1 - izbový byt v Kráľovskom Chlmci

Stiahnuť

Znalecký posudok (397 kB)

Stiahnuť

Oznámenie o dražbe (209 kB)

Druh ponukyAktuálna dražba, Byty
LokalitaKošický kraj
Ohodnotenie predmetu11 600,-
Najnižšie podanie11 600,-
Minimálne prihodenie200,-
Výška zábezpeky3 000,-
Opakovanie dražbyprvá dražba
Dátum konania17.december 2019
Čas otvorenia10:45
Miesto konaniaProfesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie

Rýchly kontakt

Pondelok - Piatok:
08:00 - 16:00 hod.

0911 420 800 bezplatná linka

0911 420 810

Opis predmetu dražby

súbor nehnuteľností

súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 2822, vedenom Okresným úradom Trebišov, Katastrálny odbor, Okres: Trebišov, Obec: KRÁĽOVSKÝ CHLMEC, Katastrálne územie: Kráľovský Chlmec,

  • byt č.11 na 4. p., vo vchode č. 178 bytového domu, , so s.č. 719, nachádzajúci sa na parcele reg. "C" KN č. 528/2, Popis stavby. BYTOVÝ DOM,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 3325/225836,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 3325/225836, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 528/2 o výmere 425 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,

 (ďalej len „predmet dražby“).

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

 

Opis predmetu dražby a Opis stavu predmetu dražby:

Byt č. 11 na parc. CKN č. 528/2, Ul. Hlavná 719/178, Kráľovský Chlmec

POPIS

Byt č. 11 sa nachádza v obytnom dome na Ul. Hlavnej č.s. 719, v blízkosti centrálnej časti mesta, v katastrálnom území Kráľovský Chlmec. Obytný dom č.s. 719 sa nachádza na parcele č. 528/2. Ohodnocovaná bytová jednotka č. 11 sa nachádza na 4. poschodí (5. nadzemnom podlaží) obytného domu. Ukončenie výstavby obytného domu bolo v roku 1976 na základe potvrdenia Spoločenstva vlastníkov bytov Lastovička, Kráľovský Chlmec o roku ukončenia výstavby bytového domu zo dňa 06.11.2012, ktoré tvorí prílohu znaleckého posudku. Vzhľadom k tomu, že pozemok na predloženom LV je v podielovom vlastníctve, je predmetom hodnotenia v tomto znaleckom posudku v podiele 3325/225836. Súčasťou prevodu vlastníctva bytu bola aj pivnica na 1. NP, pivnica bola sprístupnená, rozmery 1,61*1,05 m.

Popis bytového domu:

Bytový dom je panelovej prefabrikovanej konštrukcie, má 8 nadzemných podlaží a opravenú plochú strechu. Obvodový plášť bol dodatočne zateplený s novou povrchovou úpravou. Prvé NP tvoria spoločné priestory pre bicykle a kočiare a kotolňa ústredného vykurovania. Na 2. až 8. NP sú situované po tri byty. Byt sa nachádza v obytnom dome panelovej - prefabrikovanej konštrukcie s plochou strechou s novou krytinou z asfaltových pásov. Vykurovanie a ohrev TÚV je z centrálnej kotolne. Klampiarske konštrukcie sú kompletné, okná spoločných priestorov nové plastové s izolačným dvojsklom, nový vstup do vchodu, elektronický vstupný vrátnik. Úprava spoločných priestorov bežná (podlahy vstupných chodieb terazzová dlažba, schodisko dvojramenné prefabrikované povrchová úprava PVC, omietky stierka, pivnice majú podlahy z cementového poteru). Obytný dom má v každej časti po jeden výťah so strojovňou na streche. Výťahy sú pôvodné.

Popis bytu:

V byte boli vykonané čiastočné stavebné úpravy. V byte je vykonávaná bežná údržba. Bytová jednotka pozostáva z jednej obytnej miestnosti, kuchyne a príslušenstva. Obytné miestnosti majú hladkú omietku - stierku. Podlaha obytných miestností PVC, predsiene, ktorá tvorí súčasť kuchyne je keramická dlažba, WC a kúpeľňa keramická dlažba. Obytné miestnosti sú dostatočne presvetlené, výplňové okenné konštrukcie sú pôvodné drevené zdvojené s hliníkovými žalúziami, dvere hladké plné alebo zasklené, zárubne oceľové. V byte je rozvod elektriny, vody, vykurovacie telesá sú plechové panelové radiátory s termostatickými ventilmi a pomerovými meračmi tepla. Bytové jadro je nové murované bytové jadro umakartové v časti kúpeľne obložené keramickým obkladom. Elektroinštalácia svetelná, poistkové automaty. Prípojky vody od stúpacích rozvodov z oceľových rúr. Kanalizačné prípojky zo zariaďovacích predmetov v byte z plastových rúr. Teplá voda ohrievaná z centrálneho zdroja. Kuchyňa z r. 2013 - elektrický sporák s elektrickou rúrou Gorenje, drez nerezový, vodovodná batéria otočná. Kúpeľňa - sprchovací kút s keramickým obkladom, keramické umývadlo, pákové vodovodné batérie,  keramický obklad stien po strop, podlaha keramická dlažba. WC kombi, podlaha keramická dlažba. Byt má dve loggie orientované na západ. Loggie sú uzatvorené plastovými roletami.

Byt je užívaný, s čiastočnými úpravami. Prvky dlhodobej životnosti sú pôvodné opotrebované úmerne veku. Vzhľadom na technický stav, konštrukčné vyhotovenie bytového domu a bytu je predpokladaná životnosť 100 rokov.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba

 

3,46*4,05

14,01

Kuchyňa

 

3,45*3,52+1,19*1,67

14,13

Kúpeľňa

 

1,21*1,61

1,95

WC

 

0,83*1,13

0,94

Výmera bytu bez pivnice

31,03

Pivnica

 

1,61*1,05

1,69

Vypočítaná podlahová plocha

32,72

Loggia

 

3,35*1,25+3,35*1,25

8,38

 

POZEMKY

METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE

POPIS

Pozemky na predloženom LV č. 2822, k.ú. Kráľovský Chlmec, obec Kráľovský Chlmec parc. č. 528/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 425 m2, v spoluvlastníckom podiele 3325/225836, t.j. 6,26 m2. Pozemky sú situované na ul. Hlavnej v širšom centre mesta s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete - vodovod, kanalizácia, elektrinu, zemný plyn. V blízkosti je súvislá zástavba obytných domov, mestský úrad, centrum mesta, základná škola, materská škola, obchody, reštaurácia, parkoviská a trávnaté plochy.

 

Parcela

Druh pozemku

Spolu výmera [m2]

Spoluvlastnícky podiel

Spoluvlastnícky podiel bytu/nebytu k pozemku

Výmera podielu [m2]

528/2

zastavané plochy a nádvoria

425,00

1/1

3325/225836

6,26

 

Obhliadka predmetu dražby

Obhliadka 1: 28.11.2019 o 14.00 hod.

Obhliadka 2: 10.12.2019 o 10.00 hod.

 

Organizačné opatrenia: Stretnutie záujemcov o obhliadku predmetu dražby sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s dražobníkom, najmenej deň vopred. Bližšie informácie týkajúce sa obhliadky: 0903 420 800.

Spôsob zloženia zábezpeky

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. IBAN SK4831000000004350268216, VS: 0692019, vedený v Prima banka Slovensko a.s..

2. v hotovosti, v eurách, do pokladne dražobníka na adrese Masarykova 21, Košice, alebo v deň konania dražby v mieste konania dražby do pokladne dražobníka,

3. banková záruka,

4. notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.

S profesionálmi to má cenu