2 - izbový byt vo Zvolene

Znížená cena
Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaBanskobystrický kraj
Ohodnotenie predmetu59 600,-
Najnižšie podanie44 700,-
Minimálne prihodenie1 000,-
Výška zábezpeky10 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania14.máj 2019
Čas otvorenia13:00
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Jozefa Brázdila, PhD., Bystrický rad 314/69, 960 01 Zvolen

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 5510, vedenom Okresným úradom Zvolen, katastrálny odbor, obec: Zvolen, katastrálne územie: Zvolen, a to:

  • byt č. 27 na 1.p. vo vchode č. 12 bytového domu ul. J. Bánika so súpisným číslom 1990 nachádzajúcom sa na parcele č. 1619/120, 1619/121, 1619/122,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti: 6011/212172,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku – parcely registra „C“ č. 1619/120 vo výmere 208 m2, 1619/121 vo výmere 201 m2, 1619/122 vo výmere 209 m2, Zastavané plochy a nádvoria, vo veľkosti: 6011/212172,

(ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby: Byt č. 27, ktorý je predmetom ohodnotenia sa nachádza na 1. poschodí vľavo od výstupu zo schodiska. Je orientovaný na východnú a západnú stranu. Tvoria ho: dve izby, kuchyňa, chodba, kúpeľňa, wc. Príslušenstvom bytu sú aj dve pivnice, ktoré sú umiestnené na 1. podzemnom podlaží. Výmera bytu vrátane pivnice je 59,49 m2.  

Je to šesťpodlažný objekt s jedným technickým podlažím, kde sú umiestnené pivničné priestory a miestnosti pre spoločné užívanie a päť podlaží na ktorých sa nachádzajú byty. Obytný dom má tri vchody a vo vchode sa nachádza desať bytov.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis stavu predmetu dražby:

Opis bytu: V kuchyni je kuchynská linka s nerezovým drezom, plynový šporák s elektrikou rúrou, digestor, umývačka riadu, vodovodná batéria je páková. Za linkou sa nachádza keramický obklad. V kúpeľni je keramické umývadlo, vaňa s keramickým obkladom, na podlahe je keramická dlažba a na stene keramický obklad, vodovodná batéria je páková sprchová. Hygienické jadro je montované. Wc je v samostatnej miestnosti splachovacie, na podlahe je keramická dlažba a na stene keramický obklad. Na podlahe je keramická dlažba a veľkoplošné laminátové parkety. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a hliníkovými žalúziami. Dvere sú plné hladké aj presklené. Teplá voda je dodávaná centrálne. Kúrenie je ústredné pomocou radiátorov. Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené bezpečnostnými vstupnými dverami. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie, všetka jeho vnútorná inštalácia (potrubné rozvody vody, plynu, elektroinštalácia, odpady), okrem stúpajúcich vedení a uzavieracích ventilov na nich.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

izba

5,65

m

*

3,41

m

19,27

m2

izba

4,98

m

*

3,45

m

17,18

m2

chodba

3,40

m

*

1,86

m

6,32

m2

+

1,68

m

*

0,80

m

1,34

m2

kuchyňa

3,26

m

*

2,11

m

6,88

m2

kúpeľňa

1,59

m

*

1,41

m

2,24

m2

wc

1,00

m

*

0,84

m

0,84

m2

pivnica

 

m

*

 

m

2,13

m2

pivnica

 

m

*

 

m

3,28

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

podlahová plocha bytu spolu

 

 

 

59,49

m2

 

Opis bytového domu: Základové konštrukcie sú železobetónové s hydroizoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú montované zo železobetónových panelov. Priečky sú tiež železobetónové panelové, stropné aj schodiskové konštrukcie sú železobetónové. Obytný dom má plochú strechu. Vonkajšie povrchy sú opatrené zateplovacím kontaktným systémom. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné spoločné priestory sú omietnuté hladkou vápennou omietkou a vyhotovený je soklový olejový náter. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, podlahy sú v pivniciach z betónovej mazaniny vo vchodovej časti z keramických dlaždíc, na schodoch je keramická dlažba. V dome je svetelná a motorická elektroinštalácia. Vstup do domu je zo z východnej a západnej strany cez plastové dvere so sklenenou výplňou, vyhotovený je rozvod domáceho telefónu a STA televízie. V poslednom nadzemnom podlaží je výstup na strešný plášť. Objekt je v primeranom technickom stave jeho veku.

Spoločné časti a spoločné zariadenia domu :

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva. Spoločnými časťami domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami sú bleskozvod, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne domové prípojky.

 

Pozemky: Zo všeobecnej situácie sa jedná o vhodnú časť mesta do 50 000 obyvateľov. Z hľadiska intenzity využitia ide o objekty bytových a rodinných domov (stavby pre bývanie) v štandardnom vyhotovení. Z hľadiska dopravných vzťahov ide o dostupnú lokalitu s hromadnou dopravou, v dosahu je autobus aj železnica. Podľa funkčného využitia ide o plochu obytného územia. Podľa technickej infraštruktúry ide o pozemky s veľmi dobre vybavenou lokalitou s miestnymi rozvodmi vody, kanalizácie, plynu a elektriky.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 24.04.2019 o 13.30 hod.

Obhliadka 2: 25.04.2019 o 10.00 hod.

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN  SK94 5200 0000 0000 1773 8597, VS: 1252018, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu