1 - izbový byt v Medzilaborciach

Stiahnuť

Znalecký posudok (162 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (224 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaPrešovský kraj
Ohodnotenie predmetu6 700,-
Najnižšie podanie6 700,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky2 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania24.október 2019
Čas otvorenia10:15
Miesto konaniaNotársky úrad JUDr. Kataríny Korenkovej, so sídlom: 26. novembra 1510/3, 066 01 Humenné

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 2201 vedenom Okresným úradom Medzilaborce- Katastrálny odbor, okres: Medzilaborce, obec: MEDZILABORCE, katastrálne územie: Medzilaborce, a to:

  • byt č. 10 na 2. p. vo vchode 2 bytového domu so súpisným číslom 658, ktorý je postavený
    na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 1346/84;
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti: 4054/84384;
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 4054/84384, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 1346/84 o výmere 356 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Opis predmetu dražby:

Byt č. 10  na 2. poschodí v bytovom dome s.č. 658,  ul. Cintorínska v Medzilaborciach

Byt č. 10 v bytovom dome s. č. 658 , na ulici Cintorínskej v Medzilaborciach. Byt   pozostáva z jednej izby , obytnej kuchyne a  príslušenstva bytu. Príslušenstvo bytu tvorí: chodba, kúpeľňa , špajza a pivnica v prvom nadzemnom podlaží, ktorá sa započítava do celkovej podlahovej plochy bytu. Celková výmera bytu bola vzatá zo skutočne nameraných hodnôt bytu a je 41,52 m2. 

 

Bytový dom so súp. č. 658, ul. Cintorínska v Medzilaborciach

Bytový dom sa nachádza v obytnej časti na sídlisku Vrch ul. Cintorínska v Medzilaborciach. Obytný dom má tri vchody so štyrmi nadzemnými podlažiami .

 

Opis stavu predmetu dražby:

Byt č. 10  na 2. poschodí v bytovom dome s.č. 658,  ul. Cintorínska v Medzilaborciach

Byt s pôvodným typovým vybavením, vnútorné vybavenie poškodené v zlom technickom stave. Okná drevené zdvojené dvere plné dyhované, podlahy  miestnosti z PVC časť chýbajúca, časť chodby má keramickú dlažbu. Byt má ústredné vykurovanie s oceľovými radiátormi. Teplá voda je z centrálneho zdroja mimo bytového domu. Elektroinštalácia svetelná a poistkovými automatmi umiestnenými na spoločnej chodbe. Bytové jadro pôvodné z umakartu. Vodovodné batérie obyčajné . Vybavenie kúpeľne : vanička , umývadlo a  splachovací záchod . Vybavenie kuchyne - plynový sporák , smaltovaný drez a spodná časť kuchynskej linky .

 

Bytový dom so súp. č. 658, ul. Cintorínska v Medzilaborciach

Bytový dom je napojený na verejnú kanalizáciu, vodovod, plynovod  a NN rozvod. Nosná zvislá konštrukcia je montovaná z betónových plošných dielcov s panelovým obvodovým plášťom v roku 1981. Strecha plochá so živičnou krytinou. Na prvom nadzemnom podlaží  sú pivnice, kočikáreň  a sušiarne . Vo vstupe do bytového domu sú  vstupné plastové dvere a poštové schránky.  Na chodbe je keramická dlažba. Bytový dom nemá výťah. Stavba je udržiavaná vo veľmi dobrom stavebno-technickom stave. Životnosť stavby sa stanovuje na 90 rokov.

 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu:

- Spoločnými časťami domu sú: strecha, základy domu, chodby, obvodné a nosné múry, priečelia, vchody,  schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

- Spoločnými zariadeniami domu sú: sušiareň, práčovňa, kočíkareň, spoločný televízny rozvod, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, telefónne prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je prevádzaný byt umiestnený.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

obytná kuchyňa                 3,72*4,66+0,75*2,23

19,01

Izba                                 2,26*4,66

10,53

Špajza                               0,73 * 1,09

0,80

Kúpeľňa                            1,21 * 1,75+0,86*1,08

3,05

Chodba                              2,41*1,73+1,16*0,86

5,17

Pivnica                               1,70*1,74

2,96

Vypočítaná podlahová plocha

41,52

 

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU

 

Pozemok parcela č. 1346/84 je vedený ako zastavané plochy a nádvoria v  zastavanom území mesta Medzilaborce. Východisková hodnota pozemku je stanovená na 9,96 EUR /m2 z dôvodu, že v meste Medzilaborce je sídlo okresného úradu . Pozemok sa nachádza v obytnej časti na sídlisku Vrch. Pozemok parcela č. 1346/84  je zastavaný bytovým domom č.s. 658 s časom pri jazde vlastným autom do centra do 10 minút. Inžinierske siete sú  plynovod , rozvod NN, vodovod , kanalizácia a káblová televízia .  Pozemok nie je možné využiť na iný účel .

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 07.10.2019 o 11.00 hod.

Obhliadka 2: 14.10.2019 o 14.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

  1. bezhotovostný prevod na bankový účet dražobníka, č. účtu: IBAN SK4831000000004350268216, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., VS:642019.,
  2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese sídla dražobníka - Masarykova 21, 040 01 Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,
  3. banková záruka,
  4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu