2 - izbový byt v Strážskom na Obchodnej ul.

Stiahnuť

Znalecký posudok (2,47 MB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (197 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu14 000,-
Najnižšie podanie14 000,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky3 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania30.jún 2021
Čas otvorenia10:00
Miesto konaniaVeľká zasadacia miestnosť na prízemí v budove Mestského úradu v Strážskom, Námestie Alexandra Dubčeka 300/1, 072 22 Strážske

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 1691, vedenom Okresným úradom Michalovce - Katastrálny odbor, Okres: Michalovce, Obec: STRÁŽSKE, katastrálne územie: Strážske, a to:

–     byt č. 15 na 3. p. vo vchode 253 bytového domu so súpisným číslom 253, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 523/3,

  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve 4420/237100,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 4420/237100, k parcele reg. "C" č. 523/3 s výmerou 520 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej ako „predmet dražby“).

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby

Byt č. 15 na parc. CKN č. 523/3, Ul. Obchodná 253, Strážske

POPIS

Ohodnocovaný byt č. 15 sa nachádza v obytnom dome na Ul. Obchodnej č.s. 253 v intraviláne mesta Strážske, v jeho centrálnej časti, obec Strážske, v katastrálnom území Strážske. Obytný dom č.s. 253 sa nachádza na parcele č. 523/3. Ohodnocovaná bytová jednotka č. 15 sa nachádza na 3. poschodí (3. nadzemnom podlaží) obytného domu. Ukončenie výstavby obytného domu bolo v roku 1978 na základe potvrdenia Mesta Strážske zo dňa 13.09.2006. Vzhľadom k tomu, že pozemok na predloženom LV je v podielovom vlastníctve, je predmetom hodnotenia v podiele 4420/237100.

Popis bytového domu:

Bytový dom je panelovej prefabrikovanej konštrukcie, má 7 nadzemných podlaží a plochú strechu. Pôvodne slúžil ako ubytovňa CHEMIK, po úprave sa využíva pre samostatné bytové jednotky. Prvé nadzemné podlažie tvoria garáže a spoločné priestory pre bicykle a kočiare, práčovňa a sušiareň. Na 2. až 7. NP sú situované byty. Byt sa nachádza v obytnom dome panelovej - prefabrikovanej konštrukcie s plochou strechou s krytinou z asfaltových pásov. Vykurovanie a ohrev TÚV je z centrálneho zdroja. Klampiarske konštrukcie sú kompletné, okná spoločných priestorov plastové. Úprava spoločných priestorov bežná (podlahy vstupných chodieb keramická dlažba a PVC, schodisko dvojramenné prefabrikované PVC, omietky stierka, spoločné priestory na 1. NP majú podlahy z cementového poteru). Obytný dom má jeden výťah so strojovňou na streche. Podlahy a omietky spoločných priestorov sú čiastočne poškodené.

 

Popis bytu:

V byte boli vykonané čiastočné stavebné úpravy, bytové jadro je murované. Bytová jednotka pozostáva z dvoch obytných miestností, kuchyne a príslušenstva. Obytné miestnosti ako aj príslušenstvo majú úpravu vnútorných povrchov stien stierkou. Podlaha obytných miestností je laminátová, kuchyňa a predsieň PVC, kúpeľňa keramická dlažba, WC je PVC. Obytné miestnosti sú dostatočne presvetlené, výplňové okenné konštrukcie sú pôvodné drevené zdvojené, dvere hladké plné alebo zasklené. Omietky exteriéru čiastočne poškodené. V byte je rozvod elektriny, vykurovacie telesá sú liatinové rebrové radiátory s termostatickými ventilmi a pomerovými meračmi tepla. Vybavenie kuchyne - kuchynská linka dl. 2,50 m, sporák na Propán-bután Amica, digestor Ardo, nerezový drez, páková vodovodná batéria, keramický obklad steny. Kúpeľňa - sprchovací kút, keramické umývadlo, podlaha keramická dlažba, keramický obklad stien po strop. WC kombi, podlaha PVC. Bytové jadro je murované. Elektroinštalácia svetelná, ističe. Prípojky vody od stúpacích rozvodov z oceľových rúr. Kanalizačné prípojky zo zariaďovacích predmetov v byte z plastových rúr. Teplá voda ohrievaná z centrálneho zdroja. Byt je užívaný, s bežnou údržbou. Prvky dlhodobej životnosti sú pôvodné opotrebované úmerne veku. Vzhľadom na technický stav, konštrukčné vyhotovenie bytového domu a bytu znalec predpokladá životnosť na 80 rokov.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

 

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba

 

3,43*4,43

15,19

WC

 

1,30*0,78

1,01

Kúpeľňa

 

1,74*1,23

2,14

Predsieň

 

1,55*2,13

3,30

Kuchyňa

 

3,43*1,34+2,83*0,90

7,14

Izba

 

3,43*4,33

14,85

Vypočítaná podlahová plocha

43,63

Loggia

 

3,45*1,20*2

8,28

 

POZEMKY

Pozemky v k.ú. Strážske

POPIS

Pozemok na predloženom LV č. 1691 - čiastočný, k.ú. Strážske, vydaného Katastrálnym úradom v Košiciach Správa katastra Michalovce je v podielovom vlastníctve, je predmetom hodnotenia v podiele 4420/237100 z parcely KN č. 523/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 520 m2, t.j. 9,69 m2. Situovaný na ul. Obchodnej v centrálnej časti mesta. V blízkosti je súvislá zástavba obytných domov, základná škola, materská škola, obchody, reštaurácia, pešia zóna, park, parkoviská a trávnaté plochy.

 

Analýza polohy nehnuteľností:  

Ohodnocovaný byt č. 15 sa nachádza v obytnom dome na ulici Obchodnej č.s. 253 v intraviláne mesta Strážske, v centrálnej časti, obec Strážske, v katastrálnom území Strážske. V blízkom okolí je súvislá zástavba obytných domov, základná škola, reštaurácia a ďalšia občianska vybavenosť mesta. Prístup k objektu je z miestnej verejnej komunikácie. Objekt je situovaný v rovinatom teréne, má 7 NP, pričom 1. NP je technické podlažie - garáže a spoločné priestory. Byt je orientovaný obytnými miestnosťami na západ. Je napojený na rozvod elektro, mestský vodovod, mestskú kanalizáciu a káblovú televíziu.

 

 

Analýza využitia nehnuteľností:

Ohodnocovaný byt v čase ohodnotenia tvorí súčasť obytného domu s jedným vchodom. Vo vchode je jedno dvojramenné schodisko a výťah. V obytnom dome sú na 1. NP garáže a spoločné priestory na bicykle a kočiare, práčovňa a sušiareň. Na ďalších 6 nadzemných podlažiach sú byty. Okolie obytného domu tvorí základná škola, reštaurácia a ďalšia občianska vybavenosť mesta, voľná asfaltová plocha parkoviska a zeleň. Objekt sa využíva ako obytný dom so samostatnými bytovými jednotkami.

 

Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:

V danej lokalite v súčasnosti neboli zistené riziká, ktoré by vplývali na využívanie nehnuteľnosti pre daný účel. Objekty v súčasnom stave plne vyhovujú požiadavkám bežného užívania. V blízkej budúcnosti sa nepredpokladajú vplyvy obmedzujúce alebo konkurujúce súčasnému stavu.

Podľa názoru znalca je to priemerný byt, obytný dom má 7 NP s veľkým počtom bytov v centrálnej časti mesta Strážske.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 23.06.2021 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 24.06.2021 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:0782020,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu