2 - izbový byt v Trebišove

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu34 800,-
Najnižšie podanie34 800,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky10 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania30.december 2019
Čas otvorenia10:15
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 5733, vedenom Okresným úradom Trebišov, Katastrálny odbor, okres: Trebišov, obec: TREBIŠOV, katastrálne územie: Trebišov, a to:

  • byt č. 31 na 3. posch. vo vchode 3 bytového domu, Hodvábna 1,3,5,7,9,11 so súpisným číslom 1291, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 4208/2,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve: 71/10000,
  • spoluvlastnícky podiel vo veľkosti: 71/10000 k pozemku, parcele registra "C" KN s parcelným číslom 4208/2, s výmerou 1179 m², druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby

Byt č. 31 na 3. poschodí

Byt č. 31 sa nachádza na 3. poschodí bytového domu, na ulici Hodvábna č.s. 1291, vchod 3 v Trebišove. Pozostáva z dvoch obytných miestností, lóggie a príslušenstva, ktorým je predsieň, chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC a pivnica. Byt je v pôvodnom stave - bytové jadro na báze dreva bez keramického obkladu, zariaďovacie predmety vaňa, umývadlo, splachovací záchod, batérie obyčajné, v kuchyni štandardná kuchynská linka na báze dreva s keramickým obkladom, kuchynský sporák, odsávač, kuchynský drez, stojanková batéria, podlahy v izbách laminátové, ostatné PVC, úpravy vnútorných povrchov hladké omietky, okná plastové so žalúziami, dvere hladké plné alebo presklené dýhované, vykurovanie ústredné centrálne, radiátory panelové a liatinové, zdroj teplej vody centrálny, rozvody vody, kanalizácie, plynu a elektriny štandardné. Byt je vo výlučnom vlastníctve a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a k pozemku je 71/10 000. Byt má ústredné vykurovanie a úplné príslušenstvo.

Nehnuteľnosť je možné využívať na bývanie, v súčasnosti nie je užívaná, iné využitie, ako na bývanie, je málo pravdepodobné

Bytový dom je panelový, má prízemie a 8 poschodí, napojený je na všetky inžinierske siete, má výťah. Vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, základy, strecha, schody, úpravy vnútorných a vonkajších povrchov, podlahy a rozvody štandardné, modernizovaný výťah. Okná plastové a nové keramické dlažby v spoločných častiach realizované v roku 2012, nová krytina v roku 2017. Bytový dom bol do užívania odovzdaný v roku 1988. Údržba dobrá, opotrebenie vzhľadom na čiastočnú modernizáciu bytového domu sa stanovuje zjednodušenou analytickou metódou, základná životnosť sa stanovuje na 80 rokov.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba                          3,45*3,38

11,66

Izba                          3,45*4,80

16,56

Kuchyňa                  3,45*2,07

7,14

Predsieň                  3,45*1,25

4,31

Chodba                    2,66*1,42

3,78

Kúpeľňa                   1,90*1,60

3,04

WC                          1,30*0,80

1,04

Pivnica                    1,36*1,18

1,60

Vypočítaná podlahová plocha

49,13

 

 

POZEMKY

Jedná sa o parcelu v zastavanom území obce Trebišov, ktorá je v popisných údajoch katastra evidovaná ako zastavaná plocha v zastavanom území obce, spoluvlastnícky podiel 71/10 000. Je na nej vyznačené "chránené ložiskové územie". Zastavaná je bytovým domom so štandardným vybavením, poloha obytná, doprava autobus, železnica, MHD, taxi do 5 min., infraštruktúra veľmi dobrá vybavenosť - možnosť napojenia na všetky inžinierske siete.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 11.12.2019 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 12.12.2019 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:0882019,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu