3 - izbový byt v Prešove na Tomašíkovej ul.

Stiahnuť

Znalecký posudok (1,66 MB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (177 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu97 600,-
Najnižšie podanie97 600,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Výška zábezpeky20 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania19.august 2021
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaMestský úrad Prešov, Jarkova 24, 080 01 Prešov, zasadacia miestnosť 1. NP

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 11727, vedenom Okresným úradom Prešov, Katastrálny odbor, Okres: Prešov, Obec: PREŠOV, Katastrálne územie: Prešov a to:

  • byt č. 97 na prízemí. vo vchode 42 bytového domu so súpisným číslom 4857, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 9310/474,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: 70/7708,

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 4857 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 12412.

(ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

1 Byt č. 97

Popis spoločných častí a spoločných zariadení:

Bytový dom, v ktorom sa nachádza ohodnocovaný byt je postavený v celoštátne unifikovanej stavebnej sústave panelovej - typ BANKS a je zatriedený podľa JKSO do položky 803.3 a do položky 1122 Trojbytové a viacbytové stavby podľa KS. Má jedno podzemné technické podlažie a šesť nadzemných podlaží. Bytový dom má železobetónové zvislé nosné stenové panely hr. 150 mm a nosné stropné panely hr.150 mm. Obvodový plášť je z vrstvených železobetónových panelov v hrúbke 290 mm s nástrekovou hmotou na fasáde. Štíty domu sú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnou izoláciu z polystyrénu a s tenko vrstvou rozstieranou fasádnou omietkou. Strecha je plochá, jednoplášťová, s tepelnou izoláciou Polystyrén + Polsid, s vnútornými dažďovými vtokmi, so živičnou natavovanou krytinou. Oplechovanie atiky je z oceľového pozinkovaného plechu. V 1.PP má bytový dom domovú vybavenosť a skladovacie priestory. Proti zemnej vlhkosti je vyhotovená vodorovná a zvislá izolácia z asfaltových privarovaných pásov. Podlahy v pivniciach sú v celom rozsahu z cementového poteru. Steny a stropy sú natreté bielou maľbou, sokel náterom. Dvere sú drevené v oceľových montovateľných zárubniach, zádverie je nové, vstupné dvere plastové. Okná v spoločných priestoroch sú z PVC profilov. Vnútorné schodište je dvojramenné, s nášľapnou vrstvou z terazzovej dlažby. V schodiskovom priestore je nový osobný výťah. Rozvody studenej a teplej vody a kanalizačné stúpačky sú nové z PVC rúr. V dome je rozvod zemného plynu pre účely varenia - iba v kuchyniach. Sú tu telefonické rozvody a rozvody káblovej televízie. Je tu spoločná televízna anténa a rádioanténa s rozvodmi v paneloch s vyústením v zásuvke každého bytu a rozvod internetu v schodišti. 

 

Popis bytu:

Byt sa nachádza na prízemí (1.NP) a pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je kuchyňa, kúpeľňa, WC, predsieň a pivnica č.97 a o výmere 1,67 m2. Okná v byte a balkónové dvere sú pôvodné drevené zdvojené,  loggia je opatrená oceľovými mrežami, vnútorné dvere drevené dyhované, omietky tenko vrstvové a tapety. Logiová stena je drevená. Podlahy obytných a ostatných miestnosti z PVC, v kúpeľni z keramickej dlažby. Na loggii je podlaha natretá náterom. Bytové jadro je panelové. V kúpeľni je smaltovaná vaňa s krytom a umývadlo. WC misa s horným splachovačom je umiestnená v samostatnej miestnosti odvetraná do inštalačného jadra. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva s nerezovým kruhovým drezom, plynový  sporák a digestor. Keramický obklad stien sa v byte nenachádza. Výtokové batérie v kúpeľni sú bežné, v kuchyni páková. Byt je vykurovaný ústredným vykurovaním z centrálnej plynovej kotolne. Radiátory sú oceľové panelové, s meračmi spotreby tepla. Je tu rozvod studenej a teplej vody. Teplá voda sa pripravuje centrálne v kotolni.

Vek a stav: Stavba bola odovzdaná do užívania v roku 1975 (viď príloha znaleckého posudku). Na svoj vek je v primeranom stavebno-technickom stave, s vykonanou čiastočnou obnovou (zateplenie štítov bytového domu, výmena okien v spoločných priestoroch, nové inštalačné rozvody a nové keramické dlažby na podestách schodiska, nové zádverie vrátane vstupných dverí). Byt je bez vykonanej rekonštrukcie v pôvodnom stave, v podprimeranom stavebno-technickom stave a vyžaduje si už kompletnú rekonštrukciu.

Opotrebenie stanovené lineárnou metódou, pričom životnosť zvýšená vzhľadom na vykonanú obnovu bytového domu na 90 rokov (z bežne používaných 80 rokov pre panelové domy).

Koeficient vybavenia: Pri určení koeficientu vybavenia v spoločných častiach domu upravená položka okná, pretože v podzemnom  podlaží, na schodišti aj v byte sú okná z PVC profi-lov. Taktiež zohľadnené zateplenie fasády na štítoch podľa predpokladaných nákladov a zohľadnené aj nevyskytujúce sa vnútorné obklady. Zohľadnená aj nadštandardnú nášľapnú vrstvu na schodišti. V byte je dôvod na použitie povyšujúcich faktorov pri dverách (dyhované) a betónovom bytovom jadre. V položke „ostatné“ zohľadnená loggia. Redukčný koeficient použitý vzhľadom na menší rozsah vnútorných obkladov.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

predsieň: 4,05*1,65+1,14*1,90

8,85

WC: 0,75*1,85

1,39

kúpeľňa: 1,85*1,60

2,96

kuchyňa: 4,05*2,75-0,6*0,75

10,69

obývacia izba: 4,05*4,67

18,91

spálňa: 4,05*3,00

12,15

detská izba, 4,05*3,00

12,15

pivnica: 1,67

1,67

Výmera bytu bez pivnice

68,77

pivnica 1,67

1,67

Vypočítaná podlahová plocha

70,44

3,95*1,8

7,11

Počet izieb: 3

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 02.08.2021 o 15.00 hod.

Obhliadka 2: 10.08.2021 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0162021, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu