1 - izbový byt v Rimavskej Sobote

Stiahnuť

Znalecký posudok (492 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (186 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu16 300,-
Najnižšie podanie16 300,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky4 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania25.október 2019
Čas otvorenia10:15
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Janky Antalovej, Bélu Bartóka 16, 979 01 Rimavská Sobota

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 3671, vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor, obec: Rimavská Sobota, katastrálne územie: Rimavská Sobota, a to:

  • byt č. 43 na 3.p. vo vchode č. 12 bytového domu 77 b.j. Hostinskeho so súpisným číslom 1037, nachádzajúcom sa na parcele č. 1670/160,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti: 4530/549299,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku – parcely registra „C“ č. 1670/160 vo výmere 1758 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vo veľkosti: 4530/549299, (ďalej len "predmet dražby").

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníkom podiele 1/1.

 

Opis predmetu dražby a opis stavu predmetu dražby:

Jednoizbový byt č.43, na parc. KN č.1670/160, v bytovom dome s.č.1037, ulica Hostinského č.12, v k.ú. Rimavská Sobota

POPIS

Nehnuteľnosť sa nachádza v strednej časti sídliska. Predmetná lokalita má vybudované prístupové komunikácie a možnosť napojenia na obecný vodovod, kanalizáciu, miestne rozvody plynu, elektriky, diaľkové vykurovanie a káblovej televízie. Dopravné spojenie s centrom obce je výborné /miestna autobusová doprava, TAXI služba/. V danej lokalite neboli zistené žiadne iné riziká spojené s užívaním nehnuteľnosti.

Objekt - bytový dom je osadený na rovinatom teréne na parc.č.1670/160, k.ú. Rimavská Sobota, obec Rimavská Sobota. Situovaný je na sídlisku v centre obce, v komplexnej zástavbe bytových domov a budov občianskej vybavenosti, v lokalite výrazne vyššieho dopytu v porovnaní s ponukou, vhodnej na bývanie. V danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete vrátane káblovej televízie. Bytový dom je v užívaní od roku 1974.  

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE A TECHNICKÝ POPIS:

Panelový bytový dom je riešený so štyrmi nadzemnými podlažiami a s jedným podzemným podlažím. Polohu objektu vzhľadom ku komunikačným a dopravným väzbám posudzujem ako vhodnú, s pravidelným spojením MHD - autobus a miestnej taxislužby. Infraštruktúra pozemku je kompletná, pozemok je vo vlastníctve užívateľov, vlastníkov bytov. Orientácia čelnej strany objektu - vstupu do objektu je na juhozápad. Jedná sa o samostatne stojací panelový bytový dom, v strednej časti sídliska. V sekcii sa nachádzajú tri jednoizbové bytové jednotky, štyri dvojizbové bytové jednotky a štyri trojizbové bytové jednotky. Objekt je prekrytý valbovou strechou so strešnou krytinou s aloxovaným plechom, klampiarske konštrukcie z aloxovaného plechu úplné. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom, dvere drevené rámové s výplňou, podlahy nie sú zrealizované /v čase obhliadky a zamerania byt v štádiu rekonštrukčných prác. Bytový dom má ústredné vykurovanie z centrálnej kotolne na zemný plyn vrátane dodávky teplej úžitkovej vody.

Uvedená bytová jednotka sa nachádza na 3.poschodí - IV.NP. Pozostáva z jednej izby, kuchyne, chodby, kúpeľne s WC a pivnice. Orientácia bytu je na juhozápad - jedna izba, kuchyňa, ostatné miestnosti sú vnútorné. Byt nemá lóggiu.

V rokoch 2009 - 2010 bola zrealizovaná komplexná obnova bytového domu vrátane zateplenia obvodového plášťa polystyrénovými doskami. Bytový dom je postavený z betónových plošných panelov. Hodnotený byt bol v čase obhliadky a zamerania v štádiu rekonštrukcie a bytový dom je po rozsiahlej rekonštrukcií, ktorá bola vykonaná mimo bežnej údržby stavby a po výmene viacerých konštrukcií stavby.

 

Podlahová plocha

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Podlahová plocha:

0,00

Plocha bytu:

0,00

Obytná plocha :

0,00

izba 3,44*4,55

15,65

Príslušenstvo :

0,00

kuchyňa 3,43*3,79

13,00

kúpeľňa 2,09*1,81-0,94*0,67

3,15

chodba 1,89*1,29

2,44

pivnica 5,87*1,69

9,92

Vypočítaná podlahová plocha

44,16

 

POZEMKY

Zastavané plochy a nádvoria

POPIS

Parcela č.1670/160 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1758 m2, spoluvlastnícky podiel 4530/549299 z uvedenej výmery je 14,50 m2. V obci možnosť napojenia na všetky inžinierske siete vrátane zemného plynu a káblovej televízie. Pozemok v strednej časti sídliska.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 08.10.2019 o 10.00 hod.

Obhliadka 2: 09.10.2019 o 15.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0911 420 810.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN  SK94 5200 0000 0000 1773 8597, VS: 04522019, vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

 

S profesionálmi to má cenu