Areál vo Veľkom Krtíši

Stiahnuť

Znalecký posudok (528 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (216 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Iné
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu257 589,-
Najnižšie podanie258 000,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky45 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania9.júl 2020
Čas otvorenia12:30
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Mariána Jurinu, Ul. Št. Moyzesa 53, 984 01 Lučenec.

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 616, vedenom Okresným úradom Veľký Krtíš, Katastrálny odbor, okres: Veľký Krtíš, obec: Veľký Krtíš, katastrálne územie: Veľký Krtíš, a to:

 • stavba so súp. číslom 840, nachádzajúca sa na parcele reg. „C“ KN č. 3403/4, Budova.

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 840 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2950.

 • stavba so súp. číslom 2677, nachádzajúca sa na parcele reg. „C“ KN č. 3402/22, Kancelárske priestory.

 

 • parcela reg. „C“ KN č. 3398/2, s výmerou 449 m2, druh pozemku: záhrada,
 • parcela reg. „C“ KN č. 3399/2, s výmerou 180 m2, druh pozemku: vinica,
 • parcela reg. „C“ KN č. 3400, s výmerou 509 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • parcela reg. „C“ KN č. 3402/18, s výmerou 17761 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • parcela reg. „C“ KN č. 3402/22, s výmerou 252 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
 • parcela reg. „C“ KN č. 3403/7, s výmerou 553 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • parcela reg. „C“ KN č. 3403/8, s výmerou 98 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • parcela reg. „C“ KN č. 3403/9, s výmerou 23 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • parcela reg. „C“ KN č. 3403/10, s výmerou 196 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • parcela reg. „C“ KN č. 3403/11, s výmerou 419 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast,
 • parcela reg. „C“ KN č. 3502/2, s výmerou 1099 m2, druh pozemku: orná pôda,

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)

 

Budova súp. č. 840 na parc. č. 3403/4

POPIS STAVBY

Jedná sa objekt zapísaný na Liste vlastníctva ako Budova súpisné číslo 840. Z konštrukčného hľadiska sa jedná o montovaný železobetónový skelet, ktorý má jedno podzemné podlažie ktoré je vybudované iba v časti objektu, prízemie a 3 poschodia. Budova je postavená vo svahovitom teréne takže podzemné podlažie je v jeho časti postavené na úrovni upraveného terénu. Budova súpisné číslo 840 sa nachádza na parcele, ktorá nie je vo vlastníctve majiteľa budovy.

Z dispozičného hľadiska objekt pozostáva z časti, ktorá bola využívaná na sociálne a kancelárske účely a z časti v ktorej bola jedáleň. Obe časti sú prepojené vstupnou častou objektu v ktorej sa nachádza vstup do objektu z prednej aj zo zadnej časti objektu.

Zvislé nosné konštrukcie sú vyhotovené ako montované stĺpy. Stropy sú riešené ako montované panelové, obvodový plášť je vyhotovený z tvárnic. Nosnou konštrukciou sú taktiež preklady na ktorých sú uložené stropné panely. Celý objekt je v zlom technickom stave a je v súčasnosti užívania neschopný. Objekt má zničené rozvody vody ako aj elektrické rozvody, ale aj rozvody kúrenia. Kanalizačné odpady sú poškodené.

Podlahy v sociálnych zariadeniach sú vyhotovené z keramickej dlažby, podlahy na chodbách sú vyhotovené z PVC. Rozvod elektrickej energie bol istený poistkovými automatmi. Vykurovanie v podzemnom podlaží bolo registrami a kanalizačné odpady boli vyhotovené ako kameninové. Vnútorné opravy stien sú omietkami vonkajšie úpravy stien sú brizolitové. Schodisko má povrch vyhotovený z PVC. V objekte sa nachádza osobný výťah. Okná na schodiskách sú oceľové jednoduché, okná na kanceláriách sú v časti drevené zdvojené a v často oceľové zdvojené. Vnútorné dvere sú drevené osadené do oceľových zárubní.

Na prízemí na chodbách je podlaha vyhotovená z keramickej dlažby, v kanceláriách boli podlahy z PVC ale sú silne poškodené, v niektorých miestnostiach až zničené. V časti kancelárií sú osadené oceľové rebrové radiátory v časti kancelárií boli zdemontované a odvezené. Rozvod elektrickej energie bol vyhotovený 220 V, ale v časti objektu bol vyhotovený aj rozvod 380V. Strešná krytina nad vrátnicou a jedálňou je z asfaltových natavovaných pásov. Objekt má vyhotovený bleskozvod. V objekte bol vyhotovený rozvod požiarnej vody, hydranty sú však kompletne odstránené. Odvodnenie strechy je vnútornými kanalizačnými odpadmi. Klampiarske konštrukcie pozostávajú z oplechovania strechy, žľaby a zvody nie sú vyhotovené.

Z dispozičného hľadiska v podzemnom podlaží sa nachádzali prevažne skladové miestnosti ale aj malá umyvárka pre pracovníkov, táto je však zničená. Nachádzajú sa v nej keramické obklady stien, najmä v sprchách a na mieste na ktorom sa kedysi nachádzal umývací žľab.

Na prízemí sa nachádzajú kancelárie a sociálne zriadenie, zariaďovacie predmety boli zdemontované.

V sociálnych zariadeniach sú vyhotovené keramické obklady stien do výšky cca 1,80 m. Podlahy v sociálnych zariadeniach sú vyhotovené z keramickej dlažby. V bývalej jedálni je podlaha vyhotovená ako mramorová. Na oknách a na presklených stenách sú osadené vertikálne žalúzie. Na prízemí sa nachádza 10 kancelárií. Rozvádzače elektrickej energie boli úplne zničené.

Na 1.poschodí sa nachádza schodisko, sociálne zariadenia a 7 kancelárií (reprezentatívne podlažie).

Na 2.poschodí je 9 kancelárií, sociálne zariadenia a schodisko (reprezentatívne podlažie).

Na 3.poschodí sa nachádza schodisko na strechu, sociálne zariadenia a 9 kancelárií (reprezentatívne podlažie).

Najvyššie podlažie (nereprezentatívne) slúžilo ako strojovňa výťahu.

V niektorých kanceláriách sú podlahy vyhotovené ako plávajúce laminátové ale sú zničené. Taktiež sa v nich nachádza zreteľné poškodenie omietok od zatopenia objektu dažďom čo nasvedčuje poškodeniu strechy. časť kancelárií má silne zaplesnené steny.

Ohodnocovaný objekt bol postavený podľa dostupných údajov približne v roku 1990. Jeho životnosť vzhľadom na nevykonávanú údržbu a zlý technický stav znalec stanovuje na 60 rokov.

 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet

Obstavaný priestor [m3]

Základy

 

7591,13/100%*4%

303,65

Spodná stavba

 

(25,6*13,1+0,7*7,0)*3,3

1 122,86

Vrchná stavba

 

(25,6*13,1+0,7*7,0-0,5*1,88)*3,3+5,3*7,4*3,3+18,6*12,7*4,0

2 194,06

(25,6*13,1+25,6*1,0+25,6*1,0-7,0*0,3-1,88*0,5*2ks)*9,9

3 787,54

Zastrešenie

 

(25,6*13,1+0,7*7,0-0,5*1,88)*0,6+5,3*7,4*0,6+18,6*12,7*0,6

368,86

Ostatné

 

Strojovňa výťahu 6,50*6,25 *2,9

117,81

Obstavaný priestor stavby celkom

7 894,78

Budova súp. č. 2677 na parc. č. 3402/22

POPIS STAVBY

Predmetom hodnotenia je prízemný objekt zapísaný na Liste vlastníctva Kancelárske priestory súpisné číslo 2677 postavený na parcele číslo 3402/22. Z konštrukčného hľadiska sa jedná o budovu postavenú ako železobetónový montovaný skelet. Budova je postavená na pozemku par. č. 3402/22 v k.ú. Veľký Krtíš.

Ohodnocovaný objekt sa nachádza na južnej strane areálu Agrochemického podniku s.r.o. Veľký Krtíš. Stavba je prístupná z asfaltových spevnených plôch cez parcely číslo 3402/20, 3402/21 a 2433/2 a nie je napojená na žiadne inžinierske siete aj keď napojenie na ne je možné. Budova bola v čase obhliadky užívania neschopná.

Jedná sa o krajnú časť objektu ktorý má dve nadzemné podlažia, nosný systém je skeletový s výplňovým murivom z ktorého je realizovaný obvodový plášť aj priečky. Stropy sú prefabrikované s rovným sadrokartónovým podhľadom na prízemí, na poschodí je časť stropov riešená so sadrokartónovým stropným podhľadom a časť stropov je zo stropných panelov tvaru obráteného "U" bez vyhotoveného podhľadu. Časť stropných podhľadov na poschodí je silne poškodená. Objekt je v zlom technickom stave a je užívania neschopný. Rozvody vody, kanalizácie ako aj rozvod elektrickej energie a kúrenia sú poškodené a bude ich potrebné nanovo vyhotoviť.

Z dispozičného hľadiska má budova na prízemí kancelárske priestory, 2x WC v ktorých sú vyhotovené keramické obklady stien, podlahy sú v nich vyhotovené z keramickej dlažby. Schodisko vedúce

na poschodie je dvojramenné s nášlapnými vrstvami taktiež z keramickej dlažby. Okná boli zrealizované ako plastové ale vo veľkej časti objektu boli zložené okenné krídla a osadené sú len okenné rámy. Podlahy

na poschodí sú v prevažnej časti podlažia vyhotovené z keramickej dlažby a v časti nie sú zrealizované ale je tam iba železobetónový strop. Obvodový plášť je murovaný o hrúbke 40 cm, vnútorné nosné murivo má hrúbku 30 cm a priečky sú murované. Rozvod vody bol vyhotovený z plastových rúr. Na poschodí je

v niektorých miestnostiach silné zatečenie čo svedčí o poškodenej strešnej krytine. Dvere sú len v časti objektu a sú osadené do oceľových zárubní. Strešná konštrukcia je vyhotovená z prefabrikovaných železobetónových strešných panelov tvaru U, strešná krytina je vyhotovená z asfaltových natavovaných pásov. Objekt má vyhotovené klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vnútorné úpravy povrchov sú vyhotovené vápennými dvojvrstvovými omietkami, vonkajšie úpravy povrchov sú vyhotovené vápenocementovými omietkami, z prednej strany bol objekt zateplený okrem realizácie povrchovej úpravy. Klampiarske konštrukcie pozostávajú z oplechovania atík a vyhotovený je aj bleskozvod. O jeho funkčnosti však mám pochybnosti. Vykurovacie telesá v objekte boli zdemontované. Základy ohodnocovaného objektu sú monolitické s vyhotovenou vodorovnou izoláciou proti vode a vlhkosti ktorá je však poškodená.

Podľa evidencie v HIM bola stavba s ktorou tvorí ohodnocovaný objekt jeden konštrukčný celok užívaná od roku 1990. Z tohoto dôvodu aj ohodnocovanému objektu znalec stanovuje začiatok životnosti na rok 1990. Životnosť stavby stanovuje odborným odhadom na 60 rokov. Medzi závady objektu patrí aj to že prístup k nemu je možný iba cez pozemky iného vlastníka a majiteľ ohodnocovaného objektu nemá zriadené vecné bremeno ani iný právny nárok ktorý by ho oprávňoval k prístupu ku svojmu objektu.

 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY

Výpočet

Obstavaný priestor [m3]

Základy

 

1588,87/100%*4%

63,55

Spodná stavba

 

((19,2-5,75)*15,7+5,7*8,65)*0,15

39,07

Vrchná stavba

 

((19,2-5,75)*15,7+5,7*8,65)*5,80

1 510,73

Zastrešenie

 

((19,2-5,75)*15,7+5,7*8,65)*0,15

39,07

Obstavaný priestor stavby celkom

1 652,42

POZEMKY

Parcela číslo 3402/18 v k.ú. Veľký Krtíš

POPIS

Jedná sa o pozemok vedený na Liste vlastníctva číslo 616 v k.ú. Veľký Krtíš. Pozemok je prevažne rovinatého charakteru a je ho možné napojiť na rozvod vody, rozvod elektrickej energie, rozvod plynu ako aj na kanalizáciu. Pozemok je využívaný prevažne ako cestná komunikácia a zelené plochy. Na použitie koeficientu povyšujúcich faktorov nie je podľa môjho názoru dôvod, koeficient redukujúcich faktorov stanovujem vo výške 0,5 z dôvodu obmedzenia možnej výstavby na pozemku.

Parcela číslo 3402/22 v k.ú. Veľký Krtíš

POPIS

Jedná sa o pozemok vedený na Liste vlastníctva číslo 616 v k.ú. Veľký Krtíš. Pozemok je prevažne rovinatého charakteru a je ho možné napojiť na rozvod vody, rozvod elektrickej energie, rozvod plynu ako aj na kanalizáciu. Pozemok je zastavaný stavbou súpisné číslo 2677. Na použitie koeficientov povyšujúcich ale aj redukujúcich faktorov nie je podľa môjho názoru dôvod.

 

Parcela CKN č. 3398/2, 3399/2,3502/2, k.ú. Veľký Krtíš

Predmetné pozemky sa nachádzajú vo východnej časti extravilánu mesta Veľký Krtíš, v tesnej blízkosti intravilánu . Pozemky sú dlhodobo nevyužívane v zmysle deklarovaného druhu pozemku. Sú porastene nežiaducou vegetáciou ako sú trnky, šípky , náletmi drevín ako agát. Okrem toho sú porastene starinou, keďže pozemky sú dlhodobo neudržiavane. Terén pozemkov je svahovitý so sťaženým prístupom cez iné pozemky. Z dlhodobého hľadiska je možný vyšší stupeň využitia pozemkov.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 22.06.2020 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 23.06.2020 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0132020, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu