2 - izbový byt v Košiciach na Buzuluckej ul.

TOP ponukaZnížená cena
Stiahnuť

Znalecký posudok (1,14 MB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu85 900,-
Najnižšie podanie77 310,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky20 000,-
Opakovanie dražbyopakovaná dražba
Dátum konania6.december 2018
Čas otvorenia10:15
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 11760, vedenom Okresným úradom Košice, Katastrálnym odborom, okres: Košice III, obec: Košice – Dargovských hrdinov, katastrálne územie: Furča, a to:

  • byt č. 15 na 1.p. vo vchode 3 bytového domu ul. Buzulucká 3 so súpisným číslom 687, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 2720/5,

–     podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 6649/181298,

  • spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6649/181298, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 2720/1 o výmere 3034 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 2720/5 o výmere 1276 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 2720/21 o výmere 267 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria (ďalej len "predmet dražby").

 

Opis predmetu dražby:

Byt č.15, na 1. posch. /2. NP/, súp. č.687, vchod č. 3 na ulici Buzulucká, v katastrálnom území Furča

Ohodnocovaný byt č. 15 je umiestnený na 1. poschodí /2.NP/ bytového domu súp. č. 687 vchod č. 3 na ulici Buzulucká, v katastrálnom území Furča, obec Košice - Dargovských hrdinov, okr. Košice III.

Dvojizbový byt je I. kategórie s ústredným vykurovaním a úplným sociálnym vybavením. Spoluvlastnícky podiel ku spoločným častiam a zariadeniam bytového domu je v podiele 6649/181298. Spoluvlastnícky podiel k bytu je 1/1.
Byt číslo 15 sa nachádza  na 2.NP (1. poschodí ), je vybavený základným príslušenstvom a ústredným kúrením
z centrálneho zdroja. Byt je v osobnom vlastníctve. Dispozíciu bytu tvorí 2 x obytná miestnosť a príslušenstvo: kuchyňa spoločná s  predsieňou, šatník, kúpeľňa so sprchovacím kútom,  samostatné WC. Vypočítaná podlahová plocha je 66,49 m2 .

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Bytový dom so súpisným číslom 687, osadená na pozemku parc. č. 2720/5, k.ú. Furča

Budova súp. č. 687, osadená na pozemku parc. č. 2720/5 k.ú. Furča, je evidovaná na LV č. 11760 ako bytový dom.

Bytový dom pôdorysného tvaru nepravidelného písmen "L" je budova s dvomi nadzemnými podlažiami
bez podpivničenia  a je vytvorená z troch častí: západná časť,, A", stredná časť ,,B" a východná časť ,,C".

Stavba bola pôvodne realizovaná ako škôlka a skolaudovaná v roku 1983. Má železobetónovú skeletovú konštrukciu s betónovými stropmi a pórobetónový obvodový plášť. Následne po privatizácií bola stavba preriešená na byty.

Budova v súčasnosti slúži na bývanie. Vznikom bytových jednotiek v priestore nebytového priestoru na prízemí bytového domu došlo k zániku nebytového priestoru č. 9. a k zmene spoluvlastníckych podielov plôch jednotlivých bytov k spoločným častiam a k spoločným zariadeniam domu a k pozemku. Podlahové plochy pôvodných bytov
na 1.NP a 2.NP sa nezmenili. V rámci úprav došlo k výmene deliacich a výplňových konštrukcií.

Bytový dom je situovaný v časti mesta zastavanej bytovými domami a budovami občianskej vybavenosti, v tichej lokalite vhodnej na bývanie. V blízkej dostupnosti cca do 500 m sa nachádza Poliklinika Východ, kostol Svätej rodiny, základná škola, škôlka a Slovenská pošta. O byty je v tejto lokalite je vyrovnaný záujem. Do centra mesta Košice je cca 5 km.

 

 

Opis stavu predmetu dražby:

Byt č.15, na 1. posch. /2. NP/, súp. č.687, vchod č. 3 na ulici Buzulucká, v katastrálnom území Furča

Vzhľadom na to, že byt nebol sprístupnený, znalec čerpal základné informácie z poskytnutých podkladov
od správcovskej spoločnosti - Ing. Marek Varga - Správa bytov.  Orientácia obytných miestností v byte je 
na juhozápad. Vzhľadom na to, že byt nebol sprístupnený byt sa hodnotí so štandardným vybavením, čo sa zohľadňuje pri stanovení koeficientu vybavenosti bytu kv = 1. Byt nemá pivnicu ani loggiu iba francúzske okno
a predprípravu na menší balkón.

Vlastníctvo bytu vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a vstupnými dverami do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane ich zárubní ako aj okien a zábradlí prislúchajúcich k bytu.

Byt je hodnotený ako byt s pôvodnou dispozíciou, so štandardným vybavením. Vybavenie bytu a stav prvkov krátkodobej životnosti je zohľadnený v koeficiente vplyvu vybavenia ´´ kv´´.  Pri výpočte opotrebenia je použitá lineárna metóda. Životnosť stanovená na 90 rokov vzhľadom na prevedené úpravy a rekonštrukcie.

 

Bytový dom so súpisným číslom 687, osadená na pozemku parc. č. 2720/5, k.ú. Furča

Bytový dom je vo veľmi dobrom technickom stave vzhľadom na všetky prevedené rekonštrukcie, zateplenie a ostatné vykonané úpravy. Životnosť bytového domu stanovila súdna znalkyňa pre: budovy pre bývanie -  monolitický
a montovaný železobetónový skelet s vymurovaným alebo panelovým obvodovým plášťom/80 - 100 rokov/, vzhľadom na prevedené úpravy na 90 rokov.

 

SPOLOČNÉ ČASTI:

Základy - pásové základy 

Zvislé nosné konštrukcie - železobetónová skeletová konštrukcia s pórobetónovým obvodovým plášťom a výplňovým murivom

Deliace konštrukcie - priečky murované hr. 150mm

Stropné konštrukcie - zo železobetónových prefabrikovaných dosák z  panelov hr. 200 mm

Schodište - železobetónové prefabrikované

Zastrešenie bez krytiny - železobetónové prefabrikované stropné dosky vrátane atík

Krytina strechy - plochá strecha so živičnou krytinou

Strecha - nad časťou ,,B" plochá bezspádová  a sedlová nad časťou ,,A " a ,,C"

Klampiarske konštrukcie - z pozinkovaného plechu ( atiky, rímsy, lemovania a pod.)

Úprava vnútorných povrchov - vápenné štukové omietky, bez keramických obkladov

Úprava vonkajších povrchov - zateplenie - kontaktný zatepľovací systém a tenkovrstvá omietka silikátová, farebná

Dvere a vráta  - v spoločných priestoroch sú osadené  prevažne dvere na báze dreva plné v plechových zárubniach, vstupné dvere drevené a plastové

Okná - plastové s izolačným dvojsklom

Povrchy podláh - v komunikačných priestoroch 1.NP a 2.NP z bežnej keramickej dlažby a na schodoch PVC povlak

Vonkajšie príslušenstvo - pripojenia na technickú infraštruktúru

Výťah - bytový dom bez výťahu

 

 

 

 

 

SPOLOČNÉ ZARIADENIA:

Vykurovanie -  teplovodné ústredné, napojenie  na vlastnú plynovú kotolňu s osadeným meraním a reguláciou, pričom v každom byte sú radiátory s pomerovými meračmi a termostatickými ventilmi. Stúpacie a hlavné rozvody
k jednotlivým priestorom sú z oceľových rúr.

Elektroinštalácia - rozvodná sústava v dome s hlavným rozvádzačom a meraním spotreby pre byty. Vnútorné rozvody sú realizované v káblových žľaboch, na jednotlivých podlažiach v spoločných priestoroch nad omietkou. Osvetlenie
v spoločných priestoroch je ovládané nástennými vypínačmi.

Bleskozvod - s uzemňovacou sústavou

Vnútorný vodovod - rozvod studenej a teplej vody, hlavné rozvody z plastových rúr

Meranie spotreby studenej a teplej vody pre jednotlivé byty a nebytové priestory.

Vnútorná kanalizácia - kompletné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie

Vnútorný plynovod  - rozvod plynu realizovaný  z oceľových rúr

Ohrev teplej vody – príprava TÚV z vlastnej kotolne

Vzduchotechnika - podtlakový systém vetrania priestorov kúpeľni a záchodov cez centrálne šachty, vzduchotechnické rozvody pre napojenie odsávačov pár v kuchyniach.

Ostatné - rozvody slaboprúdu ( telefón, káblová televízia, internet, domový vrátnik )

 

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Predsieň s kuchyňou                    2,475*4,725+0,5*0,44

11,91

Izba                                           4,0*6,475

25,90

Izba                                           3,125*6,175  

19,30

Šatník                                        1,425*3,475

4,95

Kúpeľňa                                    2,20*1,413

3,11

WC                                           1,65*0,8

1,32

SPOLU:

66,49

Vypočítaná podlahová plocha

66,49

 

 

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

 

Identifikácia pozemku:  Podľa LV č. 11760

 

Predmetom ohodnotenia sú pozemky registra „C“ KN parc. č. 2720/1, 2720/5 a 2720/21, druh - zastavané plochy
a nádvoria, ležiace v katastrálnom území Furča, obce: Košice - Dargovských hrdinov, okres: Košice III, polohou nachádzajúce sa v  zastavanom území obce, v súvislej zástavbe bytových panelových domov. Celková výmera pozemkov je 4577 m2.  Spoluvlastnícky podiel k pozemkom  je: •  6649/181298.  Celková výmera vlastníkovho  pozemku je 167,86 m2. Pozemok parc. č. 2720/5 je zastavaný bytovým domom Buzulucká č. 3, súp. č. 687.  Pozemok parc. č. 2720/1 tvorí dvor okolo bytového domu a pozemok parc. č. 2720/21 tvorí prístupovú spevnenú komunikáciu. Pozemky s možnosťou napojenia na dostupné  inžinierske siete v okolí - na vodovod, kanalizáciu, elektrinu, plyn, teplovod a internet. Negatívne účinky okolia na pozemky neboli zistené. Pozemky sú nezatienené
a neohrozené chemickými výparmi.

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 19.11.2018 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 20.11.2018 o 13.00 hod.

 

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0907 420 820.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:0022018,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu