UPUSTENÉ OD DRAŽBY 2 - izbový byt v Čiernej nad Tisou

Stiahnuť

Znalecký posudok (723 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (197 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu2 990,-
Najnižšie podanie2 990,-
Minimálne prihodenie100,-
Výška zábezpeky500,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania19.január 2021
Čas otvorenia10:15
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 663 vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, okres: Trebišov, obec: ČIERNA NAD TISOU, katastrálne územie: Čierna nad Tisou, a to:

  • byt č. 22 na 3. p. vo vchode 2 bytového domu so súpisným číslom 180, ktorý je postavený na parcele s parcelným číslom 41;
  • Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 180 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve vo veľkosti: 377/10000 (ďalej len "predmet dražby").

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby

Byt č. 22 na 3. poschodí

Byt č. 22 sa nachádza na 3. poschodí bytového domu č.s. 180, na ul. Obrancov mieru, vchod 2, katastrálne územie Čierna nad Tisou. Pozostávať by mal z dvoch obytných miestností, balkóna a príslušenstva, ktorým je predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC a pivnica č. 22 na prízemí. Nakoľko byt nebol sprístupnený, vykonaná bola obhliadky totožného bytu na inom poschodí. Predpokladá sa, že byt je štandardne vybavený, z vonkajšej obhliadky bytu je zrejmé, že nemá vymenené okná. Ďalej predpokladá, že má bytové jadro murované s keramickým obkladom, zariaďovacie predmety štandardné, v kuchyni štandardná kuchynská linka na báze dreva, kuchynský drez, kuchynský sporák, podlahy štandardné, úpravy vnútorných povrchov hladké omietky, okná drevené zdvojené - poškodené, dvere hladké plné alebo presklené, vstupné dvere poškodené, rozvody vody, kanalizácie, elektriny. Na základe výpovede susedov v byte nie je vykurovanie ani zdroj teplej vody. Byt je vo výlučnom vlastníctve a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu je 377/10 000.

Bytový dom je murovaný, má prízemie a štyri poschodia, nemá výťah. Vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, základy, strecha, schody a rozvody štandardné, úpravy vnútorných a vonkajších povrchov, klampiarske konštrukcie, podlahy poškodené, okná v spoločných častiach plastové. Bytový dom podľa potvrdenia z archívu znalca do užívania odovzdaný v roku 1958. Údržba nedostatočná - potrebná je oprava, opotrebenie je stanovené lineárnou metódou, životnosť vzhľadom na značne zanedbanú údržbu sa stanovuj na 80 rokov (budovy pre bývanie murované hr. do 45 cm, monolitické, montované - odporúčaná životnosť 80-100 rokov).

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba                          3,13*5,04-0,23*1,42

15,45

Izba                          3,64*5,02-0,23*1,40

17,95

Kuchyňa                   3,60*2,34-0,56*0,97+1,06*1,44

9,41

Predsieň                   3,55*1,13

4,01

Kúpeľňa                   1,49*1,41

2,10

WC                          1,08*0,90

0,97

Pivnica                     5,45

5,45

Rozdiel                    1,19  

1,19

Podlahová plocha podľa pasportu

56,53

 

Analýza polohy nehnuteľnosti

Byt č. 22 sa nachádza na 3. poschodí - 4. nadzemnom podlaží, vo vnútornej sekcii bytového domu č.s. 180, na ul. Obrancov mieru, vchod 2 v Čiernej nad Tisou. Bytový dom je murovaný, má prízemie a 4 poschodia, nemá výťah, príslušenstvo - žiadne, prístup je po spevnenej komunikácii, pri bytovom dome sa nachádza parkovisko pre osobné motorové vozidlá. V tejto lokalite je dopyt v porovnaní s ponukou výrazne nižší, nehnuteľnosť je v zanedbanom technickom stave - potrebná oprava, byt sa predpokladá v pôvodnom stave s potrebnou opravou, prevládajúca zástavba objekty na bývanie a občianska vybavenosť, pracovné možnosti v mieste - evidovaná miera nezamestnanosti v okrese 13,76 % (údaj ÚPSVAR k 30.09.2020), skladba obyvateľstva - počet bytov vo vchode do 20, v bytovom dome do 48, konfliktné skupiny v bytovom dome, orientácia obytných miestností na západ, doprava autobusová a železničná, občianska vybavenosť - MsÚ, pošta, banky, jasle, MŠ, ZŠ, zdravotné stredisko, základná sieť obchodov a služieb, prírodná lokalita v blízkosti - rieka Tisa, životné prostredie v okolí - bežný hluk a prach od dopravy, hodnotím ako priemerný byt. Priemerný koeficient polohovej diferenciácie stanovujem na 0,30 (Čierna nad Tisou - obec do 5000 obyvateľov). V zmysle Metodiky USI Žilina je odporúčaný priemerný koeficient predajnosti pre bytové budovy v obciach (do 5000 obyvateľov) v intervale 0,20-0,30.

 

Analýza využitia nehnuteľnosti:

- nehnuteľnosť je možné využívať v súlade so zápisom v KN ako byt na bývanie

- iné využitie, ako na bývanie, je málo pravdepodobné

 

Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností, najmä závady viaznuce na nehnuteľnosti a práva spojené s nehnuteľnosťou: 

- k pozemku pod bytovým domom nie je evidovaný právny vzťah na LV

- prístup k nehnuteľnosti je po verejnej komunikácii cez parc. č. 59/1 a 342, na ktoré v "KN-C" list vlastníctva nie je založený 

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 11.01.2021 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 12.01.2021 o 15.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS: 0582020,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu