Pozemok v obci Vyšný Slavkov

 
Stiahnuť

Znalecký posudok (4,65 MB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (149 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Pozemok
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu56 100,-
Najnižšie podanie59 900,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky5 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania25.január 2023
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, suterén

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 8, vedenom Okresným úradom Levoča, Katastrálny odbor, Okres: Levoča, Obec: Vyšný Slavkov, Katastrálne územie: Vyšný Slavkov, a to:

  • parcela reg. "C" KN č. 267 o výmere 13689 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;

(ďalej len “predmet dražby”).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

Parcela C-KN č. 267, kat. územie Vyšný Slavkov

Predmetom je pozemok tvorený jedinou parcelou registra C-KN nachádzajúcou v intraviláne obce Vyšný Slavkov (260 obyvateľov), v priestore zo severu ohraničenom areálom poľnohospodárskeho družstva, zo západu stavbami občianskej vybavenosti (ihrisko, cintorín), z juhu trávnatým porastom a zo západu lesným porastom. V súčasnom stave ide o pozemok s nízkou intenzitou využitia, jeho východná časť sa využíva ako záhradky drobnopestovateľov, väčšia plocha ako trávnatý porast. Pozemok má tvar nepravidelného lichobežníka, terén východnej časti je konfigurovaný do severného, resp. severozápadného spádu, terén západnej časti je rovinatý. Prístup na pozemok je možný z poľnej cesty ktorá je odbočením z účelovej komunikácie k cintorínu. Dopravne je obec sprístupnená cestou III. triedy, jazdný čas autom do okresného mesta Levoča asi 30 min, hromadná doprava autobusová. Pozemok nemá možnosť priameho napojenia na technickú infraštruktúru, najbližšie body napojenia na vodovod, kanalizáciu a elektrickú energiu sú vo vzdialenosti do 100 m. Pri výpočte sa uplatňuje koeficient povyšujúcich faktorov z dôvodu, že územným plánom je pozemok určený na vyššie využitie

než akému slúži v súčasnosti:

- Plochy bývania v rodinných domoch (približne 63 % výmery)

- Plochy verejnej zelene (približne 31 % výmery)

- Plochy verejnej občianskej vybavenosti (približne 6 % výmery).

Pri výpočte sa zároveň uplatňuje koeficient redukujúcich faktorov ako výsledok spolupôsobenia nepriaznivých

faktorov:

- Pozemok sa nachádza v pásme hygienickej ochrany poľnohospodárskeho areálu (šírka 50 m od oplotenia)

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 09.01.2023 o 14.00 hod.

 Obhliadka 2: 17.01.2023 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0903 420 800.

 

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 502022,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu

Spoľahlivé a poctivé slovenské online kasína 2022

Tvrdá konkurencia, ktorá vládne v dnešnom biznise s hazardnými hrami, núti prevádzkovateľov hazardných hier brať svoju povesť čo najvážnejšie. Veľké slovenské hazardné portály, ktoré pôsobia v tomto odvetví už mnoho rokov, si len zriedkakedy dovolia dopustiť sa nečestného konania voči zákazníkom. Ale podvodníci tiež nespia a šikovne sa maskujú ako slušné inštitúcie, čím zavádzajú neskúsených používateľov. Preto by ste mali zvážiť odborné rady a uprednostniť skutočne renomované a spoľahlivé slovenské online kasína so zaručenými výbermi. SK online kasína na https://onlinecasino-sk-24.com/ s dobre regulovanými licenciami, certifikátmi od známych audítorov, originálnym softvérom od známych značiek, pozornou zákazníckou podporou, jasnými podmienkami služieb a spravodlivou reklamou by sa mali považovať za spoľahlivé. Ak si nie ste istí alebo práve robíte prvé kroky v oblasti hazardných hier, dôverujte odborníkom, ktorí sa v tejto oblasti dobre vyznajú. OnlineCasino-SK-24.com recenzenti pravidelne kontrolujú známe online kasína a aktualizujú svoje recenzie. Zoznam 10 najlepších online kasín na Slovensku obsahuje len spoľahlivé stránky.