3 - izbový byt v Tornali

Stiahnuť

Znalecký posudok (514 kB)

Stiahnuť

1.-oznamenie-o-dobrovolnej-drazbe.pdf (198 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu19 100,-
Najnižšie podanie19 100,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania20.november 2018
Čas otvorenia11:00
Miesto konaniaOkresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote, Okružná 50, 979 01 Rimavská Sobota, zasadacia miestnosť, 2. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1806, vedenom Okresným úradom Revúca, Katastrálnym odborom, okres: Revúca, obec: TORNAĽA, katastrálne územie: Tornaľa, a to:

–   byt č. 36 na 2. posch. vo vchode 97 Bytového domu, bl. A so súpisným číslom 1218, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 881/7;

–   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 72/9762,

  • spoluvlastnícky podiel k pozemku: 72/9762, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 881/7 o výmere 1770 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria (ďalej len "Predmet dobrovoľnej dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Byt č.36, na parc. KN č.881/7, v bytovom dome s.č.1218, ulica Poštová č.97, v k.ú. Tornaľa

Uvedená bytová jednotka sa nachádza na 2.poschodí - III. NP. Na uvedenom podlaží sa nachádzajú dva trojizbové byty so vstupom zo spoločnej chodby. Pozostáva z troch izieb, kuchyne, predsieni, kúpeľne a WC. Byt má balkón.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Podlahová plocha:

0,00

Plocha bytu:

0,00

Obytná plocha :

0,00

izba 3,45*4,56

15,73

izba 3,45*3,36

11,59

izba 3,45*4,63

15,97

Príslušenstvo :

0,00

kuchyňa 3,45*1,67+2,94*1,64

10,58

predsieň 3,45*2,48

8,56

kúpeľňa 2,82*1,68-0,95*0,51

4,25

pivnica 2,52* 1,75

4,41

Vypočítaná podlahová plocha

71,09

 

Bytový dom s.č.1218, ulica Poštová č.97, v k.ú. Tornaľa

Objekt - bytový dom je osadený na rovinatom teréne na parc.č.881/7, k.ú. Tornaľa, obec Tornaľa. Situovaný je na sídlisku, v komplexnej zástavbe bytových domov a budov občianskej vybavenosti, v lokalite vyrovnaného dopytu v porovnaní s ponukou, vhodnej na bývanie. V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete vrátane káblovej televízie. Bytový dom je v užívaní od roku 1983.

 

POZEMOK

Parcela č.881/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1770 m2, spoluvlastnícky podiel 72/9762 z uvedenej výmery je 13,05 m2. V obci možnosť napojenia na všetky inžinierske siete vrátane zemného plynu a káblovej televízie. Pozemok v okrajovej časti sídliska, v katastrálnom území Tornaľa.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Byt č.36, na parc. KN č.881/7, v bytovom dome s.č.1218, ulica Poštová č.97, v k.ú. Tornaľa

Byt č. 36 nebol sprístupnený znalcovi. Vykonanie ohodnotenia sa realizuje z dostupných údajov – znalec vykonal vonkajšiu obhliadku. Znalcovi bol poskytnutý znalecký posudok č.42/2018 vypracovaný Ing.Ondrejom Nemogom, Júliusa Bottu 1141/11, 050 01 Revúca.

Predmetný byt je v dobrom technickom stave s dobrou údržbou (po vykonanej rekonštrukcii). Orientácia bytu je na západ - tri izby a na východ - kuchyňa, ostatné miestnosti sú vnútorné. Byt má balkón.

V predmetnom byte boli vykonané v rokoch 2012 - 2015 nasledovné stavebné úpravy:

- keramické obklady v kuchyni, v kúpeľni a vo WC

- keramické dlažby v kúpeľni, v kuchyni, vo WC a v predsieni

- plávajúce laminátové podlahy v izbách

- modernizácie kúpeľne vrátane výmeny zariaďovacích predmetov

- výmena kuchynskej linky

- výmena časti prípojok ELI, vodovodnej a kanalizačnej prípojky

 

Bytový dom s.č.1218, ulica Poštová č.97, v k.ú. Tornaľa

Panelový bytový dom je riešený bez podpivničenia s deviatimi nadzemnými podlažiami. Polohu objektu vzhľadom ku komunikačným a dopravným väzbám posudzujem ako vhodnú, s pravidelným spojením MHD - autobus a miestnej taxislužby. Infraštruktúra pozemku je kompletná, pozemok je vo vlastníctve užívateľov, vlastníkov bytov. Orientácia čelnej strany objektu - vstupu do objektu je na západ. Jedná sa o samostatne stojací panelový bytový dom, postavený v okrajovej časti sídliska. V sekcii sa nachádza šestnásť trojizbových bytových jednotiek. Objekt je prekrytý plochou jednoplášťovou strechou so živičnou zvarovanou krytinou, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu úplné. Okná drevené zdvojené, dvere drevené hladké plné alebo z 2/3 zasklené, podlahy plávajúce laminátové v izbách, v kúpeľni, vo WC, v predsieni a v kuchyni je keramická dlažba. Bytový dom je vykurovaný z centrálnej kotolne, kde sa pripravuje aj TÚV.

V 2011 - 2012 bola zrealizovaná komplexná obnova bytového domu vrátane zateplenia obvodových stavebných konštrukcií polystyrénovými doskami.

Bytový dom je montovaný z plošných panelových prvkov, vzhľadom na zohľadnenie obnovy bytového domu a predĺžením životnosti stavebných konštrukčných prvkov sa základná životnosť stanovuje na 100 rokov.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 08.11.2018 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 09.11.2018 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 810.

 

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK48 3100 0000 0043 5026 8216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:1412017,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu