3 - izbový byt v obci Kecerovce

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (1,65 MB)

Druh ponukyPripravovaná dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu24 600,-
Najnižšie podanie18 450,-
Minimálne prihodenie200,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konaniapripravujeme
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 245, vedenom Okresným úradom Košice, Katastrálnym odborom, okres: Košice - okolie, obec: KECEROVCE, katastrálne územie: Kecerovské Kostoľany, a to:

–   byt č. 8 na 2. posch. vo vchode 247 bytového domu - bytovka /8b.j./- so súpisným číslom 247, ktorý je postavený na parcele s parcelným číslom 5/3;

–   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: 82/569,

  • Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 247 nie je evidovaný na liste vlastníctva (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Byt č.8 na 2.poschodí byt. domu č.s.247 k.ú. Kecerovské Kostoľany,  Kecerovce č.247

POPIS

Obytný dom, v ktorom sa byt nachádza, je murovaný so železobetónovými stropmi atypický. Dom má 3 nadzemné podlažia (NP). V bytovom dome je celkom 8 bytov vo vchode a bytovom dome. Strecha je plochá jednoplášťová, dvere prevládajú hladké. Súčasťou zariadenia obytného domu sú rozvody elektriny, sanity, ústredného kúrenia, slaboprúdu, káblového rozvodu TV a hromozvod. Technický stav obytného domu zodpovedá veku a údržbe. Bytový dom bol postavený v r.1984, podľa údajov správcu. Údržba bytového domu  je priemerná.  Bytový dom nie je zateplený a preto životnosť stavby stanovujem na 80 rokov.

Byt:                  č.8 na 2.poschodí byt. domu č.s.247

Adresa bytu:     Kecerovce č.274

Byt  č. 8 je trojizbový byt, nachádzajúci sa na 2.poschodí (3.NP) vo vchode č. 274. Byt dispozične pozostáva z troch izieb, kuchyne, kúpeľne, WC, chodby. Vzhľadom k tomu, že nebola umožnená obhliadka bytu znalec vo výpočte uvažuje so štandardným vybavením bez vykonaných úprav.

Kategória bytu: byt I. kategórie

Byt I. kategórie je podľa Opatrenia MF SR č.R-11/1999 byt s ústredným (diaľkovým) vykurovaním a s úplným alebo čiastočným základným príslušenstvom.

Úplným základným príslušenstvom sa rozumie kúpeľňa, prípadne kúpeľňový alebo sprchovací kút  a splachovací záchod. Základné príslušenstvo bytu I. a II. kategórie sa považuje za jeho súčasť ak je priamo v byte pod uzavretím alebo i mimo bytu, avšak v rovnakom podlaží a užíva ho výhradne len užívateľ bytu. Byty so spoločným základným príslušenstvom sa zaradia do II. kategórie ak sú ústredne (diaľkovo) vykurované alebo do IV. kategórie ak nie sú ústredne (diaľkovo) vykurované.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Prevzatá podlahová plocha                                    81,95 m2

 

Analýza polohy nehnuteľností:   

Nehnuteľnosť sa nachádza v juhozápadnej časti obce Turňa nad Bodvou, na parcele č.5868/13 v k.ú. Turňa n/B. Nehnuteľnosť je prístupná z miestnej komunikácie, ktorá je napojená na št. cestu. Pozemok a stavba tvoria jeden celok a nie je možné ich rozdeliť.

Obec Kecerovce sa nachádza na východe Košickej kotliny, v doline Olšavy. Pod súčasným názvom vystupuje od roku 1975, kedy došlo k zlúčeniu obcí Kecerovské Kostoľany a Kecerovské Pekľany. Obec Kecerovce sa nachádza približne 25 km severovýchodne od mesta Košice.  Obec má 3050 obyvateľov, má obecný úrad, poštu, železničnú stanicu, základnú školu a  sieť obchodov. Cestovanie je zabezpečené autobusovou dopravou.    

Analýza využitia nehnuteľností:

Ide o 3 izbový byt na 2. poschodí v bytovom dome, ktorý sa využívaný na bývanie. Nie je predpoklad iného využitia.

Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:

V danej lokalite neboli zistené riziká, ktoré by  vplývali na využívanie nehnuteľnosti na určené účely, prípadne prenájom.   

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

Obhliadka predmetu dražby

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

 

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:0232020,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu