Kancelárie a sklad bez pozemkov v Bratislave m.č. Ružinov

TOP ponuka
Stiahnuť

Znalecký posudok (644 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (143 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Podnikateľský objekt
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu403 000,-
Najnižšie podanie403 000,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky30 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania8.november 2018
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaPolyfunkčná budova IES s.r.o. Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava, zasadacia miestnosť na 2.p.

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na liste vlastníctva č. 5433 vedenom Okresným úradom Bratislava – katastrálny odbor, Okres: Bratislava II, Obec: BA – m.č. Ružinov, Katastrálne územie: Ružinov, a to:

  • stavba so súpisným číslom 628 nachádzajúca sa na parcele reg. „C“ č. 3272/167, kancelárie; právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 628 je evidovaný na LV č. 2951,
  • stavba so súpisným číslom 628 nachádzajúca sa na parcele reg. „C“ č. 3272/168, sklad; právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 628 nie je evidovaný na liste vlastníctva,
  • stavba so súpisným číslom 628 nachádzajúca sa na parcele reg. „C“ č. 3272/470, kancelárie; právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 628 je evidovaný na LV č. 6105,

(ďalej len „Predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby: Nehnuteľnosti neboli v termíne obhliadok znalcovi sprístupnené, znalecký posudok bol vypracovaný na základe podkladov uvedených v znaleckom posudku č. 69/2009 zo dňa 22.06.2009, ktorý vypracoval Ing. Miloš Enciger.

Stavba Kancelárie súpisné číslo 628 sa nachádza v zastavanom území Hlavného mesta SR Bratislava v katastrálnom území Ružinov na pozemkoch parcelné číslo 3272/167 a 3272/470. Pozemok parcelné číslo 3272/167 na ktorom leží časť stavby je evidovaný na LV č. 2951 vo vlastníctve Slovenskej republiky. Pozemok parcelné číslo 3272/470 na ktorom leží časť stavby je evidovaný na LV č. 6105 vo vlastníctve Ing. Chajmovský.

Sklad súpisné číslo 628 sa nachádza v zastavanom území Hlavného mesta SR Bratislava v katastrálnom území Ružinov na pozemku parcelné číslo 3272/168. Pozemok parcelné číslo 3272/168 na ktorom leží stavba nie je evidovaný na LV.

Okolité pozemky sú rovinaté. Je možnosť napojenia na vodovod, kanalizáciu, plyn a elektrický rozvod.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

Opis stavu predmetu dražby:

Kancelárie s.č. 628 na p.č. 3272/167 a 3272/470.

Stavba Kancelárie súpisné číslo 628 sa nachádza v zastavanom území Hlavného mesta SR Bratislava v katastrálnom území Ružinov na pozemkoch parcelné číslo 3272/167 a 3272/470. Bola postavená v roku 1987 ako zariadenie staveniska k výstavbe diaľnice. V roku 2009 bola vykonaná výrazná obnova a modernizácia, napojená je na vodu, kanalizáciu, elektrinu a plyn s meraním na fasáde, zastavaná plocha je obdĺžniková, má dve nadzemné podlažia, plytkú sedlovú strechu s krytinou z asfaltových šindľov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, základy tvoria betónové pásy s hydroizoláciou, nosná konštrukcia objektu je oceľová s výplňou z prefabrikovaných dielcov na báze dreva, vnútorné deliace konštrukcie sú sadrokartónové, vonkajšie fasády sú striekané z ušľachtilých omietkových zmesí, vnútorné úpravy povrchov sú vápenné hladké omietky, predovšetkým v hygienických miestnostiach a úprava sadrokartónových povrchov maľbou, nášľapné vrstvy sú v kanceláriách parketové, na chodbách a hygienickom zázemí keramické, vstupné dvere sú drevené poplastované, interiérové dvere sú drevené hladké do oceľových zárubní, okná sú prevažne plastové, sčasti drevené zdvojené, v prízemí s mrežami, v kuchynke je novšia kuchynská linka s keramickým obkladom, nerezovým drezom, pákovou batériou a elektrickým sporákom, v hygienickom zázemí je WC so zabudovanou nádržkou, sprchový kút, umývadlo a pisoár, batérie sú pákové, v ďalšej miestnosti prepojenej s kotolňou je samostatné WC so zabudovanou nádržkou, umývadlo s pákovou batériou a výlevka pre upratovačku.

Prístup na 2.NP je vonkajším oceľovým krytým schodiskom s povrchom stupňov z keramickej dlažby, deliace konštrukcie sú drevené, vnútorné úpravy povrchov sú nátery, podlahy na chodbách sú z PVC, v kanceláriách sú parkety, v hygienickom zázemí je keramická dlažba, keramický obklad do výšky miestnosti, dvere na podlaží sú drevené do oceľových zárubní, okná sú drevené zdvojené, na oknách sú vonkajšie plastové rolety, podhľady stropov sú zavesené kazetové, v sociálnych miestnostiach je kombizáchod, umývadlo, sprcha, pisoár a výlevka.

V budove je ústredné kúrenie teplovodné, radiátory sú oceľové panelové s termoregulačnými ventilmi, rozvody kúrenia sú z medených potrubí, inštalované sú dva plynové kotle, ohrev úžitkovej vody je elektrickým bojlerom, elektroinštalácia je svetelná, na I.NP aj motorická, chránená ističmi, vyhotovené je elektronické zabezpečovacie zariadenie.

Sklad s.č. 628 na p.č. 3272/168

Sklad súpisné číslo 628 sa nachádza v zastavanom území Hlavného mesta SR Bratislava v katastrálnom území Ružinov na pozemku parcelné číslo 3272/168. Má obdĺžnikovú zastavanú plochu, jedno nadzemné podlažie, sedlovú strechu s krytinou z trapézového pozinkovaného plechu, konštrukcia je kovová s opláštením z vlnitého pozinkovaného plechu, murované vstavby, vráta sú celoplechové, podlahy sú betónové, zavedená je svetelná a motorická elektroinštalácia.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 22.10.2018 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 23.10.2018 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK9575000000004007489898, VS:1152016, vedený v Československej obchodnej banke, a.s.,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu