UPUSTENÉ OD DRAŽBY 3 - izbový byt v Turni nad Bodvou

Stiahnuť

Znalecký posudok (1,42 MB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu25 200,-
Najnižšie podanie25 200,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky5 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania31.marec 2020
Čas otvorenia10:15
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1570, vedenom Okresným úradom Košice, Katastrálny odbor, Okres: Košice - okolie, Obec: TURŇA NAD BODVOU, Katastrálne územie: Turňa nad Bodvou, a to:

  • byt č. 5 na 2.p. vo vchode 569 bytového domu so súpisným číslom 569, ktorý je postavený na parcele s parcelným číslom 628/14; Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 569 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 862.
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti: 74/420,

 (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Byt: Byt č.5 na 2.poschodí bytového domu č.s.569 k.ú. Turňa nad Bodvou, obec Turňa nad Bodvou č.569

POPIS

Nehnuteľnosť- 3 izbový byt č. 5 na 2. poschodí sa nachádza vo východnej časti obce Turňa nad Bodvou, na parcele č.628/14 v k.ú. Turňa n/B. Bytový dom, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza je prístupný z miestnej komunikácie. Obec Turňa n/B sa nachádza v západnej časti okresu Košice - okolie, približne 40 km západne od mesta Košice a 10 km západne od mesta Moldava n/B. Obec má 3019 obyvateľov, má obecný úrad, poštu, železničnú stanicu, základnú školu a  sieť obchodov. Cestovanie je zabezpečené autobusovou  a železničnou dopravou.

Ide o trojizbový byt v bytovom dome. Ide o nehnuteľnosť, ktorá je využívaná na rodinné bývanie. Nie je predpoklad iného využitia. Byt je komplexne rekonštruovaný.

V danej lokalite neboli zistené riziká, ktoré by vplývali na využívanie nehnuteľnosti na určené účely, prípadne prenájom. Rizikom sa javia ťarchy uvedené v C-LV.

Obytný dom, je postavený v konštrukčnej sústave T03B. Nosný konštrukčný systém je pozdĺžny, vytvorený ako dvojtrakt s hĺbkou 5000 mm. Tvorí ho sústava nosných obvodových stien s hrúbkou 375 mm a stredového múru s hrúbkou 500mm. Priečne vystuženie zabezpečujú priečne murované steny s hrúbkou 250 mm, pri schodišti. Konštrukčná výška podlaží je 3000 mm a svetlá výška v obytných priestoroch je 2675 mm. Obvodový plášť typického podlažia je nosný vytvorený z tehlových blokov murovaných z metrických dierovaných tehál CDm s hrúbkou 365 mm. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, vnútorné dvere sú hladké plné s oceľovou zárubňou. Schodište je železobetónové dvojramenné, ľavotočivé. Priečky v obytných priestoroch sú zo zvisle dierovaných tehál so skladobnou hrúbkou 62,5 mm a 125 mm. Stropné konštrukcie sú vytvorené zo železobetónových dutinových panelov PZD so šírkou 500 alebo 1000 mm, výškou 215 mm, dĺžkou 5300 mm, ktoré sú uložené na obvodové murivo a prievlaky nad strednými piliermi. Podlahy v obytných priestoroch majú hrúbku 100 mm so zabudovanou zvukovou izoláciou. V izbách sa vytvorila plávajúca podlaha laminátová, v ostatných priestoroch bytu je keramická dlažba. Bytový dom je bodový s 3. nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím, s jednoplášťovou plochou strechou. Bytový dom má jeden vchod s dvomi bytmi na každom podlaží, celkom 6 bytov. V suteréne domu sa nachádza spoločné vybavenie na uskladnenie kočíkov a bicyklov a jednotlivé kóje pivníc k bytom. Dom je vykurovaný ústredným kúrením z domovej plynovej kotolne. V r. 2014 bol dom zateplený vrátane strechy, preto znalec určuje životnosť stavby na 100 rokov.

Byt: č. 5 na 2. poschodí

Adresa bytu: Turňa n/B č.569

Byt č. 5 je na 2. poschodí. Jedná sa o byt s tromi obytnými miestnosťami, kuchyňou, chodbou a kúpeľňou a WC. K bytu patrí pivnica v 1. PP. K vybaveniu bytu vaňa, umývadlo a záchodová misa, kuchynská linka, vrátane el. zásuviek a vypínačov. Byt má ústredné vykurovanie. Z hľadiska vybavenia znalec zaraďuje byt do I. kategórie. Byt je rekonštruovaný, sú vymenené okná a balkónové dvere za plastové, podlahy za plávajúce laminátové a nová kuchynská linka, nové keramické dlažby a obklady v kuchyni a kúpeľni.

Kategória bytu: byt I. kategórie Byt I. kategórie je podľa Opatrenia MF SR č.R-11/1999 byt s ústredným (diaľkovým) vykurovaním a s úplným alebo čiastočným základným príslušenstvom. Úplným základným príslušenstvom sa rozumie kúpeľňa, prípadne kúpeľňový alebo sprchovací kút a splachovací záchod. Základné príslušenstvo bytu I. a II. kategórie sa považuje za jeho súčasť ak je priamo v byte pod uzavretím alebo i mimo bytu, avšak v rovnakom podlaží a užíva ho výhradne len užívateľ bytu. Byty so spoločným základným príslušenstvom sa zaradia do II. kategórie ak sú ústredne (diaľkovo) vykurované alebo do IV. kategórie ak nie sú ústredne (diaľkovo) vykurované.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba                               15,93 m2

15,93

Izba                               22,45 m2

22,45

Izba                               12,41 m2

12,41

Kuchyňa                          8,27 m2

 

Kúpeľňa                          3,60 m2

3,60

WC                                  0,92 m2

0,92

Chodba                            6,94 m2

6,94

Výmera bytu bez pivnice

70,52

Pivnica                            7,22 m2

7,22

Vypočítaná podlahová plocha

77,74

Balkón                            3,00 m2

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 11.03.2020 o 14.45 hod.

Obhliadka 2: 12.03.2020 o 09.15 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

 

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:0852019,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu