3 - izbový byt v Čiernej nad Tisou

Znížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (384 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu3 600,-
Najnižšie podanie3 600,-
Minimálne prihodenie100,-
Výška zábezpeky1 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania13.júl 2021
Čas otvorenia10:45
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 663 vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, okres: Trebišov, obec: ČIERNA NAD TISOU, katastrálne územie: Čierna nad Tisou, a to:

  • byt č. 6 na 2. posch. vo vchode 1 bytového domu so súpisným číslom 180, ktorý je postavený na parcele s parcelným číslom 41;
  • Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 180 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti: 421/10000 (ďalej len „predmet dražby“)

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Byt č. 6 na 2. poschodí

Byt č. 6 sa nachádza na 2. poschodí bytového domu č.s. 180, na ul. Obrancov mieru, vchod 1, katastrálne územie Čierna nad Tisou. Pozostávať by mal z troch obytných miestností, balkóna a príslušenstva, ktorým je predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC a pivnica č. 6 na prízemí. Nakoľko byt nebol sprístupnený, vykonaná bola obhliadky identického bytu na inom poschodí. Pri výpočte koeficientu vybavenia predpokladám, že byt je štandardne vybavený, z vonkajšej obhliadky bytu je zrejmé, že nemá vymenené okná. Ďalej predpokladá, že má bytové jadro murované s keramickým obkladom, zariaďovacie predmety štandardné, v kuchyni štandardná kuchynská linka na báze dreva, kuchynský drez, kuchynský sporák, podlahy štandardné, úpravy vnútorných povrchov hladké omietky, okná drevené zdvojené - poškodené, dvere hladké plné alebo presklené, vstupné dvere dýhované, rozvody vody, kanalizácie, elektriny, plynu, zdroj teplej vody zásobníkový, prípadne prietokový. Kúrenie bytu nie je z vonkajšej obhliadky zrejmé - nie sú osadené gamatky ani vývod na kotol, predpokladám teda, že kúrenie je zabezpečované lokálne elektrickým ohrievačom, alebo gamatkami, či kotlom, napojeným do komína. Byt je vo výlučnom vlastníctve a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu je 421/10 000.

Bytový dom je murovaný, má prízemie a štyri poschodia, nemá výťah. Vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, základy, strecha, schody a rozvody štandardné. Úpravy vnútorných a vonkajších povrchov, klampiarske konštrukcie, podlahy poškodené, okná v spoločných častiach plastové. Bytový dom do užívania odovzdaný v roku 1958. Údržba nedostatočná - potrebná je oprava. Životnosť vzhľadom na značne zanedbanú údržbu je stanovená na 80 rokov (budovy pre bývanie murované hr. do 45 cm, monolitické, montované - odporúčaná životnosť 80-100 rokov).

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba                                     3,05*4,90+0,52*2,97+3,30*0,91

19,49

Izba                                     3,30*3,89

12,84

Izba                                     2,00*4,90

9,80

Kuchyňa                             3,38*2,26-0,39*0,89+1,45*1,03

8,79

Predsieň                             3,45*1,10+0,30*0,98+0,33*1,57

4,61

Kúpeľňa                             1,52*1,42

2,16

WC                                    1,01*0,87

0,88

Pivnica (podľa pasportu)    3,61   

3,61

Rozdiel                             + 0,96

0,96

Vypočítaná podlahová plocha

63,14

 

Analýza polohy nehnuteľnosti:

Byt č. 6 sa nachádza na 2. poschodí - 3. nadzemnom podlaží, vo vnútornej sekcii bytového domu č.s. 180, na ul. Obrancov mieru, vchod 1 v Čiernej nad Tisou. Bytový dom je murovaný, má prízemie a 4 poschodia, nemá výťah, príslušenstvo - žiadne, prístup je po spevnenej komunikácii, pri bytovom dome sa nachádza parkovisko pre osobné motorové vozidlá. V tejto lokalite je dopyt v porovnaní s ponukou nižší, nehnuteľnosť je v značne zanedbanom technickom stave - potrebná oprava, byt sa predpokladá v pôvodnom stave s potrebnou opravou, prevládajúca zástavba objekty na bývanie a občianska vybavenosť, pracovné možnosti v mieste - evidovaná miera nezamestnanosti v okrese 14,11 % (údaj ÚPSVAR k 31.12.2020), skladba obyvateľstva - počet bytov vo vchode do 20, v bytovom dome do 48, konfliktné skupiny v bytovom dome, orientácia obytných miestností na západ a východ, doprava autobusová a železničná, občianska vybavenosť - MsÚ, pošta, banky, jasle, MŠ, ZŠ, zdravotné stredisko, základná sieť obchodov a služieb, prírodná lokalita v blízkosti - rieka Tisa, životné prostredie v okolí - bežný hluk a prach od dopravy, hodnotím ako priemerný byt. Priemerný koeficient polohovej diferenciácie stanovujem na 0,30 (Čierna nad Tisou - obec do 5000 obyvateľov). V zmysle Metodiky USI Žilina je odporúčaný priemerný koeficient predajnosti pre bytové budovy v obciach (do 5000 obyvateľov) v intervale 0,20-0,30.

 

Analýza využitia nehnuteľnosti:

nehnuteľnosť je možné využívať v súlade so zápisom v KN ako byt na bývanie

- iné využitie, ako na bývanie, je málo pravdepodobné

 

Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností, najmä závady viaznuce na nehnuteľnosti a práva spojené s nehnuteľnosťou: 

- k pozemku pod bytovým domom nie je evidovaný právny vzťah na LV

- prístup k nehnuteľnosti je po verejnej komunikácii cez parc. č. 59/1 a 342, na ktoré v "KN-C" list vlastníctva nie je založený 

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS: 0802020,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu