3 - izbový byt v Liptovskom Hrádku

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaŽilinský kraj
Ohodnotenie predmetu49 600,-
Najnižšie podanie49 600,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky10 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania25.apríl 2018
Čas otvorenia11:30
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Milena Gešková, ul. 1. mája 54, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností:

•zapísaný na LV č. 1318, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, Katastrálny odbor, Okres: Liptovský Mikuláš, LIPTOVSKÝ HRÁDOK, Katastrálne územie: Liptovský Hrádok, a to:

  • byt č. 22 na 3.p. vo vchode 23 bytového domu so súpisným číslom 726, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 311/6,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 6929/449815,
  • Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 726 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1492.

 

•zapísaný na LV č. 1492, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, Katastrálny odbor, Okres: Liptovský Mikuláš, LIPTOVSKÝ HRÁDOK, Katastrálne územie: Liptovský Hrádok

  • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 6929/449815, parcela reg. "C" č. 311/6 o výmere 894 m2, Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
  • Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 311/ 6 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1318.

(ďalej len „predmet dražby”).

 

Opis predmetu dražby

Jedná sa o trojizbový byt na 3. poschodí v panelovom obytnom dome súpisné číslo 726 v k.ú. Liptovský Hrádok. Byt pozostáva zo vstupnej chodby, troch obytných miestností, kuchyne, kúpeľne, WC, loggie na ktorú je prístup zo spálne a pivnice, ktorá sa nachádza na prízemí obytného domu.. Vypočítaná podlahová plocha je 69,18 m2.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby

Popis bytového domu: Podlahy na chodbách sú vyhotovené z PVC, schodisko je s povrchom z liateho terazza. Vstupné dvere sú oceľové. Obytný dom je zateplený zo štítových stien. Predmetom ohodnotenia je aj spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 6929/449815. Vek obytného domu v ktorom sa ohodnocovaný byt nachádza je stanovený na základe Kolaudačného rozhodnutia citovaného v Úvode Znaleckého posudku a jeho životnosť je stanovená na 100 rokov. Opotrebenie počítané lineárnou metódou.

 

Popis bytu:

Podlahy vo všetkých miestnostiach bytu okrem WC sú vyhotovené PVC, podlahy vo WC sú vyhotovené z keramickej dlažby. Zo zariaďovacích predmetov sa v kuchyni nachádza kuchynská linka, v ktorej je smaltovaný drez s pákovou vodovodnou batériou, plynový sporák s plynovou rúrou. Okolo kuchynskej linky je vyhotovený keramický obklad stien. Nad kuchynskou linkou je vyhotovená ďalšia rada skriniek, nad sporákom je osadený digestor. Vo WC sa nachádza WC misa typ combi, v kúpeľni sa nachádza pôvodná smaltovaná vaňa s pákovou sprchovou vodovodnou batériou a umývadlo s pákovou vodovodnou batériou. Keramické obklady stien v kúpeľni ani vo WC nie sú vyhotovené, bytové jadro je riešené ako pôvodné umakartové. Vnútorné dvere v byte sú riešené ako pôvodné drevené, osadené do oceľových zárubní, vstupné dvere sú taktiež pôvodné. Okná sú riešené ako pôvodné drevené zdvojené a sú do nich osadené plastové žalúzie. Vykurovanie je prostredníctvom pôvodných plechových radiátorov, na ktorých sú osadené termoregulačné hlavice a v kúpeľni je osadený infražiarič. V kuchyni je vstavaná skriňa. Vnútorné úpravy povrchov sú v celom byte okrem bytového jadra vyhotovené ako stierky, v obývacej izbe sú nové. Byt je inak v pôvodnom stave.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Obývacia izba 5,26*3,45

18,15

Spálňa 4,02*3,45

13,87

Detská izba 3,45*3,47

11,97

Kuchyňa 3,48*2,48

8,63

Vstupná chodba 2,6*3,45+0,81*1,93

10,53

Kúpeľňa 1,65*1,9

3,14

WC 0,8*1,3

1,04

Výmera bytu bez pivnice

67,33

Pivnica 1,2*1,54

1,85

Vypočítaná podlahová plocha

69,18

Loggia 1,32*2,98

3,93

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

Parcela č.311/6 v k.ú. Liptovský Hrádok

POPIS

Na pozemku je postavený obytný dom súpisné číslo 726. Pozemok je rovinatý, je napojený na všetky podstatné inžinierske siete a nachádza sa na sídlisku v meste Liptovský Hrádok ulici Prekážka medzi ďalšími obytnými domami. Do centra mesta Liptovský Mikuláš je možné sa dostať autom v priebehu 15 minút. Vzhľadom na skutočnosť, že ceny pozemkov v meste Liptovský Hrádok sú ovplyvnené blízkosťou mesta Liptovský Mikuláš je stanovená nová východisková hodnota pozemkov vo výške 80% z východiskovej hodnoty pozemkov v meste Liptovský Mikuláš. Predmetom ohodnotenia je spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6929/449815 patriaci k  bytu.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 03.04.2018 o 11.00 hod.

Obhliadka 2: 04.04.2018 o 15.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 1212017, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu