Čerpania stanica v obci Vranov nad Topľou, k. ú. Čemerné

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (164 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Podnikateľský objekt
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu16 100,-
Najnižšie podanie17 900,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky3 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania18.júl 2022
Čas otvorenia10:15
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, suterén

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0903 420 800 bezplatná linka

 

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 153 vedenom Okresným úradom Vranov nad Topľou Katastrálny odbor, Okres: Vranov nad Topľou, Obec: Vranov nad Topľou, Katastrálne územie: Čemerné, a to:

Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 1030 evidovanej na pozemku parcelné čislo 279.

(ďalej len “predmet dražby”).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:

NEBYTOVÉ BUDOVY

Čerpacia stanica súp. č. 1030 na parc. č. 279

POPIS STAVBY

Základné údaje:

Ide o jednoduchú prízemnú stavbu pôdorysného tvaru „T“, nemá podpivničenie, strecha je plochá. Stavba mala slúžiť ako čerpacia stanica vody, tomuto účelu dlhodobo neslúži, technológia čerpania je demontovaná. Dispozične objekt pozostáva zo vstupnej predsiene, hlavnej haly čerpania a zázemia. kde sa nachádza WC a umývadlo. Stavba je napojená na rozvod elektrickej energie, v súčasnosti je prípojka nefunkčná.

Stavebno-technické riešenie:

Objekt je založený na základových pásoch z prostého betónu, podkladný betón s vodorovnou izoláciou, zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál, strop železobetónový s rovným podhľadom, jednoplášťová plochá strecha so živičnou krytinou, bleskozvodová sústava s uzemnením, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, vonkajšia úprava povrchov brizolitová omietka, vnútorná úprava povrchov vápenná hladká omietka, okná jednoduché presklenie v kovovom ráme, podlaha cementový poter, rozvody vody z pozinkovaných rúr, kanalizácia liatinové potrubie, elektroinštalácia svetelná a motorická, dverné krídla plechové plné do oceľových zárubní.

Technický stav a opotrebovanie:

Stavba bola postavená v r. 1973, dlhodobo neslúži svojmu účelu, neprebieha bežná údržba a technicky chátra. Prvky dlhodobej životnosti (nosné konštrukcie) sú v schátranom stave, prvky krátkodobej životnosti sú demontované, resp. morálne zastarané, omietky opadané, podlahy poškodené, lokálne sú viditeľné trhliny v murive, mapy výkvetov a plesní. Percento poškodenosti jednotlivých konštrukčných prvkov je uvedené v tabuľke. Pre prípadné využívanie stavby je nevyhnutný okamžitý zásah. Obvyklá životnosť stavieb tohto konštrukčného riešenia a spôsobu využitia 60 rokov je s prihliadnutím na jej súčasný technický stav redukovaná o 5 rokov. Takto stanovená životnosť stavby zodpovedá opotrebovaniu na úrovni cca 90%, čo objektívne a primerane vystihuje stav ku dňu obhliadky.

 

PLOTY

Oplotenie na parc. č. 279

Z južnej a západnej strany je areál oplotený vlastným plotom, zo severnej strany ide o oplotenie súkromných záhrad. Plot zo strojového pletiva na prefabrikované betónové stĺpy kotvené do betónového lôžka. Stavba je na konci svojej životnosti, pletivo je skorodované, lokálne poškodené, resp. odstránené, základná životnosť je stanovená odborným odhadom na 50 rokov.

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

Parcela C-KN č. 279, kat. územie Čemerné

POPIS

Jednotková východisková hodnota pozemku je stanovená podľa vyhlášky 492/2004 Z.z. v znení platných neskorších predpisov a zmien,, podľa klasifikácie obce podľa počtu obyvateľov pre okresné mesto Vranov nad Topľou 9,96 EUR/m2.

Pozemok tvorí jediná parcela registra C, v katastri nehnuteľností evidovaná ako zastavané plochy a nádvoria v zastavanom území mesta. Z hľadiska všeobecnej situácie ide o obytnú zónu na predmestí okresného mesta s počtom obyvateľov cca 21000, zástavbu okolia tvoria štandardné rodinné domy s bežným príslušenstvom. Pozemok je napojený na rozvod elektrickej energie, napojenie na ostatné siete si vyžaduje zvýšené náklady aj z dôvodu nemožnosti priameho napojenia. Pozemok je územným plánom určený na vyššie využitie, než akému slúži v súčasnosti, z tohto dôvodu sa uplatňuje povyšujúci faktor 2,0. Zároveň je uplatnený redukujúci faktor ako kombinácia nepriaznivých vplyvov:

Stavba čerpacej stanice predstavuje závadu pozemkov

Nezabezpečený prístup z verejnej komunikácie

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 28.06.2022 o 11.30 hod.

Obhliadka 2: 29.06.2022 o 15.30 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., VS: 0252022,

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu