou v tejto časti domu a tiež tým, že voda z dažďového žľabu voľne steká na terén, pretože tu chýba dažďový odpad. Medzi kúpeľňou a verandou je v obvodovom murive zvislá trhlina, čo nasvedčuje tomu, že zadná časť domu bola pravdepodobne pristavaná v neskoršom období. Táto časť domu má plochú strechu s krytinou z pozinkovaného plechu.

 

Rodinný dom bez s.č. na parcele C KN č. 38/2

Predmetom je samostatne stojací, nepodpivničený ob­jekt s jedným nadzemným podlažím.

Objekt spĺňa všetky predpoklady pre zatriedenie do kategórie rodinných domov (§ 43 b, ods. 3.  zákona č. 50/1976 Zb.). Určený je výlučne na bývanie a nie sú v ňom žiadne prevádzkové priestory.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:

Vstup do domu je do predsiene. Ďalej je kúpeľňa, kuchyňa a jedna izba. V ľavej časti domu je kotolňa so samostatným vstupom.

TECHNICKÝ POPIS:  

Predpokladá sa, že rodinný dom je založený na základových pásoch z monolitického betónu s vyhotovenou izoláciou proti vode.

Murivo má celkovú hrúbku 40 cm a pri ocenení predpokladám, že je vymurované z pórobetónových tvárnic hr. 300 mm. Fasáda je zateplená polystyrénom hr. 20 mm s tenko vrstvou fasádnou omietkou. Strop je drevený trámový s rovným, omietnutým podhľadom. V kuchyni je strop obložený polystyrénovými doskami s finálnou pohľadovou vrstvou. Priečky sú murované tehelné. Vnútorné omietky hladké. Sokel je obložený remienkovým obkladom. Strecha valbová s dreveným hambálkovým krovom a krytinou z AZC vlnitých dosák. Klampiarske konštrukcie z oceľového pozinkovaného plechu. Dvere drevené hladké, okná z PVC profilov, v kotolni je drevené zdvojené okno. Podlahy v izbe, kuchyni a predsieni sú plávajúce z laminátových veľkoplošných parkiet. V kúpeľni je keramická dlažba. V kotolni je cementový poter. Dom má ústredné vykurovanie s kotlom na tuhé palivo a oceľovými radiátormi. Je tu svetelná elektroinštalácia, rozvod teplej a studenej vody v PE potrubí, odkanalizovanie do trativodu v PVC potrubí.  Zdroj teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač umiestnený v kotolni. V kuchyni je bežná kuchynská linka na báze dreva v pôdorysnom tvare písmena „L“ s nerezovým drezom s odkvapkávačom, sporák na propán – bután. V kúpeľni je smaltovaná vaňa s obkladom, umývadlo a WC misa. Vodovodné batérie sú pákové. V kúpeľni je keramický obklad stien po strop.

VEK A STAV:  

Podľa prehlásenia vlastníka slúžil rodinný dom pôvodne ako letná kuchyňa a na rodinný dom bol prestavaný v roku 2015. Predpokladá sa, že pôvodná stavba bola postavená v roku 1968. Nedokončené sú klampiarske práce – vonkajšie parapety, poškodená je zateplenie a fasádna omietka pod oknom v kuchyni. Nedokončená je fasádna omietka na zadnej fasáde.

Vzhľadom na vykonanú prestavbu sa používa pri výpočte opotrebenia analytická metóda, pričom predpokladá sa životnosť stavby 90 rokov.

 

PRÍSLUŠENSTVO

Prístrešok na drevo

Prístrešok je pristavaný k rodinnému domu na parcele C KN č. 38/2. Ma drevenú zvislú nosnú konštrukciu a v zadnej časti je čiastočne vymurovaný múr z betónových šalovacích tvárnic. Strecha je pultová s krytinou z AZC vlnitých dosák.

Plot

Plot sa nachádza na hranici s miestnou komunikáciou. Je vyhotovený na betónovej podmurovke, výplň je z oceľových rámov na oceľových stĺpikov.  V plote sú oceľové vráta aj vrátka.

Studňa kopaná

Studňa sa nachádza pri prednom plote pred rodinným domom s.č. 67. Je kopaná do hĺbky 6 m, opláštená betónovými skružami.

Vodovodná prípojka

Prípojka je vedená zo studne do obidvoch rodinných domov. Predpokladám, že je vyhotovená z PE potrubia a realizovaná bola v roku 2012, počas obnovy rodinného domu.

Domáca vodáreň

Domáca vodáreň sa nachádza v rodinnom dome na parcele C KN č. 38/2.

Prípojka kanalizácie

Dom je odkanalizovaná pomocou trativodu, ktorého polohu a materiálové vyhotovenie nie je možné zistiť, preto ho ocením podľa predpokladaného vyhotovenia.

Oporný múr

Múr sa nachádza pred rodinným domom bez s.č. a má slúžiť na vybudovanie terasy.  Je vyhotovený z betónových šalovacích tvárnic zaliatych betónom. Bol vyhotovený v roku 2015.

Spevnené plochy - na parcele C KN č. 38/2

Jedná sa o spevnenú plochu z betónových dlaždíc kladených do piesku.

Spevnené plochy - na parcele C KN č. 38/1

Jedná sa o spevnenú plochu z betónových dlaždíc kladených do piesku.

 

Pozemky

Pozemok pozostáva zo štyroch parciel. Na parcele č. 38/1 stojí rodinný dom s.č. 67, pozostatky z bývalej hospodárskej budovy, studňa a oporný múr a je tu dvor. Na parcele C KN č. 38/2 stojí rodinný dom bez s.č. neevidovaný v katastri nehnuteľností. Parcely 39/1 a 39/2 tvoria záhradu pri rodinnom dome. Pozemok je v celom rozsahu zanedbaný. Je tu veľa náletových drevín a na parcelách C KN č. 38/1 a 39/2 sú aj vraky áut. Ovocné stromy nie sú udržiavané.

 

LV 67

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Výmera [m2]

38/1

zastavaná plocha a nádvorie

1075,00

1/1

1075,00

38/2

zastavaná plocha a nádvorie

135,00

1/1

135,00

Spolu výmera 

 

 

 

1 210,00

 

LV 67

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Výmera [m2]

39/1

záhrada

2328,00

1/1

2328,00

39/2

ovocný sad

3268,00

1/1

3268,00

Spolu výmera 

 

 

 

5 596,00

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 02.03.2021 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 04.03.2021 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0602020, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu